THE HUNGRY MANIKIN- pediatryczny fantom do nauki karmienia przez zgłębnik

Kod produktu: AR331

Adam Rouilly

8573,58 zł(6970,39 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Pediatryczny fantom przeznaczony do nauki zakładania zgłębnika nosowo-żołądkowego i rurki gastrostomijnej u dzieci.

Opis produktu

Zapro­jek­to­wany we współ­pracy z pie­lę­gniar­kami ze szpi­tala dzie­cię­cego w Bir­min­gham, do naucza­nia zakła­da­nia zgłęb­nika nosowo-żołąd­ko­wego i gastro­sto­mij­nego u dzieci. Ten pro­sty w obsłu­dze fan­tom pomaga zapo­znać się z eta­pami zakła­da­nia, oraz bez­pieczne i pra­wi­dłowe zało­że­nie zgłęb­nika nosowo-żołąd­ko­wego. Ten pedia­tryczny fan­tom umoż­li­wia rodzi­com/ opie­ku­nom wizu­ali­za­cję pra­wi­dłowego zało­że­nia zgłęb­ni­ków nosowo-żołąd­ko­wych i gastro­sto­mij­nych, a także ćwi­cze­nie powią­za­nych z tym tech­nik takich jak pomiar, umiej­sco­wie­nie i zabez­pie­cze­nie sondy nosowo-żołąd­ko­wej. Dzięki prze­zro­czy­stej pokry­wie, ćwi­czący widzi prze­cho­dze­nie zgłęb­nika przez układ pokar­mowy.

 

Ćwi­czący są zgodni, że fan­tom Hun­gry Mane­kin umoż­li­wił im zdo­by­cie, nie­oce­nio­nej prak­tyki i zwięk­szył ich pew­ność sie­bie i zro­zu­mie­nie pro­ce­dury.

Ponie­waż mane­kin umoż­li­wia zasto­so­wa­nie pły­nów, moż­liwe jest szko­le­nie w zakre­sie nastę­pu­ją­cych pro­ce­dur:

 • aspi­ra­cja żołądka w celu potwier­dze­nia pra­wi­dłowego umiesz­cze­nia zgłęb­nika
 • pomiar pH (kwa­so­wo­ści / zasa­do­wo­ści) aspi­ratu żołąd­ko­wego
 • żywie­nie doje­li­towe przez zgłęb­nik nosowo-żołąd­kowy lub gastro­sto­mijny
 • poda­wa­nie leków na bazie pły­nów

 

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • zakła­da­nie zgłęb­ni­ków nosowo-żołąd­ko­wych i gastro­sto­mij­nych
 • poda­wa­nie leków na bazie pły­nów
 • żywie­nie doje­li­towe przez zgłęb­nik

 

Funk­cje­/ce­chy:

 • moż­li­wość wpro­wa­dza­nia pły­nów do żołądka
 • prze­zro­czy­sty kor­pus – umoż­li­wiający uczest­ni­kom obser­wa­cję prze­cho­dze­nie zgłęb­nika
 • prze­zro­czy­stą pokrywę można zdjąć i za pomocą pro­stego łącz­nika wyjąć żołą­dek do czysz­cze­nia
 • ruchoma nagło­śnia symu­luje poły­ka­nie
 • prze­groda nosowa jest prze­dzie­lona
 • pod­kładka jest wyko­nana ze spe­cjal­nie dobra­nego gatunku sili­konu, aby iniek­cja była bar­dziej reali­styczna
 • mate­riał z któ­rego wyko­nana jest pod­kładka posiada wła­ści­wo­ści samo­usz­czel­nia­jące, co zwięk­sza jej trwa­łość
 • moż­li­wość wyko­na­nia iniek­cji z uży­ciem pły­nów
 • posada ele­menty symu­lu­jące płuca i prze­łyk

 

W zesta­wie:

 • fan­tom pedia­tryczny
 • wzmoc­niona walizka
 • instruk­cja obsługi

 

Ele­menty wymienne

S331/8– żołą­dek do fan­tomu Hun­gry Mani­kin

Adam Rouilly

Adam Rouilly to brytyjski producent, który od ponad 100 lat tworzy produkty dedykowane edukacji medycznej.