Trenażer do iniekcji dożylnej i tętniczej w postaci ramienia rocznego dziecka

Kod produktu: S406.100.PK

Gaumard

8115,6 zł(6598,05 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Pedia­tryczny tre­na­żer umożl­wia­jący wyko­na­nie iniek­cji dożyl­nej, dotęt­ni­czej w postaci ramie­nia rocz­nego dziecka. Tętno może być badane w dwóch miej­scach a dołą­czona pompa umoż­li­wia usta­wie­nie jego siły i czę­sto­ści. Dodat­kowo tre­na­żer umoż­li­wia wyko­na­nie iniek­cji domię­śnio­wej, pod­skór­nej i doszpi­ko­wej w kość ramienną.

Opis produktu

Wszech­stronne ramię rocz­nego dziecko zostało zapro­jek­to­wane, aby w jak naj­szer­szym zakre­sie umoż­li­wić tre­ning zwią­zany z róż­nego typu iniek­cjami w obrę­bie ramie­nia. Mate­riał z któ­rego wyko­nana jest skóra tre­na­żera jest bar­dzo reali­styczna w dotyku i nie zawiera lateksu. Rozbu­do­wana sieć żylna umoż­li­wia wyko­na­nie iniek­cji w żyłę łok­ciową i grzbie­towe dłoni oraz punk­cję tęt­nicy ramien­nej i pro­mie­nio­wej. Tętno jest wyczu­walne na tęt­nicy pro­mie­nio­wej i ramien­nej. Dzięki dołą­czo­nemu elek­tro­nicz­nemu kon­tro­le­rowi instruk­tor ma moż­li­wość usta­wie­nia siły i czę­sto­ści tętna.

Tre­na­żer posiada rów­nież miej­sca umożl­wia­jące wyko­na­nie iniek­cji domię­śnio­wej, pod­skór­nej i doszpi­ko­wej (w kość ramienną).

Dzięki zewnętrz­nemu rezer­wu­arowi napeł­nia­nie sys­temu jest łatwe i szyb­kie. Zapew­nia on rów­nież odpo­wied­nie ciśnie­nia w żyłach i obser­wa­cję cofa­nia się krwi.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pobie­ra­nie krwi
 • poda­wa­nie leków w bolu­sie
 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji domię­śnio­wej i pod­skór­nej
 • iniek­cja doszpi­kową w kość ramienną
 • punk­cja tęt­ni­cza

Funk­cje / cechy:

 • reali­styczna skóra zapew­nia reali­styczne odczu­cia doty­kowe
 • reali­stycz­nie odwzo­ro­wana sieć żylna i tęt­ni­cza
 • moż­li­wość wyko­na­nia iniek­cji w żyłę łok­ciową i grzbie­towe dłoni
 • moż­li­wość punk­cji tęt­nicy pro­mie­nio­wej i ramien­nej z pobra­niem próbki krwi
 • tętno wyczu­walne na tęt­nicy ramien­nej i pro­mie­nio­wej
 • elek­tro­nicz­nie kon­tro­lo­wana siła i czę­stość tętna (0–180 ude­rzeń/ minutę)
 • zewnętrzny zbior­nik na krew umoż­li­wia cią­gły dopływ krwi, utrzy­ma­nie ciśnie­nia w żyłach i obser­wo­wane cią­gnię­cie się krwi
 • moż­li­wość wyko­na­nia iniek­cji domię­śnio­wej i śród­skór­nej
 • dostęp doszpi­kowy w kość ramienną z moż­li­wo­ścią wyko­na­nia cią­głej infu­zji
 • łatwość wymiany żył i tęt­nic
 • wyko­nany z ele­men­tów nie­za­wie­ra­ją­cych lateksu

W zesta­wie:

 • tre­na­żer w postaci rocz­nego dziecka
 • kon­tro­ler tętna
 • rezer­wuar na sztuczną krew
 • zestaw akce­so­riów
 • zasi­lacz
 • instruk­cja obsługi

Opcje:

 • S405.100.PK. L- Tre­na­żer do iniek­cji dożyl­nej i tęt­niczej w postaci ramie­nia 5-cio let­niego dziecka – jasna kar­na­cja
 • S405.100.PK. M- Tre­na­żer do iniek­cji dożyl­nej i tęt­niczej w postaci ramie­nia 5-cio let­niego dziecka- śniada kar­na­cja
 • S405.100.PK. D- Tre­na­żer do iniek­cji dożyl­nej i tęt­niczej w postaci ramie­nia 5-cio let­niego dziecka- ciemna kar­na­cja
 • S406.100.PK. L- Tre­na­żer do iniek­cji dożyl­nej i tęt­niczej w postaci ramie­nia rocz­nego dziecka – jasna kar­na­cja
 • S406.100.PK. M- Tre­na­żer do iniek­cji dożyl­nej i tęt­niczej w postaci ramie­nia rocz­nego dziecka- śniada kar­na­cja
 • S406.100.PK. D- Tre­na­żer do iniek­cji dożyl­nej i tęt­niczej w postaci ramie­nia rocz­nego dziecka- ciemna kar­na­cja
 • S408.100.PK. L- Tre­na­żer do iniek­cji dożyl­nej i tęt­niczej w postaci ramie­nia nowo­rodka – jasna kar­na­cja
 • S408.100.PK. M- Tre­na­żer do iniek­cji dożyl­nej i tęt­niczej w postaci ramie­nia nowo­rodka- śniada kar­na­cja
 • S408.100.PK. D- Tre­na­żer do iniek­cji dożyl­nej i tęt­niczej w postaci ramie­nia nowo­rodka- ciemna kar­na­cja

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.