Fantom porodowy Susie 500

Kod produktu: S500.PK.L

Gaumard

3891,29 zł(3163,65 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Wszech­stronny fan­tom poro­dowy nie tylko zapew­nia dosko­nałą symu­la­cję nor­mal­nego porodu dla ćwi­czą­cych i pro­wa­dzą­cego ale rów­nież zapew­nia naucza­nie pod­czas nie­pra­wi­dło­wego i wie­lo­ra­kiego porodu. W zesta­wie zawiera dwa fan­tomy rodzo­nych dzieci: chłopca i dziew­czynkę.

Opis produktu

Wszech­stronny fan­tom SUSIE S500 jest dedy­ko­wa­nym narzę­dziem szko­le­nio­wym do demon­stra­cji róż­nych typów porodu: od wierz­choł­ko­wego po porody poślad­kowe, stóp­kowe oraz wie­lo­ra­kie. Porody wie­lo­ra­kie mogą być symu­lo­wane dzięki dołą­czo­nym do zestawu dwóm pło­dom: chłopcu i dziew­czynce, do któ­rych dołą­czone są pępo­winy oraz łoży­ska. Fan­tom umoż­li­wia rów­nież symu­la­cję porodu poprzez cesar­skie cię­cie oraz róż­nego poło­że­nia łoży­ska.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • odbiór pra­wi­dło­wego porodu, poślad­kowego oraz stóp­kowego; porodu pępo­winy i łoży­ska
 • moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia poro­dów wie­lo­ra­kich wierz­choł­ko­wy­/wierz­choł­kowy, wierz­choł­ko­wy­/po­ślad­kowy lub poślad­ko­wy­/po­ślad­kowy
 • postę­po­wa­nie pod­czas wystą­pie­nia łoży­ska przo­du­ją­cego: cał­ko­wi­cie, czę­ściowe i mar­gi­nalne
 • wyko­na­nie manewru Rit­gena
 • odbiór porodu przez cesar­skie cię­cie

Funk­cje­/ce­chy:

· moż­li­wość mani­pu­la­cji wewnątrz­ma­cicz­nej

· moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia poro­dów wie­lo­ra­kich wierz­choł­ko­wy­/wierz­choł­kowy, wierz­choł­ko­wy­/po­ślad­kowy lub poślad­ko­wy­/po­ślad­kowy

· demon­stra­cja łoży­ska przo­du­ją­cego: cał­ko­wi­cie, czę­ściowe i mar­gi­nalne

· pal­pa­cja cie­mią­czek u płodu

· usu­walne zamknię­cie fan­tomu umoż­li­wiające manu­alne pozy­cjo­no­wa­nie pło­du­/pło­dów

· usu­walna pokrywa brzu­cha umoż­li­wiająca umiesz­cze­nie płodu

· reali­stycz­nej wiel­ko­ści jama macicy z głów­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi

· ręcz­nie malo­wany zarys mied­nicy kost­nej

W zesta­wie:

 • fan­tom w postaci mied­nicy doro­słej kobiety
 • dwa rodzące się dzieci- chło­piec i dziew­czynka, każdy z łoży­skiem i pępo­winą
 • pokrywa brzu­cha w kolo­rze fan­tomu
 • pępo­winy (6)
 • zaci­ski pępo­winy (2)
 • pochwa (3)
 • talk
 • instruk­cja obsługi
 • miękka torba

Wymiary 53 x 33 x 43 cm

Waga ok 8,5 kg

Opcje

 • S500.PK. L Fan­tom poro­dowy SUSIE S500 o jasnej kar­na­cji skóry
 • S500.PK. M Fan­tom poro­dowy SUSIE S500 o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • S500.PK. D Fan­tom poro­dowy SUSIE S500 o ciem­nej kar­na­cji skóry
 • S500.1 moduł do porodu wspo­ma­ga­nego próż­niowo i klesz­czami
 • S500.3 moduł do wyko­ny­wa­nia manewru Leopolda
 • S500.4 moduł umoż­li­wiającego roz­po­zna­wa­nie postępu porodu
 • S500.5 nowo­ro­dek z rucho­mymi sta­wami do wyko­ny­wa­nia bada­nia Leopolda
 • S500.6 moduł szy­cia nacię­cia kro­cza
 • S500.8 moduł krwo­toku poro­do­wego
 • S500.10 mecha­nizm poro­dowy umożl­wia­jący rota­cję płodu pod­czas prze­cho­dze­nia przez kanał rodny
 • S500.10.935 roz­sze­rzalna szyjka macicy (2)

Ele­menty zuży­walne

 • S500.1.924 łoży­sko (1)
 • S500.1.925 pępo­wina (5) z zaci­skami (2)
 • SE 0129 lubry­kant- olej mine­ralny

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.