Cyfrowy trenażer do nauki wykonywania rękoczynu Sellicka

Kod produktu: AR70

Adam Rouilly

11484,02 zł(9336,6 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Cyfrowy trenażer w postaci szyi osoby dorosłej umożliwia naukę prawidłowej nauki wykonywania manewru Sellicka.  Prawidłowa anatomia i różny tryby ćwiczeń pozwalają na uzyskanie biegłości w wykonywaniu rękoczynu.

Opis produktu

Cyfrowy tre­na­żer do nauki wyko­ny­wa­nia ręko­czynu Sel­licka został zapro­jek­to­wany przez dr Osmana Abde­lat­tiego, w celu uła­twie­nia szko­le­nia w zakre­sie sto­so­wa­nia odpo­wied­niej wiel­ko­ści naci­sku na krtań (manewr Sel­licka), który jest ruty­nowo sto­so­wany pod­czas intu­ba­cji oraz wen­ty­la­cji.

Bada­nia wyka­zały, że 95% kli­ni­cy­stów nie było w sta­nie okre­ślić pra­wi­dło­wego poziomu siły wyma­ga­nej do zamknię­cia prze­łyku, a 87% nie było w sta­nie zasto­so­wać odpo­wied­niej siły. Tre­na­żer ma na celu znaczne uspraw­nie­nie tre­ningu, wyko­rzy­stu­jąc reali­styczne struk­tury ana­to­miczne i natych­mia­stową elek­tro­niczną infor­ma­cję zwrotną.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • bada­nie pal­pa­cyjne krtani i pra­wi­dłowe roz­po­zna­nie punk­tów orien­ta­cyj­nych
 • zasto­so­wa­nie odpo­wied­niego naci­sku na krtań
 • utrzy­ma­nie odpo­wied­niego uci­sku na krtań
 • roz­po­zna­nie zbyt sła­bego lub zbyt moc­nego uci­sku na krtań i jego wpływu na dobro pacjenta

Funk­cje­/ce­chy:

 • łatwość w insta­la­cji i obsłu­dze
 • ana­to­mia wewnętrzna zapew­nia reali­styczne odczu­cia pod­czas bada­nia pal­pa­cyjnego pier­ścieni tcha­wicy, chrząstki pier­ścieniowatej, wię­za­dła pier­ścieniowatego i chrząstki tar­czycy
 • do zestawu dołą­czone jest rów­nież pół­prze­zro­czy­ste pokry­cie skóry, aby uła­twić wizu­alne zro­zu­mie­nie ana­to­mii, pod­czas gdy pokry­cie skóry w odcie­niu cie­li­stym może być użyte w celu uzy­ska­nia bie­gło­ści i symu­la­cji opar­tej na sce­na­riu­szach
 • kolo­rowy, cyfrowy wyświe­tlacz zapew­nia natych­mia­stową infor­ma­cję o stop­niu przy­ło­żo­nego naci­sku na krtani i czy jest on poprawny, za duży lub zbyt mały
 • urzą­dze­nie można prze­łą­czyć w tryb time­ra/ infor­ma­cji zwrot­nej, który reje­struje, jak długo utrzy­my­wano pra­wi­dłowe ciśnie­nie krtani, i przed­sta­wia łatwy do zro­zu­mie­nia wykres na koniec pro­ce­dury, umoż­li­wia­jąc natych­mia­stowe pod­su­mo­wa­nie i dys­ku­sję
 • wyświe­tlacz wyświe­tla przy­ło­żoną siłę w niu­to­nach lub kilo­gra­mach
 • tryb egza­minu ukrywa wyświe­tlanie aktu­al­nie przy­ło­żo­nego naci­sku, poma­ga­jąc uczest­ni­kom nabrać bie­gło­ści w sto­so­wa­niu pra­wi­dło­wego ciśnie­nia za pomocą pamięci mię­śnio­wej

W zesta­wie:

 • cyfrowy tre­na­żer do nauki wyko­ny­wa­nia ręko­czynu Sel­licka
 • prze­zro­czy­sta pokrywa szyi
 • pokrywa szyi w kolo­rze cie­li­stym
 • zasi­lacz

Adam Rouilly

Adam Rouilly to brytyjski producent, który od ponad 100 lat tworzy produkty dedykowane edukacji medycznej.