CORMAN- fantom osoby dorosłej do nauki karmienia przez sondę

Kod produktu: AR90

Adam Rouilly

25413,13 zł(20661,08 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom do nauki zgłębnikowania  z możliwością śledzenia przechodzenia zgłębnika. Sondę do kar­mie­nia można skie­ro­wać do pra­wego lub lewego płuca, do żołądka lub przez dyna­miczny zwie­racz odźwier­nika do dwu­nast­nicy. 

Opis produktu

Fan­tom CorMan został zapro­jek­to­wany, aby umoż­li­wić szko­le­nie w róż­nych sce­na­riu­szach. Sondę do kar­mie­nia można skie­ro­wać do pra­wego lub lewego płuca, do żołądka lub przez dyna­miczny zwie­racz odźwier­nika do dwu­nast­nicy. Otwarte usta i ruchoma głowa poka­zują zwi­ja­nie się zgłęb­nika w tyl­nej czę­ści jamy ust­nej pod­czas trud­nych uło­żeń. Płuca, żołą­dek i jelito cien­kie przyj­mują płyny, co umoż­li­wia aspi­ra­cję i poda­wa­nie jedze­nia lub leków.

 

Fan­tom, opra­co­wany we współ­pracy z eks­per­tami kli­nicz­nymi, został zapro­jek­to­wany z myślą o popra­wie tre­ningu i bie­gło­ści w umiesz­cza­niu zgłęb­nika nosowo-żołąd­ko­wego, zgłęb­nika nosowo-jeli­to­wego i gastro­sto­mii u doro­słych.

 

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • Pomiar, umiej­sco­wie­nie i zabez­pie­cze­nie sond nosowo-żołąd­ko­wych i nosowo-jeli­to­wych (jeju­no­sto­mia)
 • wpro­wa­dza­nie zgłęb­nika gastro­sto­mij­nego
 • Pomiar pH (kwa­so­wo­ści / zasa­do­wo­ści) aspi­ratu żołąd­ko­wego
 • umiesz­cza­nie cew­nika w pra­wym lub lewym płucu
 • żywie­nie doje­li­towe przez urzą­dze­nia nosowo-żołąd­kowe, nosowo-jeli­towe lub gastro­sto­mijne
 • poda­wa­nie leków na bazie pły­nów

 

Funk­cje­/ce­chy:

 • łatwość w mon­tażu
 • dokładna ana­to­mia wewnętrzna
 • posiada dzie­loną prze­grodę nosową
 • ruchoma głowa i widoczne prze­cho­dze­nie zgłęb­ni­ków
 • moż­li­wość usta­wie­nia kie­runku wpro­wa­dze­nia cew­nika/ zgłęb­nika (płu­co­/prze­łyk)
 • moż­li­wość wpro­wa­dze­nia cew­nika do lewego i pra­wego płuca
 • fabrycz­nie wyko­nany otwór gastro­sto­mii
 • dyna­miczny zwie­racz odźwier­nika i dwu­nast­nica
 • moż­li­wość uło­że­nia fan­tomu w pozy­cji wypro­sto­wa­nej lub leżą­cej
 • moż­li­wość zdję­cia skóry torsu
 • prze­zro­czy­sta ściana klatki pier­sio­wej uła­twia rozu­mie­nie pro­ce­dur kar­mie­nia dojeli­to­wego

 

W zesta­wie:

 • walizka na kół­kach
 • lubry­kant na bazie sili­konu
 • instruk­cja obsługi

Adam Rouilly

Adam Rouilly to brytyjski producent, który od ponad 100 lat tworzy produkty dedykowane edukacji medycznej.