Trenażer do nauki wykonywania iniekcji domięśniowych oraz biopsji szpiku w obrębie grzebienia biodrowego

Kod produktu: 7090

2150,04 zł(1748,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer w for­mie rze­czy­wi­stych roz­mia­rów poślad­ków dedy­ko­wany do nauki wyko­ny­wa­nia iniek­cji domię­śnio­wych oraz biop­sji szpiku w obrę­bie grze­bie­nia bio­dro­wego. Ponadto tre­ning obej­muje okre­śla­nie pra­wi­dło­wego miej­sca iniek­cji poprzez pal­pa­cję sztucz­nej mied­nicy.

Opis produktu

Tre­na­żer w for­mie rze­czy­wi­stej wiel­ko­ści poślad­ków osoby doro­słej prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia iniek­cji domię­śnio­wych oraz biop­sji szpiku w obrę­bie grze­bie­nia bio­dro­wego. Budowa tre­na­żera obej­muje sztuczną mied­nicę wyko­naną z mate­riału podob­nego do kości ludz­kiej, która może być wie­lo­krot­nie nakłu­wana. Aspi­ra­cja pły­nów nie jest moż­liwa. Pra­wi­dłowe miej­sce iniek­cji jest wyzna­czane poprzez pal­pa­cję poło­że­nia mied­nicy. Tre­na­żer sta­nowi atrak­cyjną eko­no­micz­nie pomoc szko­le­niową, po zuży­ciu mate­riału całość należy wymie­nić.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka okre­śla­nia pra­wi­dłowego miej­sca do iniek­cji poprzez pal­pa­cję poło­że­nia mied­nicy
  • wyko­ny­wa­nie iniek­cji domię­śnio­wych
  • wyko­ny­wa­nie biop­sji szpiku

Funk­cje­/ce­chy:

  • rze­czy­wi­sta wiel­kość
  • sztuczna mied­nica wyko­nana jest z mate­riału przy­po­mi­na­ją­cego ludz­kie kości
  • brak moż­li­wo­ści aspi­ra­cji pły­nów

W zesta­wie:

  • tre­na­żer w for­mie rze­czy­wi­stej wiel­ko­ści poślad­ków osoby doro­słej

Waga: 2,8 kg