Zestaw fantomów położniczych

Kod produktu: AR57

Adam Rouilly

12651,35 zł(10285,65 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw fan­to­mów położ­ni­czych skła­da­jący się z fan­tomu poro­do­wego i nie­mow­lę­cia wraz z pępo­winą i łoży­skiem, modelu kost­nego mied­nicy oraz dodat­ko­wego modelu nowo­rodka posia­da­ją­cego wymienne 4 głowy repre­zen­tu­jące inne uło­że­nie główki pod­czas porodu.

Opis produktu

Zestaw fan­to­mów poro­do­wych umoż­li­wia­ją­cych tre­no­wa­nie umie­jęt­no­ści zwią­za­nych z poro­dem. Fan­tom mied­nicy kobiety posiada dokład­nie odwzo­ro­wane punkty ana­to­miczne oraz fan­tom nowo­rodka z dołą­czoną pępo­winą oraz łoży­skiem. Dzięki dołą­czo­nemu kost­nemu mode­lowi mied­nicy można łatwiej zobra­zo­wać prze­cho­dze­nie płodu przez kanał rodny w odnie­sie­niu do mied­nicy. Dodat­kowo dzięki dodat­ko­wemu fan­tomowi nowo­rodka, który posiada moż­li­wość wymiany głowy (4 w kom­ple­cie), co umoż­li­wia ćwi­cze­nie przyj­mo­wa­nia porodu pod­czas nie­pra­wi­dło­wych uło­żeń główki płodu (poty­li­cowe tylne (Occi­pito-poste­rior), poty­li­cowe przed­nie (Occi­pito-ante­rior), uło­że­nie odgię­ciowe czo­łowe, uło­że­nie odgię­ciowe twa­rzycz­kowe). Dodat­kowo głowa tego fan­tomu zamon­to­wana jest na zatrza­ski i można ją obra­cać w prawo i lewo o 90 stopni.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • zapo­zna­nie z prze­bie­giem poro­dów pra­wi­dło­wych i pato­lo­gicz­nych
 • moż­li­wość pal­pa­cyj­nego wyzna­cze­nia poło­że­nia płodu przez ćwi­czą­cego
 • moż­li­wość odbioru porodu pod­czas róż­nego uło­że­nia płodu (wierz­choł­ko­wo­/po­ślad­kowo)
 • odbiór porodu pod­czas nie­pra­wi­dło­wego uło­że­nia główki płodu (np. odgię­ciowe)

Funk­cje­/ce­chy:

 • fan­tom odwzo­ro­wuje żeń­ską mied­nicę wraz z pra­wi­dło­wymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi
 • pochwa roz­sze­rza się pod­czas porodu i powraca do począt­ko­wej formy po jego zakoń­cze­niu
 • fan­tom płodu do porodu wyko­nany jest z PVC, z głową która zgina się i rotuje, dodat­kowo fan­tom posiada odwzo­ro­wane cie­miączka, a pępo­wina może być odłą­czona od fan­tomu
 • dodat­kowy fan­tom płodu dołą­czony do zestawu posiada moż­li­wość wymiany głowy, która moco­wana jest na zatrza­ski i umoż­li­wia obrót głowy o 90 stopni w lewo i prawo
 • każda z 4 dołą­czonych głów przed­sta­wia inne uło­że­nie główki płodu:
  • OP- poty­li­cowe tylne (Occi­pito-poste­rior)
  • OA- poty­li­cowe przed­nie (Occi­pito-ante­rior)
  • uło­że­nie odgię­ciowe czo­łowe
  • uło­że­nie odgię­ciowe twa­rzycz­kowe
 • do zestawu dołą­czony jest model kostny mied­nicy żeń­skiej, który jest wyko­nany z wyso­kiej jako­ści pla­stiku, posia­da­jący odwzo­ro­wany piaty kręg lędź­wiowy oraz ruchomą kość guziczną. Może być uży­wany z fan­tomami płodu aby umoż­li­wić pre­zen­ta­cję róż­nych uło­żeń pod­czas porodu;
 • moż­li­wość ścią­gnię­cia pokrywy brzu­cha.

W zesta­wie:

 • fan­tom poro­dowy z fan­tomem nowo­rodka
 • fan­tom nowo­rodka z 4 wymien­nymi gło­wami
 • model kostny mied­nicy żeń­skiej (wyko­nany z pla­stiku)
 • lubry­kant
 • instruk­cja obsługi

Opcje:

 • AR50S- fan­tom położ­ni­czy
 • AR55– fan­tom nowo­rodka z wymien­nymi gło­wami
 • AR51– fan­tom nowo­rodka
 • AR35– model kostny mied­nicy żeń­skiej (wyko­nany z pla­stiku)

Adam Rouilly

Adam Rouilly to brytyjski producent, który od ponad 100 lat tworzy produkty dedykowane edukacji medycznej.