HAL S315.400 Zaawansowany, wielofunkcyjny fantom do udrożniania dróg oddechowych i RKO

Kod produktu: S315.400.M2.PK.L

16940,05 zł(13772,4 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zaawan­so­wany tre­na­żer odde­chowy w postaci torsu doro­słego czło­wieka pozwala ćwi­czą­cym na prak­tyczne roz­po­zna­nie i postę­po­wa­nie z trud­nymi dro­gami odde­chowymi za pomocą intu­ba­cji dotcha­wicz­nej lub inter­wen­cji chi­rur­gicz­nej, prze­pro­wa­dza­nia RKO oraz postę­po­wa­nia przy odmie płuc­nej (obar­cze­nie i wpro­wa­dze­nie drenu).

Opis produktu

HAL® S315.400 to zaawan­so­wany wie­lo­funk­cyjny fan­tom do udroż­nia­nia dróg odde­cho­wych, który umoż­li­wia ćwi­czą­cym roz­po­zna­nie i postę­po­wa­nie pod­czas wystą­pie­nia trud­nych dróg odde­cho­wych. Ćwi­czący ma moż­li­wość wyko­na­nia intu­ba­cji przez usta i nos, prze­pro­wa­dze­nia koni­ko­to­mii, prze­pro­wa­dze­nia resu­scy­ta­cji krą­że­niowo-odde­cho­wej, odbar­cza­nia odmy i wpro­wa­dza­nia dre­nażu klatki pier­sio­wej.
Dodat­kowo fan­tom pra­cuje bez koniecz­no­ści podłą­cza­nia zewnętrz­nych bate­rii i kom­pre­so­rów. Napeł­nie­nie wewnętrz­nego zbior­nika powie­trzem nastę­puje przy uży­ciu dołą­czo­nej pompki lub worka samo­roz­prę­żal­nego a następ­nie instruk­tor może włą­czać lub wyłą­czać funk­cje poprzez panel kon­tro­lny.
Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:
• intu­ba­cja przez nos i usta
• resu­scy­ta­cja krą­że­niowo-odde­chowa
• koni­ko­to­mia
• obar­cze­nie odmy
• dre­naż klatki pier­sio­wej
Funk­cje cechy:
• reali­styczne drogi odde­chowe z moż­li­wo­ścią manu­al­nego uru­cho­mie­nia obrzęku języka, laryn­go­spa­zmu oraz obrzęku gar­dła
• sili­kon z któ­rego została wyko­nana część twa­rzowa umoż­li­wia reali­styczne wysu­nię­cie szczę­ki/ odchy­le­nie głowy i unie­sie­nie pod­bródka
• moż­li­wość wyko­na­nia intu­ba­cji przy uży­ciu stan­dar­do­wych urzą­dzeń (przez nos i usta)
• moż­li­wość wen­ty­la­cji dodat­nim ciśnie­niem z reali­stycz­nym uno­sze­niem klatki pier­sio­wej
• reali­styczne ugię­cie­/re­kom­pre­sja klatki pier­sio­wej pod­czas jej uci­śnięć
• roz­dę­cie żołądka pod­czas intu­ba­cji prze­łyku
• łatwe odchy­le­nie i prze­chy­le­nie głowy
• jed­no­stronne uno­sze­nie klatki pier­sio­wej pod­czas intu­ba­cji pra­wego oskrzela
• moż­li­wość nie­za­leż­nego wyłą­cze­nia płuc
• w zesta­wie znaj­dują się 2 typy chrząstki pier­ście­nio­wa­tej: nor­malna (do wen­ty­la­cji) oraz chi­rur­giczna
• moż­li­wość wyko­na­nia odbar­cza­nia odmy w 2-giej prze­strzeni mię­dzy­że­bro­wej z lewej i pra­wej stro­nie
• moż­li­wość zało­że­nia drenu do klatki pier­sio­wej w 5-tej prze­strzeni mię­dzy­że­bro­wej z lewej i pra­wej strony
• pneu­ma­tyczne kon­tro­lery zasi­lane przez wewnętrzny zbior­nik napeł­niane są poprzez ręczną pompkę lub worek BVM
• moż­li­wość otwo­rze­nia­/za­mknię­cia oczu
W zesta­wie:
• fan­tom w postaci peł­no­wy­mia­ro­wego torsu z głową doro­słego męż­czy­zny
• wkładka tcha­wicy do wen­ty­la­cji
• pompka
• zestaw chi­rur­gicz­nej tcha­wicy:
o 5 chi­rur­gicz­nych wsta­wek tcha­wicy
o 10 skór okry­wa­ją­cych tcha­wicę
o 10 symu­lo­wa­nych mem­bran pier­ście­niowo-tar­czo­wych
• wymienne miej­sca wkłuć przy odbar­cze­niu odmy
• olej mine­ralny
• talk
• instruk­cja
• miękka torba
Ele­menty zuży­walne:
• S315.400.974– olej mine­ralny
• S315.400.990– błona pier­ście­nio­wata (10 sztuk)
• S315.400.M2.923– zestaw skór szyi (5 sztuk)
• S315.400.M2.984– wkładka tcha­wicy (5 sztuk)
• S315.400.M2.926– wkładka do dekom­pre­sji odmy (5)
• S315.400.712– skóra klatki pier­sio­wej

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.