BT CSIM1 trenażer do iniekcji domięśniowej z ewaluacją

Kod produktu: BT-CSIM1

BT inc.

22405,68 zł(18216,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zaawansowany trenażer w postaci pośladków osoby dorosłej, przeznaczony do iniekcji domięśniowych, z oprogramowaniem do ewaluacji. Model pośladków posiada trzy warstwy: skórną, mięśniową i kostną. Ćwiczący ma możliwość wykonania iniekcji domięśniowej po stronie brzusznej i grzbietowej.

Opis produktu

Zaawan­so­wany tre­na­żer do nauki iniek­cji domię­śnio­wej w oko­li­cach pośladka z moż­li­wo­ścią moni­to­ro­wa­nia popraw­no­ści wyko­na­nia pro­ce­dury dzięki dołą­czo­nemu opro­gra­mo­wa­niu z funk­cją ewa­lu­acji. Reali­stycz­nych wymia­rów model posiada trzy war­stwy: skórną, mię­śniową i kostną. Dzięki skó­rze wyko­na­nej z mate­riału odwzo­ro­wu­ją­cego ludzką skórę i wyczu­wal­nym kost­nym punk­tom orien­ta­cyj­nym ćwi­cze­nia są nie­zwy­kle reali­styczne.

Opro­gra­mo­wa­nie ewa­lu­acyjne wyświe­tla infor­ma­cje o miej­scu i głę­bo­ko­ści iniek­cji, oraz umoż­li­wia zazna­cze­nia w cze­kli­ście czyn­no­ści wyko­na­nych przed i po iniek­cji w celu póź­niej­szej oceny. Dzięki try­bom ćwi­cze­nio­wym i ewa­lu­acji, tre­na­żer może być wyko­rzy­sty­wany zarówno pod­czas samosz­ko­le­nia jak i egza­minu.

Rozwijanie umiejętności:

– pro­ce­dura iniek­cji domię­śnio­wej w obrę­bie pośladka

Funkcje:

– reali­stycz­nie odwzo­ro­wana skóra, w dotyku przy­po­mi­na­jąca ludzką

– model posiada trzy warstw: skórną, mię­śniową i kostną

– skóra wyko­nana jest z sili­konu, na któ­rym nie zostają ślady po wyko­na­nej iniek­cji

– moż­li­wość wyko­na­nia iniek­cji domię­śnio­wej po stro­nie brzusz­nej i grzbie­to­wej
– moż­li­wość wyko­na­nia iniek­cji z uży­ciem płynu, tre­na­żer posiada auto­ma­tyczny sys­tem dre­nu­jący

– ledy podświetlają kostne punkty orientacyjne, pozwalające na prawidłowe wyznaczenie miejsca    wykonania iniekcji

– sto­jak umoż­li­wia sta­bilne uło­że­nie tre­na­żera „bokiem” lub „na ple­cach”

– tre­na­żer pra­cuje na zasi­la­niu sie­cio­wym oraz bate­ryj­nym

– tre­na­żer współpra­cuje z opro­gra­mo­wa­niem ewa­lu­acyj­nym, dzia­ła­ją­cym w dwóch try­bach: ewa­lu­acji i ćwi­cze­nio­wym

– opro­gra­mo­wa­nie w języku pol­skim i angiel­skim, dzia­ła­jące na urzą­dze­niach z sys­temem Android

– łącz­ność pomię­dzy opro­gra­mo­wa­niem a tre­na­żerem za pomocą Blu­eto­oth

– obiek­tywna ocena czyn­no­ści wyko­na­nych przed i po iniek­cji, dzięki opro­gra­mo­wa­niu zawie­ra­ją­cym cze­kli­sty

– waż­ność każ­dej pozy­cji oceny na chec­kli­ście można zmie­nić, dosto­so­wu­jąc ocenę każ­dej pozy­cji

– wszyst­kie wyniki są wyświe­tlane w cza­sie rze­czy­wi­stym

– moż­li­wość pobra­nia wyni­ków ćwi­cze­nia w for­ma­cie jpeg

W zestawie:

– model poślad­ków

– sto­jak

– zasi­lacz (9V 0.5 A)

– pojem­nik na bate­rie

– rezer­wuar na płyn

– dedy­ko­wana walizka

– instruk­cja obsługi w języku pol­skim

*uwaga tablet na któ­rym należy zain­sta­lo­wać opro­gra­mo­wa­nie nie jest dołą­czony do zestawu

Wymiary:

– model poślad­ków 330×260×380 ㎜, 5,5 kg
– waga zestawu; ok. 10 kg

Elementy zużywalne

– CSIM1-SKIN(1) – wymienna skóra tre­na­żera

BT inc.

BT inc. to koreański producent trenażerów oferujący bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Ich unikalne produkty łączą wysoką jakość z wyjątkowym stopniem zaawansowania technologicznego.