AR 403 – Cyfrowy trenażer do nauki badania oka

Kod produktu: AR403

Adam Rouilly

13534,74 zł(11003,85 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Symu­la­tor oka wyko­rzy­stu­jący tech­no­lo­gię wyso­kiej roz­dziel­czo­ści cyfro­wego ekranu – zwięk­sza­jący realizm i doświad­cze­nie szko­le­niowe. Umoż­li­wia prak­tyczne ćwi­cze­nia w bada­niu oczu z zasto­so­wa­niem kli­nicz­nego oftal­mo­skopu. Zawiera 36 przy­pad­ków, w tym cukrzycę, czę­ste i rza­dziej spo­ty­kane scho­rze­nia siat­ków­kowe.

Opis produktu

Tre­na­żer do bada­nia oka firmy Adam, Rouilly Limi­ted został cał­ko­wi­cie prze­pro­jek­to­wany, aby korzy­stać z naj­now­szej tech­no­lo­gii cyfro­wego ekranu o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści – zwięk­sza­jąc realizm i doświad­cze­nie szko­le­niowe. Nowy Tre­na­żer do bada­nia oka AR403 posiada 36 cukrzy­co­wych, powszech­nych i rza­dziej spo­ty­ka­nych scho­rzeń siat­kówki, ofe­ru­jąc dosko­nałe „prak­tyczne” doświad­cze­nie w bada­niu oczu i sto­so­wa­niu oftal­mo­skopu.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka bada­nia oka oftal­mo­sko­pem

Funk­cje­/ce­chy:

  • cyfrowy wyświe­tlacz o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści
  • cyfrowe, łatwe w uży­ciu, ste­ro­wa­nie sta­nami oka
  • model posiada pokrywę egza­mi­na­cyjną unie­moż­li­wia­jącą pod­gląd usta­wio­nego scho­rze­nia
  • moż­li­wość zasi­la­nia poprzez aku­mu­la­tor lub z sieci
  • posiada tryb uśpie­nia w celu oszczę­dze­nia ener­gii
  • zawiera 36 przy­pad­ków scho­rzeń oka:

a) Reti­no­pa­tia cukrzy­cowa:

– reti­no­pa­tia i maku­lo­pa­tia cukrzy­cowa

– maku­lo­pa­tia cukrzy­cowa

– reti­no­pa­tia cukrzy­cowa przed­pro­li­fe­ra­cyjna

– zaawan­so­wana pro­li­fe­ra­cyjna reti­no­pa­tia cukrzy­cowa

– reti­no­pa­tia pro­li­fe­ra­cyjna z nowo powsta­łymi naczy­niami na tar­czy nerwu wzro­ko­wego (nvd)

– maku­lo­pa­tia cukrzy­cowa: w wyniku prze­pro­wa­dzo­nej wcze­śniej lase­rową foto­ko­agu­la­cją ogni­skową

– foto­ko­agu­la­cja pan­re­ti­nalna

– reti­no­pa­tia o nie­moż­li­wym do oce­nie­nia stop­niu zaawan­so­wa­nia z moż­li­wym nvd

b) Istotne i rzad­sze stany cho­ro­bowe:

– pra­wi­dłowe dno oka (tar­cza naerwu wzro­ko­wego i siat­kówka)

– jaskra

– obrzęk tar­czy nerwu wzro­ko­wego

– zanik nerwu wzro­ko­wego z bli­zno­wa­ce­niem plamki żół­tej (i jaskrą)

– sucha postać zwy­rod­nie­nia plamki zwią­za­nego z wie­kiem

– reti­no­pa­tia nad­ci­śnie­niowa: sto­pień 2

– zakrzep żyły środ­ko­wej siat­kówki (crvo)

– zator tęt­nicy środ­ko­wej siat­kówki (crao)

– druzy

– reti­no­pa­tia barw­ni­kowa

– zmie­li­ni­zo­wane włókna ner­wowe

– wysoka krót­ko­wzrocz­ność

– zakrzep gałązki żyły środ­ko­wej siat­kówki (brvo)

– krwo­tok przed­siat­ków­kowy

– liczne krwo­toki siat­ków­kowe

– odwar­stwie­nie siat­kówki

– naczy­niowe smugi siat­kówki

– łagodne zna­mię barw­ni­kowe tar­czy nerwu wzro­ko­wego

– czer­niak oka

– krwo­tok do plamki żół­tej

– zna­mię barw­ni­kowe naczy­niówki

– bli­zna plamki żół­tej (tok­so­pla­zmoza)

– cyto­me­ga­lo­wi­ru­sowe zapa­le­nie siat­kówki

– nacieki lipi­dowe siat­kówki (lipa­emia reti­na­lis) z pro­li­fe­ra­cyjną reti­no­pa­tią cukrzy­cową

– zmiany naczy­niowe w obrę­bie tar­czy („głowa meduzy”) (wariant nor­malny)

– sierp wokół tar­czy nerwu wzro­ko­wego u pacjenta z dużą krót­ko­wzrocz­no­ścią

– ustę­pu­jący krwo­tok przed­siat­ków­kowy

– opa­rze­nie plamki żół­tej z dodat­ko­wym uszko­dze­niem na obwo­dzie

W zesta­wie:

  • zasi­lacz
  • S403/7 nie­bie­skie narzę­dzie do otwie­ra­nia komory bate­rii
  • S403/3 walizka

Opcje

AR403 Cyfrowy tre­na­żer do nauki bada­nia oka- jasna kar­na­cja

AR403-B Cyfrowy tre­na­żer do nauki bada­nia oka- ciemna kar­na­cja

Adam Rouilly

Adam Rouilly to brytyjski producent, który od ponad 100 lat tworzy produkty dedykowane edukacji medycznej.