Susie S2000 Zaawansowany pielęgniarski i ratunkowy symulator wysokiej wierności

Kod produktu: S2000.PK.L

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, z bezprzewodowym zasięgiem aż do 100 m, i pracą liczącą 4 h bez konieczności ładowania. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych: osłuchiwanie szmerów oddechowych w 4 kwadrantach z przodu i 4 kwadrantach z tyłu klatki piersiowej, pobieranie krwi z palca, zgłębnikowanie, cewnikowanie z wypływem płynu, pielęgnację kolostomii i ileostomii, wykonanie lewatywy, badanie piersi z szerokim wachlarzem anomalii oraz badanie ginekologiczne. Fantom współpracuje ze sprzętem klinicznym (pomiar saturacji krwi, pomiar EKG), umożliwia ustawianie intensywności sinicy centralnej oraz założenie stopy zawierającej odwzorowane owrzodzenia. Fantom może przyjąć postać mężczyzny dzięki wymiennej skórze klatki piersiowej.

Opis produktu

Zaawan­so­wany symu­la­tor pacjenta doro­słego, z bez­prze­wo­do­wym zasię­giem aż do 100 m. Odw­zo­ro­wuje cechy ciała ludz­kiego, takie jak wygląd, wzrost, ruchome stawy. Posiada zdol­ność pracy bez zasi­la­cza 230 V przez cztery godziny bez koniecz­no­ści doła­do­wy­wa­nia aku­mu­la­to­rów. Ponadto brak łącz­no­ści pomię­dzy ste­ru­ją­cym kom­pu­te­rem instruk­tora a fan­to­mem nie prze­rywa roz­po­czę­tego sce­na­riu­sza ani dzia­ła­nia fan­tomu. Zapew­nia moż­li­wość pro­wa­dze­nia wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej za pomocą urzą­dzeń wspo­ma­ga­ją­cych oddy­cha­nie. Umoż­li­wia pro­wa­dze­nie sze­regu zabie­gów i badań dia­gno­stycz­nych z zakresu neu­ro­lo­gii, pul­mo­no­lo­gii, kar­dio­lo­gii, gastro­en­te­ro­lo­gii oraz gine­ko­lo­gii.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • udraż­nia­nie dróg odde­cho­wych
 • prze­pro­wa­dza­nie wen­ty­la­cji
 • zakła­da­nie rurek dotcha­wi­czych i masek krta­nio­wych
 • osłu­chi­wa­nie szme­rów odde­cho­wych (pra­wi­dło­wych i pato­lo­gicz­nych)
 • moni­to­ro­wa­nie pracy serca i satu­ra­cji
 • wyko­ny­wa­nie defi­bry­la­cji i pośred­niego masażu serca
 • pomiar ciśnie­nia tęt­ni­czego oraz tętna
 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji (dożylne, domię­śniowe)
 • odsy­sa­nia wydzie­liny z dróg odde­cho­wych
 • zgłęb­ni­ko­wa­nie
 • cew­ni­ko­wa­nie żeń­skie i męskie z wypły­wem płynu
 • opieka nad kolo­sto­mią i ile­osto­mią
 • wyko­ny­wa­nie lewa­tywy
 • bada­nie piersi
 • wyko­ny­wa­nie bada­nia gine­ko­lo­gicz­nego
 • bada­nie fizy­kalne obrzęku języka, gar­dła i skur­czu krtani
 • nauka pro­wa­dze­nia pra­wi­dło­wej dia­gno­styki
 • ana­liza i wycią­ga­nie wnio­sków ze wska­zań apa­ra­tury moni­to­ru­ją­cej pacjenta

Funk­cje / cechy:

NEUROLOGIA

 • oczy:
  • mru­ga­jące powieki o regu­lo­wa­nej czę­sto­tli­wo­ści, ste­ro­wane razem
  • roz­sze­rza­nie i zwę­ża­nie źre­nic o regu­lo­wa­nym cza­sie reak­cji
  • auto­ma­tyczna reak­cja źre­nic na świa­tło
  • moż­li­wość symu­lo­wa­nia ani­zo­ko­rii
 • moż­li­wość symu­la­cji drga­wek z usta­wie­niem ich inten­syw­no­ści (silne, umiar­ko­wane)
 • głos:
  • emi­to­wany z gło­śnika w fan­to­mie (różne odgłosy uru­cha­miane przez instruk­tora)
  • funk­cja bez­prze­wo­do­wego stre­amingu głosu pacjenta, użyt­kow­nik może two­rzyć odpo­wie­dzi gło­sowe w każ­dym języku. Nagra­nia są uru­cha­miane poprzez opro­gra­mo­wa­nie ste­ru­jące pozo­sta­łymi funk­cjami symu­la­tora, a odtwa­rzane poprzez gło­śniki umiesz­czone w fan­to­mie

DROGI ODDECHOWE

 • bez­przy­rzą­dowe udroż­nia­nie dróg odde­cho­wych (odchy­le­nie głowy, wysu­nię­cie żuchwy)
 • wen­ty­la­cja przez maskę twa­rzową z uży­ciem worka samo­roz­prę­żal­nego
 • zakła­da­nie rurek dotcha­wi­czych (intu­ba­cyjna i tra­che­osto­mijna) i pro­wa­dze­nie wen­ty­la­cji
 • zakła­da­nie masek krta­nio­wych i pro­wa­dze­nie wen­ty­la­cji
 • wyko­ny­wa­nie eks­tu­ba­cji
 • symu­la­cja obrzęku języka, gar­dła i skur­czu krtani, moż­liwe do zbada­nia za pomocą bada­nia fizy­kalnego
 • jed­no­stronne uno­sze­nie klatki pier­sio­wej pod­czas intu­ba­cji pra­wego oskrzela

ODDECH

 • moż­li­wość usta­wie­nia czę­sto­ści odde­chu i obser­wa­cji uno­sze­nia klatki pier­sio­wej
 • wen­ty­la­cja przy uży­ciu respi­ra­tora
 • osłu­chi­wa­nie szme­rów odde­cho­wych (pra­wi­dło­wych i pato­lo­gicz­nych) usta­wia­nych oddziel­nie dla pra­wego i lewego płuca, w 4 kwa­dran­tach z przodu i 4 kwa­dran­tach tyłu klatki pier­sio­wej
 • osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca, płuc i pery­stal­tyki jelit odbywa się przy uży­ciu kli­nicz­nych ste­to­sko­pów, które nie wyma­gają mody­fi­ka­cji ani zało­że­nia spe­cjal­nych przej­śció­wek, co pozwala każ­demu uczest­ni­kowi ćwi­czeń korzy­stać z wła­snego ste­to­skopu

SERCE/ KRĄŻENIE

 • osłu­chi­wa­nie tonów serca oraz wad zastaw­ko­wych kli­nicz­nym, nie­mo­dy­fi­ko­wa­nym ste­to­sko­pem bez uży­cia dodat­ko­wych przej­śció­wek
 • moni­to­ro­wa­nie pracy serca: za pomocą 3-odpro­wa­dze­nio­wego EKG. przy uży­ciu kli­nicz­nego kar­dio­mo­ni­tora oraz poprzez elek­trody defi­bry­la­cyjno-sty­mu­la­cyjne
 • sty­mu­la­cja zewnętrzna, z moż­li­wo­ścią usta­wia­nia róż­nych pro­gów sty­mu­la­cji przy uży­ciu kli­nicz­nego defi­bry­la­tora i elek­trod samo­przy­lep­nych,
 • defi­bry­la­cja ener­gią do 360 J i kar­dio­wer­sji przy uży­ciu kli­nicz­nego defi­bry­la­tora i elek­trod samo­przy­lep­nych, bez uży­cia przej­śció­wek, adap­te­rów oraz innych urzą­dzeń pochła­nia­ją­cych i okre­śla­ją­cych użytą ener­gię.
 • pro­wa­dze­nie pośred­niego masażu serca, który powo­duje reak­cje fizjo­lo­giczne ade­kwatne do jako­ści uci­śnięć w zakre­sie para­me­trów takich jak: krą­że­nie krwi, tętno, ciśnie­nie krwi, wyda­la­nie dwu­tlenku węgla
 • moni­to­ro­wa­nie satu­ra­cji krwi przy pomocy kli­nicz­nego sprzętu, bez uży­cia przej­śció­wek
 • pomiar ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi metodą osłu­chową i pal­pa­cyjną
 • obu­stronny pomiar tętna na tęt­ni­cach: szyj­nej, ramie­nio­wej, pro­mie­nio­wej, udo­wej, grzbie­to­wej stopy
 • wyko­na­nie wkłu­cia dożyl­nego obu­stron­nie na koń­czy­nach gór­nych, moż­li­wość wyko­na­nia infu­zji oraz poda­wa­nia pły­nów z uży­ciem kro­plówki lub pompy.
 • wyko­na­nie iniek­cji domię­śniowej
 • pobie­ra­nie krwi z palca
 • symu­lo­wa­nie odsy­sa­nia wydzie­liny z dróg odde­cho­wych
 • widoczna sinica cen­tralna z moż­li­wo­ścią usta­wie­nia jej inten­syw­no­ści
 • moż­li­wość zało­że­nia stopy zawie­ra­ją­cej odwzo­ro­wane owrzo­dze­nia

UKŁAD POKARMOWY

 • wpro­wa­dza­nie zgłęb­nika żołąd­ko­wego do żołądka, płu­ka­nie żołądka pły­nem, odsy­sa­nie symu­lo­wa­nej, płyn­nej tre­ści żołąd­ko­wej. Symu­la­tor posiada wewnętrzny zbior­nik na płyny
 • ocena pery­stal­tyki jelit – odgłosy pery­stal­tyki jelit osłu­chi­wane w czte­rech kwa­dran­tach brzu­cha
 • cew­ni­ko­wa­nie żeń­skie i męskie z wypły­wem płynu
 • opieka nad kolo­sto­mią i ile­osto­mią– połą­czone z wewnętrz­nymi zbior­nikami
 • moż­li­wość wyko­na­nia lewa­tywy z uży­ciem płynu

BADANIE PIERSI

symu­la­tor umoż­li­wia bada­nie piersi poprzez:

 • wymienne wkładki pier­siowe, jedna pierś przed­sta­wia­jąca:
 • dys­pla­zję
 • łagodny nowo­twór z szy­pułą naczy­niową
 • gigan­tyczny mię­sak
 • Scir­r­hus car­ci­noma
 • nowo­twór prze­wo­dów mlecz­nych,
 • 2 piersi posia­da­jące guzki (8, 10, 16 i 20 mm)
 • w zesta­wie znaj­duje się wymienna skóra klatki pier­sio­wej męż­czy­zny

BADANIE GINEKOLOGICZNE

 • moż­li­wość wyko­na­nia obu­ręcz­nego bada­nia mied­nicy z wymien­nymi maci­cami
 • bada­nie szyjki macicy za pomocą wzier­nika (wymienne szyjki w kom­ple­cie)
 • moż­li­wość wyko­na­nia bada­nia cyto­lo­gicz­nego, płu­ka­nia i son­do­wa­nia
 • w zesta­wie znaj­dują się pra­wi­dłowe i niepra­wi­dłowe szyjki macicy, macice w róż­nym okre­sie ciąży

STEROWANIE

 • ste­ro­wa­nie poprzez tablet oparty na pro­ce­so­rze i5, ekran 12 cali w zesta­wie z kla­wia­turą i myszką
 • moż­li­wość insta­la­cji opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­jącego na innych kom­pu­te­rach bez dodat­ko­wych licen­cji
 • jeden tablet ste­ru­jący może ste­ro­wać kil­koma róż­nymi symu­la­torami bez dodat­ko­wych licen­cji
 • moż­li­wość wpro­wa­dza­nia zmian w sce­na­riu­szach w cza­sie rze­czy­wi­stym
 • two­rze­nie nowych sce­na­riu­szy bez dodat­ko­wych opłat i licen­cji
 • biblio­teka 16 goto­wych sce­na­riu­szy i moż­li­wość importu oraz nie­ogra­ni­czo­nego two­rze­nia nowych w edy­to­rze.
 • dar­mowe aktu­ali­za­cje opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­jącego symu­la­torem oraz wir­tu­al­nego moni­tora pacjenta także po okre­sie gwa­ran­cji

W zesta­wie:

 • ekran 12 cali z kla­wia­turą i myszką
 • odle­żyny, (2 szt.)
 • wymienne geni­ta­lia
 • zestaw wymien­nych piersi (7 szt.)
 • wymienne sto­mie (2 szt.)
 • zestaw gine­ko­lo­giczny (zawiera mię­dzy innymi macicę przodo- i tyło­zgiętą, w ciąży o róż­nym zaawan­so­wa­niu, pra­wi­dłową i niepra­wi­dłową szyjkę macicy oraz szyjkę macicy kobiety w ciąży)
 • słu­chaw­kowy do trans­mi­sji stru­mie­nio­wej głosu
 • biblio­teka 10 goto­wych sce­na­riu­szy
 • akce­so­ria, instruk­cja obsługi, walizka na kół­kach

Dostępne opcje:

 • S2000.PK. L – zaawan­so­wany symu­la­tor pie­lę­gniar­ski i ratun­kowy o jasnej kar­na­cji skóry
 • S2000.PK. M – zaawan­so­wany symu­la­tor pie­lę­gniar­ski i ratun­kowy o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • S2000.PK. D – zaawan­so­wany symu­la­tor pie­lę­gniar­ski i ratun­kowy o ciem­nej kar­na­cji skóry
 • 201 + kom­pu­ter typu All in One – symu­lo­wany moni­tor do oceny stanu „pacjenta”:

Wyko­nany w for­mie sta­cjo­nar­nego kom­pu­ter typu All-in-One z kolo­ro­wym moni­torem doty­ko­wym, gło­śnikami, nie­zbęd­nymi bez­prze­wo­do­wymi modu­łami komu­ni­ka­cji, wraz z sys­te­mem moco­wa­nia typu np. VESA do ściany przy sta­no­wi­sku symu­la­cji oraz nie­zbęd­nym opro­gra­mo­wa­niem z nie­gra­ni­czo­nymi cza­sowo licen­cjami.

Prze­kątna ekranu 19”

Wyświe­tlane krzywe lub war­to­ści nume­ryczne:

 • EKG,
 • ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi,
 • SpO2,
 • EtCO2,
 • fali tętna,
 • czę­sto­ści odde­chu,
 • czę­sto­ści pracy serca,
 • tem­pe­ra­tury

Moż­li­wość zmiany kon­fi­gu­ra­cji krzy­wych wyświe­tla­nych na moni­torze. Posiada sper­so­na­li­zo­wane progi alar­mowe oraz funk­cje bezpośred­niego wysła­nia z opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­jącego symu­la­torem na ekran moni­tora obra­zów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki labo­ra­to­ryjne.

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.