Trenażer- cewnikowanie pęcherza (kobieta i mężczyzna), lewatywa oraz pielęgnacja stomii

Kod produktu: S230.10.PK.L

Gaumard

3742,77 zł(3042,9 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Wie­lo­funk­cyjne tre­na­żer przed­sta­wia­jący dolny tors żeń­ski z wymien­nymi męskimi narzą­dami płcio­wymi oraz widoczną kolo­sto­mią i ile­osto­mią. Umoż­li­wia ćwi­cze­nie cew­ni­ko­wa­nia oraz pie­lę­gna­cji sto­mii, a także bada­nie pochwy i odbytu oraz wyko­ny­wa­nie lewa­tywy.

Opis produktu

Peł­no­wy­mia­rowy tre­na­żer dol­nego torsu z żeń­skimi narzą­dami płcio­wymi żeń­skiego z kiku­tami koń­czyn osoby doro­słej z moż­li­wo­ścią wymiany dołą­czo­nych męskich narzą­dów. Prze­zna­czony do nauki pro­ce­dur zwią­za­nych z pie­lę­gna­cją sto­mii oraz cew­ni­ko­wa­nia. Tre­na­żer umoż­li­wia rów­nież bada­nie pochwy (wzier­ni­ko­wa­nie, bada­nie pal­pa­cyjne), odbytu (pal­pa­cyjne) oraz wyko­ny­wa­nie lewa­tywy. Umiej­sco­wione sto­mie podłą­czone do wyj­mo­wa­nych, wymien­nych wewnętrz­nych zbior­ni­ków zapew­niają pełną funk­cjo­nal­ność. Zasto­so­wany zawór cewki moczo­wej zapo­biega wycie­kowi płynu.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka pro­ce­dur zwią­za­nych z pie­lę­gna­cją sto­mii (kolo­sto­mia, ile­osto­mia, sto­mia nadło­nowa)
 • bada­nie pochwy (wzier­ni­ko­wa­nie, bada­nie pal­pa­cyjne)
 • bada­nie odbytu (pal­pa­cyj­nie)
 • wyko­na­nie lewa­tywy
 • cew­ni­ko­wa­nie kobie­ty­/męż­czy­zny

Funk­cje / cechy:

 • wszech­stronny tre­na­żer umoż­li­wiający naukę pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści pie­lę­gniar­skich w obrę­bie mied­nicy
 • wymienne reali­styczne męskie organy
 • sto­mie podłą­czone do wyj­mo­wa­nych, wymien­nych wewnętrz­nych zbior­ni­ków
 • modu­łowy zawór cewki moczo­wej zapo­biegają wycie­kowi płynu

W zesta­wie:

 • fan­tom w postaci dol­nego torsu
 • sili­ko­nowe sto­mie (2 szt.)
 • sto­pery zapo­biegające wycie­kowi płynu (4 szt.)
 • dołą­czane męskie narządy płciowe
 • instruk­cja obsługi
 • torba

Dostępne opcje:

 • S230.10.PK. L – Tre­na­żer- cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza (kobieta i męż­czy­zna), lewa­tywa oraz pie­lę­gna­cja sto­mii o jasnej kar­na­cji skóry
 • S230.10.PK. M – Tre­na­żer- cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza (kobieta i męż­czy­zna), lewa­tywa oraz pie­lę­gna­cja sto­mii o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • S230.10.PK. D – Tre­na­żer- cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza (kobieta i męż­czy­zna), lewa­tywa oraz pie­lę­gna­cja sto­mii o ciem­nej kar­na­cji skóry

Ele­menty zamienne:

 • S230.10.801– męskie narządy płciowe
 • S230.10.805– zawór odbytu
 • S230.10.808– zawór cewki moczo­wej
 • S230.10.818– wymienna skóra brzu­cha
 • S230.10.824– sto­pery zapo­biegające wycie­kowi płynu
 • S230.10.827– zbior­nik imi­tu­jący pęcherz
 • S230.10.828– zbior­nik imi­tu­jący jelito
 • S230.10.868– sto­mia (wyko­nana z sili­konu)

Ele­menty zuży­walne:

 • S230.10.934– pra­wi­dłowa szyjka macicy
 • S230.10.974– lubry­kant

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.