Hybrydowy symulator dla pacjenta standaryzowanego Bionic Hybrid Simulator [7183800]

Kod produktu: 1021981
Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Inno­wa­cyjny tre­na­żer w postaci koszulki z zamon­to­wa­nymi czuj­ni­kami. Umoż­li­wia ćwi­czą­cym wyko­na­nie bada­nia fizy­kal­nego na pozo­ran­cie lub pacjen­cie stan­da­ry­zo­wa­nym. Tre­ning obej­muje m.in. takie zabiegi jak osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca, płuc, pery­stal­tyki jelit czy pomiar tętna.

Opis produktu

Tre­na­żer w postaci koszulki z zamon­to­wa­nymi czuj­ni­kami można zało­żyć na fan­tom lub pacjenta stan­da­ry­zo­wa­nego co umoż­li­wia inte­rak­cję ćwi­czą­cy­/pa­cjent nie­zbędną do reali­stycz­nej edu­ka­cji. Tre­na­żer umoż­li­wia:

– podłą­cze­nie 4-odpro­wa­dze­nio­wego EKG

– osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca, płuc oraz pery­stal­tyki jelit

– moż­li­wość bada­nia tętna na tęt­nicy szyj­nej oraz pro­mie­nio­wej (obu­stron­nie)

Para­me­try tre­na­żera można usta­wiać dzięki opro­gra­mo­wa­niu zain­sta­lo­wa­nemu na table­cie, aby w łatwy i szybki spo­sób dosto­so­wać je do sce­na­riu­sza. Opro­gra­mo­wa­nie zain­sta­lo­wane na table­cie jest w języku angiel­skim. Usta­wień pra­wi­dło­wych i niepra­wi­dło­wych para­me­trów życio­wych można doko­ny­wać w cza­sie rze­czy­wi­stym. Za pośred­nic­twem słu­cha­wek dołą­czo­nych do zestawu pacjent stan­da­ry­zo­wany może być instru­owany w cza­sie symu­la­cji. Wska­zówki wybiera się z palety goto­wych komu­ni­ka­tów. Za pośred­nic­twem hot­spotu WiFi wszyst­kie urzą­dze­nia są stale połą­czone, dzięki czemu instruk­tor ma kon­trolę nad symu­la­cją w każ­dej chwili.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • prze­pro­wa­dza­nie sze­roko poję­tego bada­nia fizy­kal­nego (osłu­chi­wa­nie, pomiar tętna, ana­liza EKG.)
 • tre­ning inte­rak­cji z pacjen­tem

Funk­cje / cechy:

 • osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca, płuc oraz pery­stal­tyki jelit
 • moż­li­wość bada­nia tętna na tęt­nicy szyj­nej oraz pro­mie­nio­wej (obu­stron­nie)
 • moż­li­wość podłą­cze­nie 4-odpro­wa­dze­nio­wego EKG
 • symu­luje sze­reg obja­wów fizjo­lo­gicz­nych
 • moż­li­wość łącze­nia urzą­dzeń za pośred­nic­twem WiFi
 • moż­li­wość wyko­na­nia bada­nia fizy­kal­nego na pozo­ran­cie lub pacjen­cie stan­da­ry­zo­wanym
 • moż­li­wość instru­owa­nia pacjenta stan­da­ry­zo­wa­nego za pomocą słu­cha­wek bez­prze­wo­do­wych

W zesta­wie:

 • koszulka z zamon­to­wa­nymi czuj­ni­kami
 • dedy­ko­wany ste­to­skop łączący się z opro­gra­mo­wa­niem za pomocą sieci WIFI
 • tablet z zain­sta­lo­wa­nym opro­gra­mo­wa­niem
 • instruk­cja obsługi
 • słu­chawki
 • walizka trans­por­towa