Trenażer do dializy otrzewnowej

Kod produktu: LF01027

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

5590,09 zł(4544,79 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Trenażer w postaci dolnej część tułowia z miednicą dedykowany do nauki procedur związanych z dializą otrzewnową.

Opis produktu

Tre­na­żer w postaci dol­nej czę­ści tuło­wia z mied­nicą zapro­jek­to­wany, aby przy­bli­żyć pacjen­tom, stu­den­tom i pie­lę­gniar­kom pod­stawy pro­ce­dur i opieki w zakre­sie CAPD (cią­gła ambu­la­to­ryjna dia­liza otrzew­nowa). Powo­dze­nie CAPD zależy od, sta­ran­no­ści i dokład­no­ści wyko­ny­wa­nia pro­ce­dur dia­lizacyjnych, stąd potrzeba sprzętu szko­le­nio­wego naj­wyż­szej jako­ści. Tre­na­żer posiada zamon­to­wany na stałe cew­nik Tenc­khoffa. Dostar­czany jest z walizką trans­por­tową.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka pro­ce­dur i opieki w zakre­sie dia­lizy otrzew­no­wej

Funk­cje­/ce­chy:

  • reali­stycz­nie odwzo­ro­wana budowa ana­to­miczna
  • posiada zamon­to­wany na stałe cew­nik Tenc­khoffa

W zesta­wie:

  • tre­na­żer w for­mie dol­nej czę­ści tuło­wia z mied­nicą
  • walizka trans­por­towa
  • instruk­cja

Przy­rządy do dia­lizy nie są dołą­czone do zestawu.

Dostępne opcje:

  • LF01022 – sto­jak na płyny

Ele­menty zuży­walne:

  • LF01023 – śro­dek czysz­czący do kleju
  • LF09919 – Nasco Cle­aner – śro­dek czysz­czący

Waga: ok. 9kg

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.