Tors porodowy z automatycznym systemem porodowym

Kod produktu: S552.250.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Fan­tom przed­sta­wia­jący peł­no­wy­mia­rowy tors słu­żący do nauki pro­ce­dur poro­do­wych z auto­ma­tycz­nym sys­te­mem poro­do­wym. Fan­tom ste­ro­wany jest bez­prze­wo­dowo poprzez tablet z zain­sta­lo­wa­nym opro­gra­mo­wa­niem w języku pol­skim i angiel­skim. Zestaw posiada reali­stycz­nie odwzo­ro­wane łoży­sko z odłą­cza­nymi frag­men­tami oraz miękki, roz­cią­gliwy kanał rodny i szyjkę macicy.

Opis produktu

Peł­no­wy­mia­rowy tors z zauto­ma­ty­zo­wa­nym sys­te­mem poro­do­wym, ste­ro­wa­nym bez­prze­wo­dowo poprzez opro­gra­mo­wa­nie zain­sta­lo­wane na table­cie, który rotuje dziecko pod­czas prze­cho­dze­nia przez kanał rodny. Fan­tom umoż­li­wia naukę sze­regu tech­niki poro­do­wych. Ćwi­czący może kształ­cić mię­dzy innymi takie umie­jęt­no­ści jak manewr Leopolda, McRo­bertsa czy Zava­nel­liego, ponadto ist­nieje moż­li­wość prze­pro­wa­dza­nia poro­dów trud­nych i ze wspo­ma­ga­niem oraz porodu poślad­ko­wego. Zestaw posiada reali­stycz­nie odwzo­ro­wane łoży­sko z odłą­cza­nymi zra­zami oraz miękki, roz­cią­gliwy kanał rodny i szyjkę macicy. Mied­nica posiada główne punkty orien­ta­cyjne.

Za pomocą opcjo­nal­nego Wir­tu­al­nego Moni­tora ist­nieje moż­li­wość moni­to­ro­wa­nia TOCO i FHR.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka pro­ce­dur poro­do­wych
 • ćwi­cze­nie manewru Leopolda
 • prze­pro­wa­dza­nia poro­dów trud­nych i ze wspo­ma­ga­niem (próż­no­ciąg i klesz­cze)
 • ćwi­cze­nie postę­po­wa­nia pod­czas porodu poślad­ko­wego
 • ćwi­cze­nie postę­po­wa­nia pod­czas dys­to­cji bar­ko­wej (widoczna retrak­cja głowy, wyko­ny­wa­nie uci­śnię­cia nadło­no­wego oraz manew­rów McRo­bertsa i Zava­nel­liego)
 • mie­rze­nie zej­ścia główki i roz­war­cia szyjki macicy

Funk­cje / cechy:

 • peł­no­wy­mia­rowy tors z zauto­ma­ty­zo­wa­nym, pre­cy­zyj­nym sys­te­mem poro­do­wym
 • ste­ro­wa­nie bez­prze­wo­dowe poprzez opro­gra­mo­wa­nie zain­sta­lo­wane na table­cie, który rotuje dziecko pod­czas prze­cho­dze­nia przez kanał rodny
 • ruchome stawy, łoży­sko i pępo­wina płodu
 • moż­li­wość moni­to­ro­wa­nia TOCO i FHR dzięki opcjo­nal­nemu Wir­tu­al­nemu Moni­to­rowi
 • mied­nica z głów­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi
 • miękki i roz­cią­gliwy kanał rodny i szyjka macicy (reali­styczne roz­sze­rza­nie szyjki macicy)
 • pro­gra­mo­walne tony serca płodu
 • roz­po­czę­cie, wstrzy­ma­nie i prze­sta­wia­nie porodu za pomocą jed­nego dotyku w opro­gra­mo­wa­niu
 • pro­gra­mo­walny czas porodu oraz kon­trola opa­da­nia płodu
 • reali­stycz­nie odwzo­ro­wane łoży­sko z odłą­cza­nymi frag­men­tami
 • moż­li­wość róż­no­rod­nego umiesz­cze­nia łoży­ska
 • moż­li­wość symu­la­cji wypad­nię­cia pępo­winy, pępo­winy owi­nię­tej wokół płodu oraz przo­du­ją­cego łoży­ska
 • ste­ro­wa­nie przy uży­ciu bez­prze­wo­dowego tabletu
 • opro­gra­mo­wa­nie ste­ru­jące w języku pol­skim i angiel­skim

W zesta­wie:

 • tors doro­słej kobiety
 • reali­styczne łoży­sko
 • pępo­wina
 • tablet z opro­gra­mo­wa­niem w języku pol­skim i angiel­skim
 • wkładki do szy­cia nacię­cia kro­cza (2 szt.)
 • lubry­kant
 • torba
 • instruk­cja obsługi

Dostępne opcje:

 • S552.250.PK. L – Tors poro­dowy z auto­ma­tycz­nym sys­te­mem poro­do­wym o jasnej kar­na­cji skóry
 • S552.250.PK. M –Tors poro­dowy z auto­ma­tycz­nym sys­te­mem poro­do­wym o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • S552.250.PK. D – Tors poro­dowy z auto­ma­tycz­nym sys­te­mem poro­do­wym o ciem­nej kar­na­cji skóry
 • S552.250.201– opro­gra­mo­wa­nie Wir­tu­al­nego Moni­tora
 • S552.250.009.R2.L- pokrywa do nauki wyko­ny­wa­nia chwy­tów Leopolda

Ele­menty zamienne:

 • S552.136.R2 – łoży­sko z odłą­cza­nymi frag­men­tami
 • S552.968 – zasi­lacz
 • S552.250.132.R2– macica do postę­po­wa­nia w wyniku krwo­toku popo­ro­do­wego (PPH)

Ele­menty zuży­walne:

 • S552.971 – kanał rodny
 • S552.137.R2 – pępo­wina (2 szt.)
 • S552.147.R2 – kikut pępo­wi­nowy (2 szt.)
 • S552.250.133.R2 – wkładki do szy­cia nacię­cia kro­cza
 • S552.974 – lubry­kant na bazie sili­konu
 • S552.250.007.R2.L-pokrywa brzu­cha do cesar­skiego cię­cia
 • S552.250.138.L- chi­rur­giczna wkładka do cesar­skiego cię­cia

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.