Fantom do ćwiczenia chirurgicznego udrażniania dróg oddechowych i resuscytacji – TruMan Trauma X

Kod produktu: TTR2000X

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Fantom zapewnia bardzo realistyczne szkolenie w zakresie zaawansowanych umiejętności udrażaniania dróg oddechowych, intubacji, wentylacji, resuscytacji i innych awaryjnych procedur chirurgicznych, w sytuacjach doznania przez pacjenta urazu, który zagraża życiu.

Opis produktu

Fan­tom zapew­nia bar­dzo reali­styczne szko­le­nie w zakre­sie zaawan­so­wa­nych umie­jęt­no­ści udra­ża­nia­nia dróg odde­cho­wych, intu­ba­cji, wen­ty­la­cji, resu­scy­ta­cji i innych awa­ryj­nych pro­ce­dur chi­rur­gicz­nych, w sytu­acjach dozna­nia przez pacjenta urazu, który zagraża życiu. Reali­styczny ana­to­micz­nie fan­tom ludz­kiego tuło­wiu oraz fan­tom dróg odde­cho­wych AirSim świet­nie nadają się do tre­ningu zabie­gów: tra­che­oto­mii, koni­ko­to­mii igło­wej i chi­rur­gicz­nej, drenażu klatki piersiowej, dekom­pre­sji igło­wej w przy­padku odmy opłuc­no­wej oraz innych procedur.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • wpro­wa­dze­nie rurki do klatki pier­sio­wej, wyko­na­nie nacię­cia, tępa dysek­cja, per­fo­ra­cja opłuc­nej, wywo­ły­wa­nie wymio­tów przy pomocy pal­ców,
 • dekom­pre­sja igłowa w przy­padku odmy opłuc­no­wej,
 • koni­ko­to­mia igłowa i chi­rur­giczna,
 • prze­zskórna tra­che­oto­mia,
 • resu­scy­ta­cja krą­że­niowo-odde­chowa (CPR),
 • nauka peł­nej obsługi urzą­dzeń nad­kr­ta­nio­wych,
 • intu­ba­cja dotcha­wi­cza z laryn­go­sko­pią,
 • wpro­wa­dza­nie com­bi­tube,
 • wpro­wa­dze­nie rurki nosowo-żołąd­ko­wej,
 • wen­ty­la­cja za pomocą maski z zawo­rem wor­ko­wym (BVM),
 • tech­niki izo­la­cji płuca.

Funk­cje / cechy:

 • reali­styczny i trwały fan­tom dróg odde­cho­wych AirSim Air­way i kanału noso­wego,
 • reali­styczna krtań z wyczu­wal­nymi chrząst­kami pier­ście­nio­wa­tymi, chrząst­kami krtani i pier­ście­niami tcha­wi­czymi,
 • sły­szalny syk po wpro­wa­dze­niu igły do 2. prze­strzeni mię­dzy­że­bro­wej,
 • łatwa iden­ty­fi­ka­cja wszyst­kich ana­to­micz­nych punk­tów orien­ta­cyj­nych, nie­zbędna do wyko­na­nia CRP (resu­scy­ta­cja krą­że­niowo-odde­chowa) – pełne prze­chy­le­nie głowy, unie­sie­nie brody i prze­miesz­cze­nie szczęki (ręko­czyn Esmar­cha), reali­styczne pod­ska­ki­wa­nie fan­tomu pod­czas uci­śnięć,
 • eko­no­miczne i łatwo wymie­nialne mate­riały eks­plo­ata­cyjne: skóra szyi, wkładki krtani, wkładki igły dekom­pre­syj­nej i wkładki dre­na­żowe,
 • język można napom­po­wać, aby wywo­łać jego obrzęk, który zapew­nia zapo­zna­nie się z róż­nymi kom­pli­ka­cjami pod­czas tre­ningu,
 • widoczne efekty zabie­gów poprzez ruchy klatki pier­sio­wej,
 • inno­wa­cyjna kon­struk­cja wyma­ga­jąca jedy­nie mini­mal­nych kon­ser­wa­cji, umoż­li­wia­jąca łatwą naprawę pro­duktu.

W zesta­wie:

 • 1 instruk­cja obsługi USB
 • 1 butelka lubry­kantu
 • 2 wkładki do dekom­pre­sji igło­wej
 • 2 eko­no­miczne wkładki do dekom­pre­sji igło­wej odmy
 • 1 zapa­sowa skóra szyi
 • 5 wkła­dek krtani
 • utwar­dzany fute­rał do łatwego trans­portu i bez­piecz­nego prze­cho­wy­wa­nia

Trucorp

TruCorp to irlandzki producent wyspecjalizowany w produkcji trenażerów dedykowanych medycynie ratunkowej. Trenażery tego producenta zapewniają ponadprzeciętny realizm podczas wykonywania procedur, dzięki użyciu najwyższej jakości materiałów do ich wykonania oraz innowacyjnego podejścia podczas ich projektowania.