Trenażer do pielęgnacji cewnika nadłonowego – jasna karnacja skóry

Kod produktu: AR341

Adam Rouilly

5931,31 zł(4822,2 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer w postaci brzu­cha i mied­nicy osoby doro­słej na pod­sta­wie słu­żący do pie­lę­gna­cji cew­nika nadło­no­wego. Tre­na­żer znaj­duje się w pozy­cji leżą­cej i jest zamon­to­wany na dedy­ko­wa­nej pod­sta­wie, która posiada spe­cjalne miej­sce do zamon­to­wa­nia rezer­wu­aru na płyny.

Opis produktu

Cew­niki nadło­nowe to coraz bar­dziej popu­larna alter­na­tywa dla cew­ni­ków zało­żo­nych na stałe. Szko­le­nie z dala od pacjenta jest nie­zbędne, aby leka­rze czuli się pew­nie i kom­pe­tent­nie pod­czas prze­pro­wa­dza­nia zabiegu. Spe­cjal­nie do tego zapro­jek­to­wany model umoż­li­wia ćwi­czą­cym poczuć nor­malne ciśnie­nie wywie­rane przez ścianę brzu­cha pod­czas cew­ni­ko­wa­nia oraz nauczyć się dobrać dłu­gość cew­nika, który musi zostać wpro­wa­dzony aby opróż­nić pęcherz.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pie­lę­gna­cja cew­nika nadło­nowego
 • dobra­nie pra­wi­dło­wego roz­miaru cen­wika

Funk­cje­/ce­chy:

 • model w postaci brzu­cha i mied­nicy osoby doro­słej na pod­sta­wie
 • moż­li­wość wpro­wa­dza­nia cew­nika u pacjenta leżą­cego na ple­cach
 • pod­stawa posiada spe­cjalne miej­sce do umiesz­cza­nia rezer­wu­aru na płyn
 • po pra­wi­dło­wym wpro­wa­dze­niu cew­nika nastę­puje wypływ płynu

W zesta­wie:

 • tre­na­żer w postaci dol­nego tuło­wia na pod­sta­wie
 • pla­sti­kowy rezer­wuar na płyn
 • gruszka gene­ru­jąca ciśnie­nie z prze­wo­dami i moco­wa­niami
 • cew­nik Foleya 16 FR
 • instruk­cja obsługi
 • wzmoc­niona torba trans­por­towa

Opcje

 • AR341 Tre­na­żer do pie­lę­gna­cji cew­nika nadło­nowego- jasna kar­na­cja skóry
 • AR341-B Tre­na­żer do pie­lę­gna­cji cew­nika nadło­nowego- ciemna kar­na­cja skóry

Adam Rouilly

Adam Rouilly to brytyjski producent, który od ponad 100 lat tworzy produkty dedykowane edukacji medycznej.