Trenażer do badania per-rectum, lewatywy i usuwania stolca

Kod produktu: AR421

Adam Rouilly

15782,63 zł(12831,41 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer w postaci reali­stycz­nej dłoni osoby doro­słej wypo­sa­żony w symu­lo­wane urzą­dze­nie do pomiaru glu­kozy, które pozwala instruk­to­rowi wstęp­nie usta­wić niski, pra­wi­dłowy, wysoki lub losowy odczyty glu­kozy. Ist­nieje moż­li­wość pobra­nia krwi z palca środ­ko­wego i ser­decz­nego. Próbki krwi należy umie­ścić na dedy­ko­wa­nych paskach testo­wych, które dają wynik na symu­lo­wa­nym glu­ko­me­trze.

Opis produktu

Ulep­szony model bada­nia odbyt­nicy stwo­rzony przy współ­pracy ze Spi­nal Inju­ries Asso­cia­tion, dzięki czemu model jest bar­dziej wszech­stronny i reali­styczny niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej.

Udo­sko­na­lony model bada­nia odbyt­nicy ofe­ruje ocenę stolca, bada­nie ogólne, usu­wa­nie stolca i tre­ning lewa­tywy w jed­nym prze­no­śnym modelu. Ponie­waż model posiada funk­cję wyko­na­nia płyn­nych lewa­tyw, moż­liwe jest teraz szko­le­nie w zakre­sie sto­so­wa­nia płyn­nych leków dood­byt­ni­czych. Do zestawu dołą­czony jest rów­nież obszerny prze­wod­nik w stylu kalen­da­rza, poka­zu­jący skalę Bri­stol Stool Scale i repre­zen­ta­cje foto­gra­ficzne 13 waż­nych, powszech­nych i rza­dziej wystę­pu­ją­cych scho­rzeń odbytu. Model ofe­ruje ide­alne roz­wią­za­nie szko­le­niowe dla OBWE, szko­le­nia pie­lę­gnia­rek lub osób zaj­mu­ją­cych się opieką nad pacjen­tem.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • komu­ni­ka­cja z pacjen­tem, zgoda i pro­ce­dury opie­kuń­cze
 • iden­ty­fi­ka­cja powszech­nych i mniej powszech­nych scho­rzeń odbytu
 • bada­nie dood­byt­ni­cze, ocena stolca według Bri­stol Stool Scale
 • iden­ty­fi­ka­cja nie­pra­wi­dło­wo­ści wyczu­wal­nej w ścia­nie kanału odbytu
 • poda­wa­nie lewa­tywy i iry­ga­cja
 • poda­wa­nie płyn­nych leków dood­byt­ni­czych

Funk­cje­/ce­chy:

 • łatwość w insta­la­cji i obsłu­dze
 • wewnętrzna ana­to­mia została prze­pro­jek­to­wana i wyko­nana z mięk­kiego, reali­stycz­nego mate­riału
 • 4 wymienne wkładki dood­byt­ni­cze do:
  • ocena stolca / bada­nie ogólne
  • usu­wa­nie stolca
  • iden­ty­fi­ka­cja nie­pra­wi­dło­wo­ści w ścia­nie odbyt­nicy
  • wyko­ny­wani lewa­tywy i płyn­nych leków dood­byt­ni­czych
 • prze­wod­nik poka­zu­jący skalę Bri­stol Stool Scale i repre­zen­ta­cje foto­gra­ficzne 13 waż­nych, powszech­nych i rza­dziej wystę­pu­ją­cych scho­rzeń odbytu
 • repre­zen­ta­cja 9 rodza­jów stolca (od mięk­kich do twar­dych)
 • 2 twarde stolce prze­zna­czone do nauki jego usu­wa­nia
 • po zało­że­niu wkładki do lewa­tywy, ćwi­czący może podać płynne leki dood­byt­niczne np. Dia­ze­pan, lewa­tywy, micro-lewa­tywy lub środki do iry­ga­cji

W zesta­wie:

 • tre­na­żer dol­nej czę­ści tuło­wia i mied­nicy w lewej pozy­cji bocz­nej
 • 4 wymienne wkładki odbytu
 • 9 symu­lo­wa­nych stol­ców
 • 2 stolce do ich usu­wa­nia
 • dre­naż i zbior­nik do lewa­tywy
 • prze­wod­nik poka­zu­jący skalę Bri­stol Stool Scale i repre­zen­ta­cje foto­gra­ficzne 13 waż­nych, powszech­nych i rza­dziej wystę­pu­ją­cych scho­rzeń odbytu

Ele­menty zuży­walne

S321B- Lubry­kant na bazie wody do AR28 i AR421

Lubry­kant na bazie wody dedy­ko­wany do fan­to­mów Adam, Rouilly AR28 oraz AR421

SPAR421/A Zestaw symu­lo­wa­nych stol­ców do AR421

Zestaw wymien­nych stol­ców do tre­na­żera do bada­nia per-rec­tum, lewa­tywy i usu­wa­nia stolca AR421.

S421/1 Prze­wod­nik Bri­stol Stool Scale i 13 scho­rzeń odbytu

Prze­wod­nik poka­zu­jący skalę Bri­stol Stool Scale i repre­zen­ta­cje foto­gra­ficzne 13 waż­nych, powszech­nych i rza­dziej wystę­pu­ją­cych scho­rzeń odbytu do tre­na­żera AR421.

Adam Rouilly

Adam Rouilly to brytyjski producent, który od ponad 100 lat tworzy produkty dedykowane edukacji medycznej.