SUSIE SIMON- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z pomiarem ciśnienia z OMNI2

Kod produktu: S200.250.PK.L

Gaumard

21317,23 zł(17331,08 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, kar­mie­nie przez zgłęb­nik i pie­lę­gna­cja tra­che­oto­mii. Reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wia wyko­na­nie płu­ka­nia i pobra­nia wymazu. Dzięki dołą­czo­nemu table­towi z kolo­ro­wym wyświe­tla­czem i z opro­gra­mo­wa­niem w języku pol­skim instruk­tor ma łatwość usta­wia­nia ciśnie­nia krwi.

Opis produktu

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej prze­zna­czony do ćwi­czeń umie­jęt­no­ści z zakresu pie­lę­gniar­stwa. Dzięki rucho­mym sta­wom fan­tom można pozy­cjo­no­wać, sadzać na wózku inwa­lidz­kim czy też na fotelu gine­ko­lo­gicz­nym. Umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie typo­wych pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak cew­ni­ko­wa­nie, wyko­ny­wa­nie lewa­tywy czy ban­da­żo­wa­nie i pie­lę­gna­cja tra­che­oto­mii. Symu­lo­wany kanał uszny umoż­li­wia wpro­wa­dza­nie leków i iry­ga­cję. Fan­tom pozwala rów­nież na ćwi­cze­nie pro­ce­dur oftal­mo­lo­gicz­nych oraz utrzy­my­wa­nie higieny jamy ust­nej. Pomiar ciśnie­nia jest moż­liwy mody­fi­ko­wa­nym man­kie­tem a usta­wia­nie war­to­ści jest moż­liwe poprzez dołą­czony tablet w gra­nym opro­gra­mo­wa­niem w języku pol­skim.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

 • kąpiel i ban­da­żo­wa­nie
 • cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego u kobiet i męż­czyzn (wymienne męskie narządy płciowe)
 • pie­lę­gna­cja jamy ust­nej
 • iry­ga­cja i zakra­pia­nie ucha
 • kar­mie­nie poprzez zgłęb­nik (NG i OG) oraz odsy­sa­nie z żołądka
 • prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy
 • umiesz­cza­nie rurki tra­che­oto­mij­nej i jej pie­lę­gna­cja
 • iry­ga­cja pochwy oraz wyko­na­nie cyto­lo­gii
 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji
 • pomiar ciśnie­nia

Funk­cje­/ce­chy

 • fan­tom posiada miękką reali­styczną twarz, ręce, stopy, palce u rąk i stóp
 • moż­li­wość manu­al­nego otwie­ra­nia i zamy­ka­nia powiek;
 • moż­li­wość zakra­pia­nia oczu
 • moż­li­wość mycia i ban­da­żo­wa­nia koń­czyn oraz pal­ców u rąk i stóp (są odlane oddziel­nie)
 • górna i dolna pro­teza zębowa umoż­li­wia pie­lę­gna­cję jamy ist­nej
 • posiada wymienne męskie oraz żeń­skie geni­ta­lia
 • moż­li­wość umiesz­cza­nia fan­tomu w pozy­cji sie­dzą­cej i leżą­cej
 • reali­stycz­nie odwzo­ro­wane cewki moczo­wej oraz pęche­rza pozwala na zało­że­nie cew­nika
 • moż­li­wość zakra­pla­nia i iry­ga­cji kanału usznego
 • prze­pro­wa­dza­nie lewa­tywy oraz pro­ce­dur żołąd­kowo-jeli­to­wych
 • pie­lę­gna­cja wło­sów
 • iniek­cja domię­śniowa w mię­sień ramienny, czwo­ro­głowy oraz w górny obszar pośladka
 • pie­lę­gna­cja tra­che­oto­mii
 • umiesz­cza­nie rurki ust­nej i noso­wej
 • kar­mie­nie przez rurkę nosowo-żołąd­kową oraz ustno-żołąd­kową oraz odsy­sa­nie z żołądka
 • reali­styczna pochwa i szyjka macicy pozwa­lają na wyko­na­nie iry­ga­cji oraz pobra­nie wymazu
 • pomiar ciśnie­nia mody­fi­ko­wa­nym man­kie­tem
 • usta­wia­nie war­to­ści ciśnie­nia skur­czo­wego i roz­kur­czo­wego poprzez dołą­czone opro­gra­mo­wa­nie w języku pol­skim zain­sta­lo­wane na table­cie

W zesta­wie:

 • fan­tom osoby doro­słej
 • wymienne męskie geni­ta­lia
 • tablet z opro­gra­mo­wa­niem OMNI2
 • instruk­cja obsługi

Opcje

 • S200.PK. L- SUSIE SIMON- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej – jasna kar­na­cja
 • S200.PK. M- SUSIE SIMON- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej – śniada kar­na­cja
 • S200.PK. D- SUSIE SIMON- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej – ciemna kar­na­cja
 • S200.PK. 250.L- SUSIE SIMON- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej z pomia­rem ciśnie­nia z OMNI2– jasna kar­na­cja
 • S200.PK. 250.M- SUSIE SIMON- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej z pomia­rem ciśnie­nia z OMNI2– śniada kar­na­cja
 • S200.PK. 250.D- SUSIE SIMON- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej z pomia­rem ciśnie­nia z OMNI2– ciemna kar­na­cja
 • S200.803R. MIV- Zaawan­so­wane ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej, domię­śnio­wej oraz pod­skór­nej
 • S200.803.R. IV- Wszech­stronne ramię do iniek­cji śród­skór­nej, domię­śnio­wej i dożyl­nej
 • S200.807– dedy­ko­wana nylo­nowa torba
 • S200.848– skóra klatki pier­sio­wej i ste­to­skop do osłu­chi­wa­nia tonów serca i dźwię­ków płuc
 • S200.980– kikut po ampu­ta­cji
 • S200.764– zestaw dwóch odle­żyn w oko­licy kości krzy­żo­wej
 • S200.756– stopa cukrzy­cowa (z owrzo­dze­niami)

Ele­menty zuży­walne:

 • S200.857.1– wkładka do iniek­cji domię­śnio­wych (ramię)
 • S200.857.3 (pośla­dek)

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.