Zestaw silikonowych ran odleżynowych nakładanych na pacjenta

Kod produktu: WK145.L

1642,23 zł(1335,15 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw zawiera 4 nakła­dane rany umoż­li­wia­jące symu­la­cję ran odle­ży­no­wych na dowol­nym fan­to­mie lub symu­la­to­rze osoby doro­słej. W zesta­wie znaj­dują się rany, przed­sta­wia­jące cztery stop­nie odle­żyn, wyko­nane z sili­konu, który zwięk­sza ich reali­stycz­ność.

Opis produktu

Zestaw zawiera rany umoż­li­wia­jące symu­la­cję ran odle­ży­no­wych na dowol­nym fan­to­mie osoby doro­słej. W zesta­wie znaj­dują się rany czte­rech stopni odle­żyn (odle­żyna I-go stop­nia, II-go stop­nia, III-go stop­nia, IV-go stop­nia). Rany zostały wyko­nane z sili­konu dzięki czemu otrzy­mano więk­szy realizm niż przy ranach winy­lo­wych. Cha­rak­te­ry­zują się one rów­nież dużą trwa­ło­ścią i wytrzy­ma­ło­ścią.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pie­lę­gna­cja i opa­try­wa­nie ran odle­ży­no­wych

Funk­cje / cechy:

 • 4 typy ran:

– odle­żyna I-go stop­nia

– odle­żyna II-go stop­nia

– odle­żyna III-go stop­nia

– odle­żyna IV-go stop­nia

 • wyko­nane ze spe­cjal­nie sfor­mu­ło­wa­nego sili­konu
 • trwałe i wytrzy­małe

W zesta­wie:

 • 4 typy ran (odle­żyna I-go stop­nia, II-go stop­nia, III-go stop­nia, IV-go stop­nia)
 • ręka­wiczki (1 para)
 • szpa­tułka lekar­ska (1 szt.)
 • śro­dek wią­żący A (1 szt)
 • śro­dek wią­żący B (1 szt.)
 • walizka

Ele­menty zuży­walne:

 • rana przed­sta­wia­jąca odle­żynę I-go stop­nia
 • rana przed­sta­wia­jąca odle­żynę II-go stop­nia
 • rana przed­sta­wia­jąca odle­żynę III-go stop­nia
 • rana przed­sta­wia­jąca odle­żynę IV-go stop­nia
 • WK115 – śro­dek wią­żący A (1 szt), śro­dek wią­żący B (1 szt.)
 • ręka­wiczki (1 para)
 • szpa­tułka lekar­ska (1 szt.)

Dostępne opcje:

 • WK145.L – Zestaw ran odle­ży­no­wych o jasnej kar­na­cji skóry
 • WK145.M – Zestaw ran odle­ży­no­wych o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • WK145.D – Zestaw ran odle­ży­no­wych o ciem­nej kar­na­cji skóry

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.