SHERPA Fantom do nauki BLS/RKO z zintegrowanym feedbackiem oraz możliwością intubacji

Kod produktu: BT SEEM-AIR

11311,08 zł(9196,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom do nauki prze­pro­wa­dza­nia BLS/RKO, który umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie popraw­no­ści wyko­ny­wa­nia uci­śnięć klatki pier­sio­wej dzięki wbu­do­wa­nemu wyświe­tla­czowi LCD. Wyświe­tlacz umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie cał­ko­wi­tej ilo­ści wyko­na­nych uci­śnięć klatki pier­sio­wej, łącz­nej ilość uci­śnięć pra­wi­dło­wych, pra­wi­dło­wość głę­bo­ko­ści uci­śnię­cia, pręd­kość uci­śnięć (zbyt wolno, pra­wi­dłowo, zbyt szybko) oraz czy relak­sa­cja była nie­kom­pletna. Dzięki dokład­nie odwzo­ro­wa­nym dro­gom odde­cho­wym umoż­li­wia intu­ba­cję.

Opis produktu

Fan­tom do nauki prze­pro­wa­dza­nia BLS/RKO z zin­te­gro­wa­nym wyświe­tla­czem LCD umoż­li­wia­ją­cym moni­to­ro­wa­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym popraw­ność wyko­ny­wa­nia RKO/BLS. Na wyświe­tla­czu jest uka­zana cał­ko­wita ilość wyko­na­nych uci­śnięć klatki pier­sio­wej, łączna ilość uci­śnięć pra­wi­dło­wych, czy głę­bo­kość uci­śnię­cia jest pra­wi­dłowa, pręd­kość uci­śnięć (zbyt wolno, pra­wi­dłowo, zbyt szybko), nie­kom­pletna relak­sa­cja. Ćwi­czą­cym w wyko­ny­wa­niu uci­śnięć pomaga sygnał dźwię­kowy, który można wyłą­czyć w przy­padku prze­pro­wa­dza­nia testó­w/eg­za­mi­nów. Dodat­kowo użyt­kow­nik ma moż­li­wość wyłą­cze­nia moni­to­ro­wa­nia na ekra­nie. Ćwi­czący ma moż­li­wość odchy­le­nia głowy, unie­sie­nie pod­bródka, manewru wysu­nię­cia żuchwy, pod­czas pra­wi­dło­wej wen­ty­la­cji klatka pier­siowa się unosi. Fan­tom posiada rów­nież reali­stycz­nie odwzo­ro­wane drogi odde­chowe, które umoż­li­wiają wyko­na­nie intu­ba­cji z uży­ciem rurki dotcha­wi­czej (ETT), maski krta­nio­wej (LMA / I-gel), rurki Combi-Tube. Ćwi­czący sły­szy dźwięk klik­nię­cia, który jest wywo­łany uży­ciem nadmier­nej siły pod­czas intu­ba­cji z laryn­go­sko­pem.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • wyko­ny­wa­nie uci­śnięć klatki pier­sio­wej
  • wyko­ny­wa­nie wen­ty­la­cji usta-usta oraz wor­kiem samo­roz­prę­żal­nym
  • intu­ba­cja z uży­ciem rurki dotcha­wi­czej (ETT), maski krta­nio­wej (LMA / I-gel), rurki Combi-Tube

Funk­cje:

a) zarzą­dza­nie dro­gami odde­cho­wymi:

– Odchy­le­nie głowy, unie­sie­nie pod­bródka, manewr wysu­nię­cia żuchwy

– Wen­ty­la­cja z uży­ciem maski, worka BVM

– Udraż­nia­nie dróg odde­cho­wych przy uży­ciu sprzętu dedy­ko­wa­nego do intu­ba­cji ustno-gar­dło­wej oraz nosowo-gar­dło­wej

– Intu­ba­cja z uży­ciem laryn­go­skopu

– Intu­ba­cja z uży­ciem rurki dotcha­wi­czej (ETT), maski krta­nio­wej (LMA / I-gel), rurki Combi-Tube

– Zau­wa­żalne uno­sze­nie się klatki pier­sio­wej pod­czas wen­ty­la­cji

– Dźwięk klik­nię­cia, spo­wo­do­wany uży­ciem nadmier­nej siły pod­czas intu­ba­cji z laryn­go­sko­pem

b) uci­śnię­cia klatki pier­sio­wej:

– Łatwe w uży­ciu i przy­ja­zne dla użyt­kow­nika opro­gra­mo­wa­nie w języku pol­skim

– Moż­li­wość jed­no­cze­snej oceny do 30 mane­ki­nów

– Moż­li­wość doko­ny­wa­nia zmian usta­wień w opro­gra­mo­wa­niu w opar­ciu o naj­now­sze wytyczne

– Moż­li­wość edy­cji para­me­trów według któ­rych oce­niane jest wyko­na­nie ćwi­cze­nia

– Opro­gra­mo­wa­nie wyświe­tla głę­bo­kość uci­śnięć, siłę uci­śnięć (wykrywa nie­cał­ko­witą relak­sa­cję klatki pier­sio­wej i nadmierny ucisk), pozy­cję dłoni, a także obję­tość wen­ty­la­cji

– Klatka pier­siowa unosi się pod­czas pra­wi­dło­wej wen­ty­la­cji

– Moż­li­wość bie­żą­cego moni­to­ro­wa­nia ćwi­czeń jak rów­nież ich archi­wi­za­cji oraz wydruku (karta oceny posiada pod­sta­wowe infor­ma­cje o ćwi­czą­cym) w opar­ciu o wyniki poda­wane przez czuj­niki fan­tomu

– Eksport wyni­ków danych (wynik w sta­ty­sty­kach) do for­matu Excel

– dołą­czone do zestawu magne­sowe nakładki do elek­trod defi­bry­la­to­rów AED umoż­li­wiają wie­lo­krotne wyko­rzy­sta­nie tych samych elek­trod pod­czas tre­ningu umie­jęt­no­ści

– Dodat­kowo dzięki wbu­do­wa­nemu w mane­kin wyświe­tlaczowi LED, ćwi­czący otrzy­muje na bie­żąco infor­ma­cje zwrotne o głę­bo­ko­ści i tem­pie uci­śnięć klatki pier­sio­wej, ilo­ści wyko­na­nych uci­śnięć ogó­łem w tym ilość pra­wi­dłowo wyko­na­nych uci­śnięć, wykrywa nie­cał­ko­witą relak­sa­cję klatki pier­sio­wej i nadmierny ucisk. Infor­ma­cje zwrotne mogą być wzbo­ga­cone o sygnał dźwię­kowy, który można wedle upodo­bań ćwi­czą­cego wyłą­czyć.

– Torba trans­por­towa może słu­żyć jako mata tre­nin­gowa

– Moż­li­wość pracy na bate­riach bądź zasi­la­czu sie­cio­wym

W zesta­wie:

  • fan­tom w postaci torsu osoby doro­słej
  • torba trans­por­towa
  • lubry­kant
  • nakładki magne­sowe do elek­trod AED
  • koł­nierz usztyw­nia­jący część szyjną mane­kina
  • adap­ter sie­ciowy

 

*Zestaw nie zawiera tabletu.

BT inc.

BT inc. to koreański producent trenażerów oferujący bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Ich unikalne produkty łączą wysoką jakość z wyjątkowym stopniem zaawansowania technologicznego.