Symu­la­tor ura­zowy pacjenta doro­słego Trauma Hal S3040.50

Kod produktu: S3040.50.PK.L

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawan­so­wany symu­la­tor doro­słego pacjenta, z bez­prze­wo­do­wym zasię­giem aż do 300 m i pracą liczącą 8 godzin bez koniecz­no­ści łado­wa­nia. Odw­zo­ro­wuje cechy ludz­kiego ciała takie jak wygląd oraz ruchome stawy pozwa­la­jące na ukła­da­nie i pracę symu­la­tora w róż­nych pozy­cjach, np. leżą­cej na wznak, na brzu­chu lub sie­dzą­cej a także na prze­cią­ga­nie i nosze­nie. Umoż­li­wia poda­wa­nie leków doszpi­kowo w prawy pisz­czel, odsy­sa­nie płynu z dróg odde­cho­wych oraz płyn­nej symu­lo­wa­nej tre­ści żołąd­ko­wej. Posiada 2 koń­czyny ura­zowe- górną i dolną. Miej­sca ura­zowe syn­ch­ro­ni­zują krwa­wie­nie tęt­ni­cze z czę­sto­ścią ude­rzeń serca i ciśnie­niem krwi, a ciśnie­nie krwi wpływa na tempo krwo­toku. Sen­sory na koń­czy­nie gór­nej i dol­nej wykry­wają zało­że­nie opa­ski uci­sko­wej. W dodatku nacisk na tęt­nicy udo­wej redu­kuje lub zatrzy­muje krwa­wie­nie w nodze.

Opis produktu

Trauma Hal S3040.50.PK to w pełni bez­prze­wo­dowy symu­la­tor pacjenta, który dzięki wzmoc­nio­nym sta­wom jest ide­al­nym narzę­dziem do prze­pro­wa­dza­nia symu­la­cji z zakresu opieki na miej­scu wypadku, opieki nad ran­nym na polu walki, trans­portu pacjenta, zda­rze­nia maso­wego, dekon­ta­mi­na­cji i wiele wię­cej.

Trauma Hal jest kon­tro­lo­wany za pomocą tabletu instruk­tora, który łączy się bez­prze­wo­dowo z symu­la­torem na odle­gło­ści aż do 300 m. Sam symu­la­tor pra­cuje na wewnętrz­nym aku­mu­la­to­rze do 8 godzin bez koniecz­no­ści łado­wa­nia.

Budowa symu­la­tora odwzo­ro­wuje cechy ludz­kiego ciała takie jak wygląd oraz ruchome stawy pozwa­la­jące na ukła­da­nie i pracę symu­la­tora w róż­nych pozy­cjach, np. leżą­cej na wznak, na brzu­chu lub sie­dzą­cej a także na prze­cią­ga­nie i nosze­nie. Trauma Hal S3040.50 posiada funk­cję poda­wa­nia leków doszpi­kowo (w prawy pisz­czel), odsy­sa­nia płynu z dróg odde­cho­wych oraz płyn­nej symu­lo­wa­nej tre­ści żołąd­ko­wej. Symu­la­tor umoż­li­wia roz­sze­rze­nie symu­la­cji o rany krwa­wiące, dzięki dołą­czo­nym do zestawu 2 koń­czy­nom ura­zo­wym: lewej gór­nej i dol­nej. System syn­ch­ro­ni­zuje krwa­wie­nie tęt­ni­cze z czę­sto­ścią ude­rzeń serca i ciśnie­niem krwi, a ciśnie­nie krwi wpływa na tempo krwo­toku. Sen­sory na koń­czy­nach ura­zo­wych wykry­wają zało­że­nie opa­ski uci­sko­wej a nacisk na tęt­nicę udową redu­kuje lub zatrzy­muje krwa­wie­nie w nodze.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • udraż­nia­nie dróg odde­cho­wych
 • zakła­da­nie rurki ustno gar­dło­wej lub NG
 • dia­gno­zo­wa­nie skur­czu krtani
 • wyko­ny­wa­nie intu­ba­cji przez usta i nos oraz intu­ba­cji wstecz­nej i intu­ba­cji z wyko­rzy­sta­niem fibe­ro­skopu
 • wyko­ny­wa­nie koni­ko­punk­cji i koni­ko­to­mii
 • zasto­so­wa­nie maski krta­nio­wej, rurki ustno-gar­dło­wej i nosowo-gar­dło­wej
 • odbar­cza­nie odmy pręż­nej poprzez nakłu­cie klatki pier­sio­wej po obu stro­nach w 2-giej prze­strzeni mię­dzy­że­bro­wej
 • odsy­sa­nie płynu z dróg odde­cho­wych oraz symu­lo­wa­nej tre­ści żołąd­ko­wej
 • osłu­chi­wa­nie pra­wi­dło­wych i pato­lo­gicz­nych dźwię­ków odde­cho­wych oraz odgło­sów pracy serca
 • symu­la­cja wyko­na­nia obu­stron­nego dre­nażu jamy opłuc­no­wej bez wypływu płynu
 • defi­bry­la­cja, kar­dio­wer­sja, sty­mu­la­cja z uży­ciem stan­dar­do­wych defi­bry­la­to­rów
 • wyko­na­nie pro­ce­dury RKO/BLS
 • pomiar ciśnie­nia metodą Korot­kowa
 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji, poda­wa­nie leków doszpi­kowo i domię­śniowo
 • opa­try­wa­nie cięż­kich obra­żeń koń­czyn (auto­ma­tyczny sys­tem krwa­wie­nia)

Funk­cje­/ce­chy:

OGÓLNE

 • pełna postać doro­słego męż­czy­zny o wzro­ście ok 178 cm
 • wzmoc­nione stawy umoż­li­wają cią­gnię­cie i nosze­nie
 • odporny na zachla­pa­nie- moż­liwa dekon­ta­mi­na­cja
 • samo­dziel­ność– wszyst­kie kom­pre­sory i sys­temy krwa­wień są umiesz­czone wewnątrz symu­la­tora
 • w pełni bez­prze­wo­dowy
 • moż­li­wość pracy na wewnętrz­nym aku­mu­la­ti­rez do 8 godzin

NEUROLOGIA

 • głos:
  • emi­to­wany z gło­śnika w fan­to­mie (wstęp­nie wgrane różne odgłosy uru­cha­miane przez instruk­tora)
  • funk­cja bez­prze­wo­do­wego stre­amingu głosu pacjenta (moż­liwe jako dodat­kowa OPCJA moż­liwa do zakupu wyłacz­nie pod­czas zama­wia­nia symu­la­tora)

DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE

 • reali­styczne drogi odde­chowe, z moż­li­wo­ścią udroż­nie­nia poprzez odchy­le­nie głowy, wysu­nię­cie żuchwy
 • zało­że­nie rurki ustno gar­dło­wej lub NG powo­duje udroż­nie­nie dróg odde­cho­wych w symu­la­torze
 • symu­la­cja skur­czu krtani, moż­liwe do zba­da­nia za pomocą bada­nia fizy­kal­nego
 • widoczne roz­dę­cie żołądka pod­czas źle wyko­ny­wa­nej intu­ba­cji oraz nadmier­nej wen­ty­la­cji maską w bada­niu podmio­to­wym (zwięk­sze­nie obrysu powłok brzusz­nych)
 • spon­ta­niczne oraz zsyn­ch­ro­ni­zo­wane z wzor­cem odde­cho­wym unosze­nie i opa­da­nie klatki pier­sio­wej, obu­stronne lub jed­no­stronne z moż­li­wo­ścią ich pro­gra­mo­wa­nia
 • moż­li­wość intu­ba­cji przez usta i nos
 • moż­li­wość wyko­na­nia koni­ko­punk­cji i koni­ko­to­mii
 • funk­cja intu­ba­cji pra­wego oskrzela wraz z jed­no­stron­nym unosze­niem klatki pier­sio­wej
 • moż­li­wość zasto­so­wa­nia maski krta­nio­wej, rurki ustno-gar­dło­wej i nosowo-gar­dło­wej; detek­cja wen­ty­la­cji wraz z pomia­rem i zapi­sem obję­to­ści odde­chów
 • moż­li­wość odbar­cze­nia odmy pręż­nej poprzez nakłu­cie klatki pier­sio­wej po obu stro­nach w 2-giej prze­strzeni mię­dzy­że­bro­wej – sły­szalny cha­rak­te­ry­styczny świst ucho­dzą­cego powie­trza
 • moż­li­wość odsy­sa­nia płynu z dróg odde­cho­wych
 • moż­li­wość odsy­sa­nia płyn­nej symu­lo­wa­nej tre­ści żołąd­ko­wej
 • sły­szalne, pra­wi­dłowe i pato­lo­giczne dźwięki odde­chowe w 4 miej­scach klatki pier­sio­wej (z przodu)
 • moż­li­wość symu­la­cji wyko­na­nia obu­stron­nego dre­nażu jamy opłuc­no­wej bez wypływu płynu po obu stro­nach symu­la­tora

SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA

 • pra­wi­dłowe i pato­lo­giczne odgłosy pracy serca, zsyn­ch­ro­ni­zo­wane z EKG., sły­szalne za pomocą stan­dar­do­wego ste­to­skopu
 • sys­tem moni­to­ru­jący i reje­stru­jący jakość uci­śnięć klatki pier­sio­wej oraz wen­ty­la­cji – czę­stość uci­śnięć, głę­bo­kość, relak­sa­cja, czas przerw, obję­tość wen­ty­la­cji, dłu­gość wen­ty­la­cji.
 • defi­bry­la­cja, sty­mu­la­cja z uży­ciem stan­dar­do­wych defi­bry­la­to­rów
 • 4 odpro­wa­dze­niowe EKG. z uży­ciem kli­nicz­nego sprzętu (sys­tem zawiera biblio­tekę ryt­mów EKG.)
 • moż­li­wość pomiaru ciśnie­nia metodą Korot­kowa, z wyko­rzy­sta­niem kli­nicz­nych urzą­dzeń do mie­rze­nia ciśnie­nia
 • uci­śnię­cia resu­scy­ta­cyjne klatki pier­sio­wej wywo­łują wyczu­walne tętno, kształt fali ciśnie­nia i arte­fakty
 • fala tętna zsyn­ch­ro­ni­zo­wana z zapi­sem EKG. i ciśnie­niem, wyczu­walna na tęt­ni­cach:
  • szyj­nej
  • pro­mie­nio­wej
  • udo­wej
  • grzbie­to­wej stopy
 • posiada sen­sor ciśnie­nia w tęt­nicy udo­wej wykry­wający nacisk
 • moż­li­wość poda­wa­nia leków domię­śniowo – mie­sień nara­mienny oraz czwo­ro­głowy (obu­stron­nie)
 • moż­li­wość zakła­da­nia wkłu­cia dożyl­nego na obu koń­czy­nach gór­nych
 • moż­li­wość wyko­na­nia iniek­cji doszpi­ko­wej – pisz­czel koń­czyny pra­wej

KOŃCZYNY URAZOWE

 • zawiera wymie­nialne zdro­we­/u­ra­zowe koń­czyny: lewą koń­czynę górną i lewą koń­czynę dolną
 • miej­sca ura­zowe syn­ch­ro­ni­zują krwa­wie­nie tęt­ni­cze z czę­sto­ścią serca i ciśnie­niem krwi, ciśnie­nie krwi wpływa na tempo krwo­toku
 • sen­sory na koń­czynie dol­nej i gór­nej wykry­wają zało­że­nie opa­ski uci­sko­wej
 • nacisk na tęt­nicy udo­wej redu­kuje lub zatrzy­muje krwa­wie­nie w nodze, moż­li­wość sto­so­wa­nia com­bat gauze
 • wbu­do­wany 1 l pojem­nik na krew, auto­ma­tyczny, samo­na­peł­nia­jący sys­tem zbior­ni­ków, moni­to­ro­wa­nie utraty krwi i poziom płynu w zbior­niku na ekra­nie tabletu ste­ru­ją­cego

STEROWANIE

 • ste­ro­wa­nie poprzez lap­top 2w1 oparty na pro­ce­so­rze i5, ekran 12 cali w zesta­wie z kla­wia­turą i myszką
 • moż­li­wość insta­la­cji opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­ją­cego na innych kom­pu­te­rach bez dodat­ko­wych licen­cji
 • jeden lap­top ste­ru­jący może ste­ro­wać kil­koma róż­nymi symu­la­torami bez dodat­ko­wych licen­cji
 • moż­li­wość wpro­wa­dza­nia zmian w sce­na­riu­szach w cza­sie rze­czy­wi­stym
 • two­rze­nie nowych sce­na­riu­szy bez dodat­ko­wych opłat i licen­cji
 • biblio­teka 8 goto­wych sce­na­riu­szy i moż­li­wość importu oraz nie­ogra­ni­czo­nego two­rze­nia nowych w edy­to­rze

W zesta­wie:

 • symu­la­tor w postaci doro­słego pacjenta ze zdro­wymi koń­czynami gór­nymi i dol­nymi
 • torba trans­por­towa na kół­kach
 • lap­top 2w1 ste­ru­jący symu­la­torem
 • opro­gra­mo­wa­nie
 • instruk­cja obsługi
 • zestaw do napeł­nia­nia pły­nami koń­czyny dol­nej
 • kość do iniek­cji doszpi­ko­wej pisz­czel koń­czyny pra­wej (7 szt.)
 • kon­cen­trat sztucz­nej krwi z lej­kiem
 • zestaw do napeł­nia­nia żył pły­nami
 • lubry­kant-olej mine­ralny
 • wymienne miej­sca do dekom­pre­sji odmy opłuc­no­wej (6 szt.)
 • man­kiet do pomiaru ciśnie­nia
 • rana lewej pach­winy
 • rana lewej pachy
 • zestaw chi­rur­gicz­nej wkładki tcha­wicy:
  • skóra szyi, (10 szt.)
  • wymienne błony pier­ście­niowo-tar­czowe, (10 szt.)
  • wkładka symu­lo­wa­nej chrząstki
  • chi­rur­giczna wkładka tcha­wicy, (5 szt.)
  • pod­stawa chi­rur­gicz­nej wkładki tcha­wicy
 • lewa koń­czyna dolna z cięż­kim ura­zem
 • lewa koń­czyna górna z cięż­kim ura­zem

Gwa­ran­cja 12 mie­sięcy z moż­li­wo­ścią roz­sze­rze­nia na kolejne lata.

Dostępne opcje:

 • 30030030– opcjo­nalna rana postrza­łowa pach­winy do symu­la­torów Trauma Hal

Opcjo­nalna rana postrza­łowa umoż­li­wiająca tamo­wa­nie krwa­wie­nia i zakła­da­nie opa­trun­ków dedy­ko­wana dla symu­la­torów ura­zo­wych.

 • S3040.100.201 + kom­pu­ter typu All in One – SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA”

Wyko­nany w for­mie sta­cjo­nar­nego kom­pu­ter typu All-in-One z kolo­ro­wym moni­to­rem doty­ko­wym, gło­śnikami, nie­zbęd­nymi bez­prze­wo­dowymi modu­łami komu­ni­ka­cji, wraz z sys­temem moco­wa­nia typu np. VESA do ściany przy sta­no­wi­sku symu­la­cji oraz nie­zbęd­nym opro­gra­mo­wa­niem z nie­gra­ni­czo­nymi cza­sowo licen­cjami. Prze­kątna ekranu 19”

Wyświe­tlane krzywe lub war­to­ści nume­ryczne:

– EKG

– ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi

– SpO2

– EtCO2

– fali tętna

– czę­sto­ści odde­chu

– czę­sto­ści pracy serca

– tem­pe­ra­tury

Moż­li­wość zmiany kon­fi­gu­ra­cji krzy­wych wyświe­tla­nych na moni­to­rze, sper­so­na­li­zo­wane progi alar­mowe. Funk­cja bez­po­śred­niego wysła­nia z opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­ją­cego symu­la­torem na ekran moni­tora obra­zów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki labo­ra­to­ryjne

 • S3040.100.078 – WYDYCHANIE CO2

Moż­li­wość mie­rze­nia poziomu wydy­cha­nego CO2 kli­nicz­nym kap­no­me­trem oraz moż­li­wość zmiany poziomu wydy­cha­nego CO2.

 • S3040.100.120 – 12-ODPROWADZENIOWE EKG

Moż­li­wość inter­pre­ta­cji 12-odpro­wa­dze­niowego EKG. przy uży­ciu kli­nicz­nego sprzętu oraz wybra­nia rytmu EKG. z wbu­do­wa­nej biblio­teki lub gene­ro­wa­nia wła­snego poprzez edy­to­wa­nie po punk­tach załam­ków PQRST. Moż­li­wość dia­gno­styki zawału mię­śnia ser­co­wego oraz szyb­kiego wygene­ro­wa­nia zawału poprzez wska­za­nie obszaru nim dotknię­tego na trój­wy­mia­ro­wym modelu serca.

 • S3040.50.300– Stre­aming Audio

Moż­li­wość prze­sy­ła­nia dźwięku, który umoż­li­wia instruk­to­rowi mówić jako głos symu­la­tora i słu­chać odpo­wie­dzi ćwi­czą­cych.

 • WK120 – ZESTAW RAN WYPADKOWYCH

Dedy­ko­wany zestaw sili­ko­no­wych ran wypad­ko­wych zawiera nie­zbędne rany, aby two­rzyć sce­na­riu­sze ura­zowe. W zesta­wie znaj­dują się 23 rany przed­sta­wia­jące urazy takie jak opa­rze­nia, rany, zła­ma­nia otwarte, rany po postrzale, nacię­cia, otar­cia.

 • WK100 – ZESTAW RAN URAZOWYCH DOROSŁEGO

Dedy­ko­wany zestaw sili­ko­no­wych ran powypad­ko­wych umoż­li­wiających symu­la­cję udzie­la­nia pomocy w wypad­kach maso­wych takich jak wypa­dek komu­ni­ka­cyjny lub eks­plo­zja. Zestaw ran umoż­li­wia ćwi­cze­nie popraw­nego zało­że­nia opa­trunku i trans­port poszko­do­wa­nego. W zesta­wie znaj­dują się rany takie jak: nacię­cia, otar­cia, zła­ma­nie otwarte. (11 typów ran, 18 ran w zesta­wie)

 • WK110 – ZESTAW RAN TRAUMA DOROSŁEGO

Dedy­ko­wany zestaw sili­ko­no­wych ran zawie­ra­jący 8 typów ran (otwarte zła­ma­nie kości ramien­nej, rana postrza­łowa- okrą­gła, rana wlo­towa i wylo­towa po poci­sku dużego kali­bru, otwarte zła­ma­nie kości pro­mie­nio­wej/łokciowej, otwarte zła­ma­nie kości udo­wej, ciało obce wbite w udo, wytrze­wie­nie jelit, otwarte zła­ma­nie kości pisz­czelowej).

 • WK105 – ZESTAW RAN OPARZENIOWYCH OSOBY DOROSŁEJ

Dedy­ko­wany zestaw sili­ko­no­wych ran przed­sta­wia­ją­cych różne typy opa­rzeń, umoż­li­wiając stu­den­tom ćwi­cze­nie roz­po­zna­nie stop­nia opa­rze­nia i opa­try­wa­nia. W zesta­wie znaj­dują się nastę­pu­jące rany: opa­rze­nie ple­ców, ręki, przedra­mie­nia, twa­rzy oraz klatki pier­sio­wej.

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.