Trenażer do badania piersi – ciemna karnacja

Kod produktu: S230.42.PK.D

Gaumard

3772,47 zł(3067,05 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący górny tors żeń­ski osoby doro­słej z moco­wa­nymi pier­siami słu­żący do nauki pal­pa­cyj­nego bada­nia. Umiej­sco­wione pato­lo­gie piersi umoż­li­wiają ćwi­cze­nie samobada­nia oraz kli­nicz­nego bada­nia piersi, które można prze­pro­wa­dzać zarówno w pozy­cji pio­no­wej jak i na leżąco.

Opis produktu

Tre­na­żer do pal­pa­cyj­nego bada­nia piersi prze­zna­czony do kli­nicz­nego naucza­nia został wyko­nany z nowo­cze­snych mate­ria­łów odtwa­rza­ją­cych reali­styczny wygląd i odczu­cia, dodat­kowo mate­riał jest natu­ral­nie miękki i wytrzy­mały. Lewa pierś umoż­li­wia ćwi­cze­nie samobada­nia piersi, pod­czas gdy prawa pierś posiada pato­lo­gie słu­żące do ćwi­czeń kli­nicz­nego bada­nia piersi. Piersi są moco­wane do tuło­wia, co umoż­li­wia ich łatwe usu­wa­nie i ponowne zało­że­nie. Bada­nie można prze­pro­wa­dzać zarówno w pozy­cji pio­no­wej jak i na leżąco.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • samo­ba­da­nie piersi
 • bada­nie kli­niczne piersi

Funk­cje / cechy:

 • lewa pierś posiada 4 guzy w tkance piersi oraz dwa w rejo­nie pachy: roz­miar guzów wynosi od 14 do 19 mm oraz umiesz­czone są na róż­nej głę­bo­ko­ści – od 6 do 16 mm
 • prawa pierś zawiera powięk­szony węzeł chłonny, gru­czo­lak, tor­biel oraz wypeł­nioną pły­nem tor­biel (od 12 do 24 mm)
 • piersi moco­wane są do tuło­wia, co umoż­li­wia ich łatwe usu­wa­nie i ponowne zakła­da­nie
 • bada­nie moż­liwe do prze­pro­wa­dza­nia zarówno w pozy­cji pio­no­wej jak i na leżąco

W zesta­wie:

 • model piersi
 • tors
 • torba

Dostępne opcje:

 • S230.42.PK. L – Tre­na­żer do bada­nia piersi o jasnej kar­na­cji skóry
 • S230.42.PK. M – Tre­na­żer do bada­nia piersi o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • S230.42.PK. D – Tre­na­żer do bada­nia piersi o ciem­nej kar­na­cji skóry

Ele­menty zamienne:

S230.42.853R-prawa pierś

S230.42.853L- lewa pierś

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.