SUPER CHLOE- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z możliwością intubacji i RKO/BLS

Kod produktu: S222.100.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak iniek­cje dożylne, domię­śniowe oraz pod­skórne, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca i płuc, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i ran odle­ży­no­wych. Dodat­kowo dzięki wymien­nym pier­siom z odwzo­ro­wa­nymi pato­lo­giami fan­tom umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie bada­nia piersi a reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wiają wyko­na­nie bada­nia gine­ko­lo­gicz­nego (w zesta­wie znaj­dują się wymienne szyjki macicy z pato­lo­giami).

Opis produktu

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej prze­zna­czony do ćwi­czeń umie­jęt­no­ści z zakresu pie­lę­gniar­stwa i RKO. Oprócz wyko­ny­wa­nia typo­wych pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak cew­ni­ko­wa­nie, wyko­ny­wa­nie iniek­cji, wyko­ny­wa­nie lewa­tywy czy ban­da­żo­wa­nie i pie­lę­gna­cja sto­mii i odle­żyn, fan­tom umoż­li­wia roz­sze­rze­nie ćwi­czeń o czyn­no­ści ratun­kowe takie jak uci­ska­nie klatki pier­sio­wej, wen­ty­la­cja dodat­nim ciśnie­niem czy intu­ba­cja przez nos i usta. Dodat­kowo umoż­li­wia symu­lo­wa­nie pacjenta gine­ko­lo­gicz­nego oraz onko­lo­gicz­nego dzięki dodat­ko­wym zesta­wom piersi z odwzo­ro­wa­nymi pato­lo­giami oraz szyj­kami macicy (pra­wi­dło­wymi i pato­lo­gicz­nymi) oraz maci­cami z pło­dem w 10–12 tygo­dniu.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

 • kąpiel i ban­da­żo­wa­nie
 • cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego u kobiet i męż­czyzn (wymienne męskie narządy płciowe)
 • pie­lę­gna­cja jamy ust­nej
 • iry­ga­cja i zakra­pia­nie ucha
 • pie­lę­gna­cja kolosto­mii, ileosto­mii, sto­mii nadło­no­wej i gastrosto­mii
 • kar­mie­nie poprzez zgłęb­nik (NG i OG) oraz odsy­sa­nie z żołądka
 • prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy
 • pie­lę­gna­cja odle­żyn i owrzo­dzeń (stopa)
 • bada­nie tętna
 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji dożyl­nej, domię­śnio­wej oraz pod­skór­nej
 • osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca i płuc
 • bada­nie pal­pa­cyj­nego piersi
 • wyko­ny­wa­nie BLS/RKO
 • wen­ty­la­cja dodat­nim ciśnie­niem
 • umiesz­cza­nie tra­che­oto­mii
 • intu­ba­cja przez nos i usta
 • bada­nie obu­ręcz­nie mied­nicy
 • bada­nie pal­pa­cyjne macicy (pra­wi­dłowa i kobiety w ciąży)
 • wizu­alne bada­nie szyjki macicy (pra­wi­dłowe i niepra­wi­dłowe stany)
 • bada­nie wzier­ni­kiem
 • iry­ga­cja pochwy oraz wyko­na­nie cyto­lo­gii
 • bada­nie ciśnie­nia krwi

Funk­cje­/ce­chy

 • fan­tom posiada miękką reali­styczną twarz, ręce, stopy, palce u rąk i stóp
 • moż­li­wość manu­al­nego otwie­ra­nia i zamy­ka­nia powiek; jedna źre­nica jest roz­sze­rzona
 • moż­li­wość mycia i ban­da­żo­wa­nia koń­czyn oraz pal­ców u rąk i stóp (są odlane oddziel­nie)
 • górna i dolna pro­teza zębowa umoż­li­wia pie­lę­gna­cję jamy ist­nej
 • wyczu­walne tętno na tęt­nicy szyj­nej (gene­ro­wane za pomocą gruszki) oraz tęt­nicy pro­mie­nio­wej (gene­ro­wane auto­ma­tycz­nie)
 • posiada wymienne męskie oraz żeń­skie geni­ta­lia
 • moż­li­wość umiesz­cza­nia fan­tomu w pozy­cji sie­dzą­cej i leżą­cej
 • posiada owrzo­dzoną stopę oraz wymienne odle­żyny w oko­li­cach pośladka
 • posiada ana­to­micz­nie poprawne drogi odde­chowe (język, nagło­śnia, struny gło­sowe) oraz prze­łyk
 • tcha­wica, oskrzela i płuca umoż­li­wiają ocenę umie­jęt­no­ści udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych
 • jako­ściowy raport z wyko­na­nego RKO w cza­sie rze­czy­wi­stym (głę­bo­kość i czę­stość uci­śnięć, tempo wen­ty­la­cji, nadmierna wen­ty­la­cja, czas bez prze­pływu, cykle RKO)
 • reali­styczne wewnętrzne organy i ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne umoż­li­wiają wyzna­cze­nie pra­wi­dłowego umiesz­cze­nia rąk
 • reali­styczne obu­stronne uno­sze­nie płuc pod­czas wen­ty­la­cji dodat­nim ciśnie­niem
 • posiada zaawan­so­wane ramię do iniek­cji umoż­li­wiające wyko­na­nie iniek­cji dożyl­nej, domię­śnio­wej oraz śród­skór­nej
 • miej­sca do wyko­na­nia iniek­cji domię­śnio­wej znaj­dują się na ramie­niu, udzie oraz pośladku
 • osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca i płuc z uży­ciem dedy­ko­wa­nego ste­to­skopu
 • ste­to­skop umoż­li­wia osłu­chi­wa­nie 40 pra­wi­dło­wych i niepra­wi­dło­wych dźwię­ków serca i płuc
 • fan­tom posiada 9 przed­nich i 4 tyl­nych miejsc osłu­cho­wych
 • reali­styczne i dyna­miczne dźwięki Korot­kowa są zsyn­ch­ro­ni­zo­wane z ciśnie­niem krwi
 • auto­ma­tyczny powrót tętna na tęt­nicy pro­mie­nio­wej
 • odwzo­ro­wana kolo­sto­mia i ile­osto­mia (moż­li­wość iry­ga­cji i czysz­cze­nia)
 • w zesta­wie znaj­dują się wymienne męskie i żeń­skie piersi
 • żeń­skie piersi pozwa­lają na pal­pa­cyjne bada­nie:
  • pierś 1: ruch gru­czołu sut­ko­wego na powierzchni mię­śnia pier­sio­wego więk­szego
  • pierś 2: na jed­nej stro­nie znaj­duje się 7 guz­ków, po dru­giej stro­nie znaj­duje się nieco więk­szy guzek i dys­kret­nie pomarsz­czony obszar wokół sutka
  • pierś 3: poje­dyn­czy guz z szy­pułą
  • pierś 4: wklę­śnięty sutek z guzem
  • pierś 5: mię­sak olbrzymi
  • pierś 6: rak włók­ni­sty (scir­r­hous car­ci­noma)
  • pierś 7: dre­naż lim­fa­tyczny lewej piersi zary­so­wuje różne ścieżki, wzdłuż któ­rych nowo­twory piersi dają prze­rzuty

W zesta­wie:

 • fan­tom osoby doro­słej
 • wymienne męskie geni­ta­lia
 • sys­tem OMNi umoż­łi­wia­jący ana­lizę RKO/BLS
 • mody­fi­ko­wany man­kiet do pomiaru ciśnie­nia
 • kon­cen­trat sztucz­nej krwi
 • wymienna skóra ręki do iniek­cji
 • rezer­wuar na krew
 • olej silio­niwy
 • talk
 • dedy­ko­wany ste­to­skop Vir­tual Ste­tho­scope
 • 6 wymien­nych szy­jek macicy przed­sta­wia­ją­cych ich pra­wi­dłowy i niepra­wi­dłowy stan
 • macica w 10–12 tygo­dniu ciąży
 • prze­zro­czy­sta macica do tre­ningu zakła­da­nia IUD

Opcje

 • S222.100.PK. D- SUPER CHLOE- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej z moż­li­wo­ścią intu­ba­cji i RKO/BLS- ciemna kar­na­cja skóry
 • S222.100.PK. L- SUPER CHLOE- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej z moż­li­wo­ścią intu­ba­cji i RKO/BLS- jasna kar­na­cja skóry
 • S222.100.PK. M- SUPER CHLOE- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej z moż­li­wo­ścią intu­ba­cji i RKO/BLS- śniada kar­na­cja skóry
 • S222.100.803R. AIV. R2– tre­nin­gowe ramię żylne i tęt­ni­cze do inie­cji
 • S222.100.765.L- stopa z owrzo­dze­niami

Ele­menty zuży­walne:

 • S222.100.810–żyły (jeden ele­ment, ok 3 metrów dłu­go­ści)
 • S222.100.811– rezer­wuar na krew
 • S222.100.812– kon­cen­trat sztucz­nej krwi 118 g (na 3,7li­tra)
 • S222.100.813R. IV. L- skóra przedra­mie­nia (do ramie­nia tre­nin­gowego: S222.100.803R. IV. L)
 • S222.100.834– wkładka do iniek­cji pod­skór­nych
 • S222.100.857– wkładka do iniek­cji domię­śnio­wych
 • S222.100.868– zestaw sto­mii (dwie poje­dyn­cze i jedna podwójna)

Ele­menty wymienne:

 • 13050088C- dolna i górna szczęka
 • S222.100.853– kobiece piersi
 • S222.100.853M- męskie piersi
 • S222.100.827– zbior­nik symu­lu­jący pęcherz
 • S222.100.828– zbior­nik symu­lu­jący jelita
 • S222.100.829– zbior­nik symu­lu­jący żołą­dek
 • S222.100.816.1– gruszka (gene­ru­jąca tętna na tęt­nicy szyj­nej)
 • S222.100.110.3– macica do umiesz­ca­nia IUD
 • S222.100.110.6 10– macica z 12-tym tygo­dniu ciąży
 • S222.100.146.1 – pra­wi­dłowa szyjka macicy
 • S222.100.146.2 – zestaw 6 szy­jek macicy z nie­pra­wi­dło­wo­ściami
 • S222.100.146.4 10– szyjka macicy kobiety w 12– tygo­dni ciąży
 • S222.100.235.1– pra­wi­dłowa macica z umiar­ko­wa­nym tyło­zgię­ciem
 • S222.100.235.2– macica z mię­śniakiem
 • S222.100.235.3L- macica z zapa­le­niem jajo­wodu po lewej stro­nie
 • S222.100.235.3R- macica z zapa­le­niem jajo­wodu po pra­wej stro­nie
 • S222.100.235.4 – macica z przo­do­po­chy­le­niem i przo­do­zgię­ciem
 • S222.100.235.5– macica z tor­bielą jaj­nika
 • S222.100.235.6– macica z dużą tor­bielą jaj­nika
 • S222.100.235.7– powięk­szona macica
 • S222.100.235.8 – mała macica
 • S222.100.235.9 – macica dwu­rożna
 • S222.100.236.1 – macica ze zdrową jamą wewnętrzną
 • S222.100.236.2 – macica z poli­pami w endo­me­trium
 • S222.100.236.3 – macica z prze­ro­stem endo­me­trium
 • S222.100.236.4 – macica ze skrę­ce­niem szy­puły mię­śniaka
 • S222.100.236.5– macica ze wcze­snym rakiem endo­me­trium
 • S222.100.236.6 – macica z zaawan­so­wa­nym rakiem endo­me­trium
 • S222.100.236.7 – macica z rakiem dna
 • S222.100.236.8 – macica z róż­nymi poli­pami
 • S222.100.236.9– macica prze­gro­dzona (Sub-sep­tate Ute­rus)
 • S222.100.764– odle­żyny (2)
 • S222.100.801– męskie geni­ta­lia
 • S222.100.802– żeń­skie geni­ta­lia

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.