System do nauki osłuchiwania Kikuzo

Kod produktu: BT-KIKUZO

BT inc.

17712,00 zł(14400,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

System do nauki osłu­chi­wa­nia do nauki roz­po­zna­wa­nia dźwię­ków serca (28 dźwię­ków), płuc (20 dźwię­ków) i pery­stal­tyki jelit (4 dźwięki) z opro­gra­mo­wa­niem opar­tym na prze­glą­darce inter­ne­to­wej. Dźwięki sły­szalne są przez kli­niczny ste­to­skop. Moż­li­wość pal­pa­cji dzięki sili­ko­no­wej pod­kładce umiesz­czo­nej na gło­śniku.

Opis produktu

Kom­pak­towy i prze­no­śny sys­tem do nauki osłu­chi­wa­nia dźwię­ków serca, płuc i pery­stal­tyki jelit, zapew­nia­jący reali­styczne śro­do­wi­sko do nauki osłu­chi­wa­nia z moż­li­wo­ścią osłu­chi­wa­nia kli­nicz­nym ste­to­sko­pem. Opro­gra­mo­wa­nie oparte na prze­glą­darce inter­ne­to­wej, zawiera szcze­gó­łowy opis każ­dego przy­padku.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka roz­po­zna­wa­nia pra­wi­dło­wych i pato­lo­gicz­nych dźwię­ków serca, płuc i pery­stal­tyki jelit

Funk­cje­/ce­chy:

 • biblio­teka zawiera 28 dźwię­ków serca (9 pra­wi­dło­wych i 19 niepra­wi­dło­wych)
 • biblio­teka zawiera 20 dźwię­ków płuc (4 pra­wi­dłowe i 16 niepra­wi­dło­wych)
 • biblio­teka zawiera 4 dźwięki pery­stal­tyki jelit (3 pra­wi­dłowe i 1 nie­pra­wi­dłowy)
 • sły­szalne dźwięki Korot­kowa w dwóch przy­pad­kach
 • opro­gra­mo­wa­nie oparte na prze­glą­darce inter­ne­to­wej, dzia­ła­ją­cej na urzą­dze­niu mają­cym połą­cze­nie z inter­ne­tem pra­cu­ją­cym na sys­temie iOS lub Android
 • opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia zazna­cze­nie naj­czę­ściej osłu­chi­wa­nych dźwię­ków i umiesz­cze­nie ich na głów­nej stro­nie
 • tryb quizu: samo­dzielne spraw­dze­nie umie­jęt­no­ści osłu­chi­wa­nia przez ćwi­czą­cego
 • moż­li­wość pal­pa­cji dzięki sili­ko­no­wej pod­kładce umiesz­czo­nej na gło­śniku
 • tre­ning gru­powy: moż­li­wość podłą­cze­nia wielu gło­śni­ków (opcjo­nal­nie)
 • bez­prze­wo­do­wość: moż­li­wość korzy­sta­nia z urzą­dze­nia bez­prze­wo­dowo dzięki podłą­cze­niu odbior­nika Blu­eto­oth (opcjo­nal­nie)

W zesta­wie:

 • gło­śnik 1 sztuka
 • prze­wód AUX

Wymiary: 13,5 x 7,5x 3,5 cm

Waga: 250 g

BT inc.

BT inc. to koreański producent trenażerów oferujący bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Ich unikalne produkty łączą wysoką jakość z wyjątkowym stopniem zaawansowania technologicznego.