AR 402 Cyfrowy trenażer do nauki badania ucha

Kod produktu: AR402

Adam Rouilly

13534,74 zł(11003,85 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer prze­zna­czony do nauki bada­nia ucha w postaci głowy doro­słego czło­wieka.

Tre­na­żer wyko­rzy­stuje tech­no­lo­gię wyso­kiej roz­dziel­czo­ści cyfro­wego ekranu- zwięk­sza­jący realizm i doświad­cze­nie szko­le­niowe. Posiada popraw­nie ana­to­micz­nie odwzo­ro­wane ucho.

Tre­na­żer zawiera 48 czę­stych i rza­dziej wystę­pu­ją­cych sta­nów cho­ro­bo­wych ucha jak i stan pra­wi­dłowy.

Opis produktu

Opra­co­wany we współ­pracy z pro­fe­so­rem Tony’m Wri­ght’em, pro­fe­sor eme­ri­tus oto­la­ryn­go­lo­gii, AR402 CYFROWY TRENAŻER DO NAUKI BADANIA UCHA, został zapro­jek­to­wany w celu zapew­nie­nia naj­bar­dziej reali­stycz­nej nauki bada­nia ucha. Korzy­sta­jąc z tech­no­lo­gii cyfro­wego ekranu o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści, fan­tom ofe­ruje 48 powszech­nych i rza­dziej spo­ty­ka­nych sta­nów ucha, a także dokładne struk­tury ana­to­miczne, ofe­ru­jąc kom­plek­sowe roz­wią­za­nie tre­nin­gowe do nauki bada­nia ucha i korzy­sta­nia z oto­skopu.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • bada­nie ucha przy uży­ciu oto­skopu

Funk­cje­/ce­chy:

 •  Pro­sty w kon­fi­gu­ra­cji i obsłu­dze
 •  Miękka, ela­styczna i reali­styczna mał­żo­wina uszna i prze­wód słu­chowy
 •  Cyfrowy wyświe­tlacz o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści
 •  Łatwy w uży­ciu, cyfrowe ste­ro­wa­nie sta­nami ucha
 •  Pokrywa do ukry­wa­nia wyświe­tla­nych nume­rów sta­nów zdro­wia ucha
 •  Kom­pa­ty­bilny z bate­riami lub źró­dłami prądu na całym świe­cie
 •  Tryb uśpie­nia w celu oszczę­dza­nia ener­gii
 •  48 powszech­nych i rza­dziej spo­ty­ka­nych sta­nów ucha:
  • pra­wi­dłowy obraz I
  • pra­wi­dłowy obraz II
  • wosko­wina (ceru­men)
  • kost­niak u pły­waka
  • grzy­bica ucha I
  • Widok cen­tralny dna oka z tar­czą nerwu wzro­ko­wego
  • ostre wiru­sowe zapa­le­nie ucha
  • ostre wysię­kowe zapa­le­nie ucha środ­ko­wego I
  • zej­ściowe wysię­kowe zapa­le­nie ucha środ­ko­wego
  • ostre wysię­kowe zapa­le­nie ucha środ­ko­wego II
  • ostre wysię­kowe zapa­le­nie ucha środ­ko­wego III
  • per­fo­ra­cja w prze­biegu ostrego rop­nego zapa­le­nia ucha środ­ko­wego (ASOM)
  • dzie­cięce wysię­kowe zapa­le­nie ucha środ­ko­wego
  • dzie­cięce wysię­kowe zapa­le­nie ucha środ­ko­wego z torbielą skórzastą w jamie bębenkowej
  • Tar­cza nerwu wzro­ko­wego i skro­niowa część siat­kówki
  • dren wen­ty­la­cyjny błony bęben­ko­wej
  • zaka­że­nie drenu z zapa­le­niem ucha zewnętrz­nego wtór­nie do wycieku śluzu
  • dren wen­ty­la­cyjny zało­żony na stałe, w pra­wi­dłowym miej­scu
  • duża per­fo­ra­cja błony bęben­ko­wej
  • tylna per­fo­ra­cja błony bęben­ko­wej
  • dwie mały ura­zowe per­fo­ra­cje w wyniku ude­rze­nia w ucho
  • sub­to­talna per­fo­ra­cja błony bęben­ko­wej
  • per­fo­ra­cja z tym­pa­no­skle­rozą
  • bli­zna po dre­nie w trak­cie goje­nia
  • tym­pa­no­skle­roza błony bęben­ko­wej
  • tylna retrak­cja
  • retrak­cja na wyro­stek długi kowa­dełka
  • retrak­cja z utratą wyrostka dłu­giego kowa­dełka i depo­zy­tem kera­tyny
  • retrak­cja z utratą wyrostka dłu­giego kowa­dełka
  • kie­szonka retra­cji tyl­nej na opuszce żyły szyj­nej i wysię­kiem w uchu środ­ko­wym
  • retrak­cja z wcze­sną nad­bu­dową kera­ty­nową
  • dzie­cięca retrak­cja attyki
  • głę­boka retrak­cja attyki
  • retrak­cja attyki z aku­mu­la­cją kera­tyny- obecny per­lak
  • roz­le­gła aku­mu­la­cja z per­lakiem w uchu środ­ko­wym
  • mokry per­lak
  • czy­sta sucha zre­kon­stru­owana jama sut­kowa
  • jama sut­kowa z reszt­ko­wym per­lakiem – dawny obraz
  • jama sut­kowa z prze­toką do kanału pół­ko­li­stego bocz­nego
  • per­lak wro­dzony
  • duży per­lak wro­dzony
  • per­lak kanału słu­cho­wego I
  • per­lak kanału słu­cho­wego II
  • kera­to­sis obtu­rans
  • guzy – kłęb­czaki
  • kera­to­sis obtu­rans
  • kłęb­czak szyjny
  • ciała obce
  • polip kanału słu­cho­wego

W zesta­wie:

 • zasi­lacz
 • Cyfrowy tre­na­żer do nauki bada­nia ucha
 • S403/7 nie­bie­skie narzę­dzie do otwie­ra­nia komory bate­rii
 • S402/9 walizka

Opcje

 • AR402 Cyfrowy tre­na­żer do nauki bada­nia ucha- jasna kar­na­cja
 • AR402-B Cyfrowy tre­na­żer do nauki bada­nia ucha- ciemna kar­na­cja

Adam Rouilly

Adam Rouilly to brytyjski producent, który od ponad 100 lat tworzy produkty dedykowane edukacji medycznej.