Trenażer do nauki pomiaru glukozy GlucoHand

Kod produktu: AR28

Adam Rouilly

11815,29 zł(9605,93 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Trenażer w postaci realistycznej dłoni osoby dorosłej wyposażony w symulowane urządzenie do pomiaru glukozy, które pozwala instruktorowi wstępnie ustawić niski, prawidłowy, wysoki lub losowy odczyty glukozy. Ćwiczący ma możliwość pobrania krwi z palca środkowego i serdecznego. Próbki krwi należy umieścić na dedykowanych paskach testowych, które dają wynik na symulowanym glukometrze.

Opis produktu

Inno­wa­cyjny tre­na­żer w postaci reali­stycz­nej dłoni osoby doro­słej umożl­wia­jący naukę i demon­stra­cję pomiaru glu­kozy we krwi zapro­jek­to­wany przez Ninę God­son, adiunkt i kie­row­nika ds. Umie­jęt­no­ści kli­nicz­nych na Coven­try Uni­ver­sity.

Cukrzyca dotyka około 415 milio­nów ludzi na całym świe­cie i ocze­kuje się, że do 2040 r. Będzie doty­kać jedną osobę na 10, zwięk­sza­jąc tę mię­dzy­na­ro­dową liczbę do 642 milio­nów. W Pol­sce 2,9 mln osób cho­ruje na cukrzycę. Sku­teczne lecze­nie cukrzycy sta­nowi obec­nie coraz więk­szą część ogól­nych umie­jęt­no­ści, które muszą posia­dać wszy­scy leka­rze. Moni­to­ro­wa­nie stę­że­nia glu­kozy we krwi pozo­staje klu­czo­wym ele­men­tem lecze­nia cukrzycy.

Glu­co­Hand został opra­co­wany w celu roz­po­zna­nia tej rosną­cej cho­roby. Pomaga w zro­zu­mie­niu i naucza­niu pobie­ra­nia pró­bek krwi oraz inter­pre­ta­cji danych doty­czą­cych poziomu glu­kozy i ich kon­se­kwen­cji w pla­no­wa­niu lecze­nia pacjenta. Glu­co­Hand uła­twia rów­nież edu­ka­cję pacjen­tów, poprzez poka­zie w jaki spo­sób powinni oni samo­dziel­nie kon­tro­lo­wać poziom cukry we krwi.

Wypo­sa­żony w symu­lo­wane urzą­dze­nie do pomiaru glu­kozy, które pozwala instruk­to­rowi wstęp­nie usta­wić niski, pra­wi­dłowy, wysoki lub losowy odczyty glu­kozy. Ćwi­czący ma moż­li­wość pobra­nia krwi z palca środ­ko­wego i ser­decz­nego. Próbki krwi należy umie­ścić na dedy­ko­wa­nych paskach testo­wych, które dają wynik na symu­lo­wa­nym glu­ko­me­trze. Paski testowe można wie­lo­krot­nie czy­ścić i ponow­nie wyko­rzy­sty­wać, co zapew­nia znaczną prze­wagę kosz­tową nad uży­ciem pasków testo­wych do jed­no­ra­zo­wego użytku w śro­do­wi­sku szko­le­nio­wym. Reali­styczna ręka osoby doro­słej może być usta­wiana z dło­nią skie­ro­waną w górę lub w dół, co pozwala na symu­la­cję róż­nych sce­na­riu­szy.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka pomiaru poziomu glu­kozę we krwi
 • obsługa glu­ko­me­tru i umiesz­cza­nia paska testo­wego
 • komu­ni­ka­cja z pacjen­tem
 • asep­tyczna tech­nika pobie­ra­nia krwi
 • uzy­ska­nie próbki krwi i umiesz­cze­nie jej na pasku testo­wym
 • inter­pre­ta­cja odczy­tów stę­że­nia glu­kozy we krwi jako część szer­szego pla­no­wa­nia lecze­nia pacjenta

Funk­cje­/ce­chy:

 • łatwość w insta­la­cji i obsłu­dze
 • eko­no­miczny- paski są wie­lo­krot­nego użytku
 • moż­li­wość wyboru poziomu glu­kozy przed przy­stą­pie­niem do ćwi­cze­nia
 • symu­lo­wany glu­ko­metr działa jak kli­niczne glu­ko­metry z odczy­tami w mmo­l/l lub mg/dl
 • moż­li­wość wiel­ko­krot­nego wyko­rzy­sta­nia pasków testo­wych
 • kon­trola sce­na­riu­sza – pro­wa­dzący lub tech­nik może wstęp­nie zapro­gra­mo­wać symu­lo­wany glu­ko­metr, aby dawał wysoki, średni, niski lub cał­ko­wi­cie losowy odczyt stę­że­nia glu­kozy we krwi na potrzeby szko­le­nia lub sce­na­riu­szy symu­la­cyj­nych
 • ręka- natu­ral­nych roz­mia­rów odlew dłoni osoby doro­słej
 • dłoń może być skie­ro­wana w górę lub w dół, co pozwala na symu­la­cję róż­nych sce­na­riu­szy
 • moż­li­wość pobie­ra­nia pró­bek krwi ze środ­ko­wego i ser­decz­nego palca
 • wkłady do wie­lo­krot­nego napeł­nia­nia pal­ców wyko­rzy­stują stan­dar­dową symu­lo­waną krew – nie ma potrzeby sto­so­wa­nia cukru ani roz­two­rów kon­tro­l­nych
 • ide­alny do symu­la­cji opar­tych na sce­na­riu­szach, symu­la­cji hybry­do­wych oraz edu­ka­cji pacjenta

W zesta­wie:

 • tre­na­żer w postaci dłoni osoby doro­słej na pod­sta­wie
 • symu­lo­wany glu­ko­metr
 • dedy­ko­wane paski testowe (20 sztuk)
 • lubry­kant na bazie wody

Opcje

AR28– Tre­na­żer do nauki pomiaru glu­kozy Glu­co­Hand – jasna kar­na­cja skóry

AR28– B-Tre­na­żer do nauki pomiaru glu­kozy Glu­co­Hand – ciemna kar­na­cja skóry

Ele­menty zuży­walne

S321B- Lubry­kant na bazie wody do AR28 i AR421

Lubry­kant na bazie wody dedy­ko­wany do fan­to­mów Adam, Rouilly AR28 oraz AR421

SPAR28– symu­lo­wane paski testowe (20 sztuk) do AR28

Zestaw 20 pasków testo­wych do symu­la­tora glu­kozy Glu­co­hand AR28

Adam Rouilly

Adam Rouilly to brytyjski producent, który od ponad 100 lat tworzy produkty dedykowane edukacji medycznej.