Ramię do nauki iniekcji dożylnej

Kod produktu: S400R.PK.L

Gaumard

2376,36 zł(1932,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący ramię osoby doro­słej umiesz­czony na pod­sta­wie z zaci­śniętą dło­nią, który umoż­li­wia ćwi­cze­nie iniek­cji dożyl­nych. Zapew­nia moż­li­wość dostępu do żyły: odpro­mie­nio­wej, odłok­cio­wej, dołu łok­cio­wego, pro­mie­nio­wej oraz łok­cio­wej. Dzięki reali­stycz­nemu zapro­jek­to­wa­niu żył pod­czas iniek­cji wyczu­walny jest cha­rak­te­ry­styczny moment ich prze­bi­cia.

Opis produktu

Zaawan­so­wane ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej osoby doro­słej zawiera sub­telną sieć żył w ramie­niu. Tre­na­żer umoż­li­wia dostęp do żyły: odpro­mie­nio­wej, odłok­cio­wej, dołu łok­cio­wego, pro­mie­nio­wej i łok­cio­wej. Pod­czas iniek­cji wyczu­walny jest cha­rak­te­ry­styczny moment prze­bi­cia żyły, a zamon­to­wana gruszka daje moż­li­wość regu­la­cji ciśnie­nia żyl­nego. Tre­na­żer umoż­li­wia symu­la­cję infu­zji krwi, ćwi­cze­nie pobie­ra­nia krwi oraz poda­wa­nia leków w bolu­sie.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • symu­la­cja infu­zji krwi
 • pobie­ra­nie krwi
 • poda­wa­nie leków w bolu­sie

Funk­cje / cechy:

 • sub­telna sieć żył w ramie­niu i dłoni
 • moż­liwy dostęp do żyły: odpro­mie­nio­wej, odłok­cio­wej, dołu łok­cio­wego, pro­mie­nio­wej, łok­cio­wej
 • wyczu­walny cha­rak­te­ry­styczny moment prze­bi­cia żyły
 • moż­li­wość zwięk­sze­nia lub zmniej­sze­nia ciśnie­nia żyl­nego dzięki zamon­to­wa­nej gruszce
 • moż­li­wość symu­la­cji zapad­nię­tych żył

W zesta­wie:

 • ramie do iniek­cji
 • pod­stawa ze sta­ty­wem
 • miękka nylo­nowa torba
 • kon­cen­trat sztucz­nej krwi
 • pompka od gene­ro­wa­nia ciśnie­nia
 • rezer­wuar na krew
 • zapa­sowa skóra ramie­nia
 • talk
 • lejek
 • instruk­cja

Opcje:

 • S400R. PK. D- ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej – ciemna kar­na­cja skóry
 • S400R. PK. L- ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej- jasna kar­na­cja skóry
 • S400R. PK. M- ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej- śniada kar­na­cja skóry

Ele­menty zamienne:

 • S400.816 – pompka do gene­ro­wa­nia ciśnie­nia
 • S400.824 – gumowe zatyczki (4 sztuki)

Ele­menty zuży­walne:

 • S400.811 – rezer­wuar na krew
 • S400.812 – kon­cen­trat sztucz­nej krwi (ok. 120 ml)
 • S400.813 – skóra ramie­nia (2 sztuki)
 • S400.810– wymienne żyły
 • S400.948 – talk (ok. 120 ml)
 • S400.974 – lubry­kant (ok. 120 ml)

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.