Zestaw silikonowych ran urazowych – dorosły

Kod produktu: WK100.L

Gaumard

4162,87 zł(3384,45 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Dedy­ko­wany zestaw sili­ko­no­wych ran powy­pad­ko­wych umoż­li­wia­ją­cych symu­la­cję udzie­la­nia pomocy w wypad­kach maso­wych takich jak wypa­dek komu­ni­ka­cyjny lub eks­plo­zja. Zestaw ran umoż­li­wia ćwi­cze­nie popraw­nego zało­że­nia opa­trunku i trans­port poszko­do­wa­nego. W zesta­wie znaj­dują się rany takie jak: nacię­cia, otar­cia, zła­ma­nie otwarte. (11 typów ran, 18 ran w zesta­wie).

Opis produktu

Zestaw zawie­ra­jący 18 sili­ko­no­wych ran prze­zna­czo­nych do symu­lo­wa­nia ura­zów powsta­łych w wyniku wypad­ków maso­wych, komu­ni­ka­cyj­nych lub eks­plo­zji. Rany przed­sta­wia­jące mię­dzy innymi zadra­pa­nia, nacię­cia, rany szar­pane oraz zła­ma­nia otwarte. Rany są kom­pa­ty­bilne z symu­la­to­rami pacjenta doro­słego firmy Gau­mard. Zostały wyko­nane z sili­konu dzięki czemu otrzy­mano więk­szy realizm niż przy ranach wyko­na­nych z winylu. Cha­rak­te­ry­zują się rów­nież dużą trwa­ło­ścią i wytrzy­ma­ło­ścią.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pie­lę­gna­cja i opa­try­wa­nie ran powsta­łych w wyniku wypad­ków maso­wych, komu­ni­ka­cyj­nych i eks­plo­zji

Funk­cje / cechy:

 • 11 typów ran
 • 18 ran w zesta­wie:

zadra­pa­nie:

– małe zadra­pa­nie skóry (2)

– zadra­pa­nie śred­niej wiel­ko­ści (2)

– duże zadra­pa­nie skóry (2)

prze­cię­cie skóry

– małe roz­cię­cie skóry (2)

– śred­nie roz­cię­cie skóry (2)

– duże roz­cię­cie skóry symu­lu­jące ranę zadaną nożem (2)

rana szar­pana

– głę­boka rana szar­pana na udzie (2)

– rana szar­pana bez widocz­nej kości (1)

otwarte zła­ma­nie (1)

stłu­cze­nie z zapa­le­niem (1)

rana po zało­że­niu szwów- udo (1)

 • kom­pa­ty­bil­ność z symu­la­to­rami pacjenta doro­słego firmy Gau­mard
 • wyko­nane ze spe­cjal­nie sfor­mu­ło­wa­nego sili­konu
 • trwałe i wytrzy­małe

W zesta­wie:

 • 18 ran
 • ręka­wiczki (1 para)
 • szpa­tułka lekar­ska (1 szt.)
 • śro­dek wią­żący A (1 szt)
 • śro­dek wią­żący B (1 szt.)
 • walizka

Ele­menty zuży­walne:

 • WK115 – śro­dek wią­żący A (1 szt), śro­dek wią­żący B
 • ręka­wiczki
 • szpa­tułka lekar­ska
 • rana- małe zadra­pa­nie skóry
 • rana – zadra­pa­nie śred­niej wiel­ko­ści
 • rana – duże zadra­pa­nie skóry
 • rana- prze­cię­cie skóry
 • rana – małe roz­cię­cie skóry
 • rana – śred­nie roz­cię­cie skóry
 • rana – duże roz­cię­cie skóry symu­lu­jące ranę zadaną nożem
 • rana szar­pana
 • rana – głę­boka rana szar­pana na udzie
 • rana szar­pana bez widocz­nej kości
 • otwarte zła­ma­nie
 • stłu­cze­nie z zapa­le­niem
 • rana po zało­że­niu szwów- udo

Dostępne opcje:

 • WK100.L – Zestaw sili­ko­no­wych ran ura­zo­wych- doro­sły o jasnej kar­na­cji skóry
 • WK100.M – Zestaw sili­ko­no­wych ran ura­zo­wych- doro­sły o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • WK100.D – Zestaw sili­ko­no­wych ran ura­zo­wych- doro­sły o ciem­nej kar­na­cji skóry

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.