Zaawansowany symulator porodowy w zestawie z symulatorem wcześniaka

Kod produktu: S576.100.PK.L

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawan­so­wany, bez­prze­wo­dowy symu­la­tor kobiety doro­słej w zesta­wie z nowo­rod­kiem uro­dzo­nym około 30 tygo­dnia ciąży. Dzięki obec­no­ści nowo­rodka prze­pro­wa­dzana symu­la­cja może być kon­ty­nu­owana po zakoń­czo­nym poro­dzie. Zestaw prze­zna­czony jest do szko­leń leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i położ­nych oraz ratow­ni­ków. Kon­tro­lo­wany jest za pomocą kom­pu­te­ra­/ta­bletu instruk­tora. Symu­la­tory odwzo­ro­wują cechy ciała ludz­kiego, takie jak wygląd, wzrost oraz ruchome stawy. Są w pełni mobilne, mogą pra­co­wać na zasi­la­niu bate­ryj­nym bez koniecz­no­ści podłą­cza­nia na czas ćwi­czeń zewnętrz­nych kom­pre­so­rów, zbior­ni­ków gazu, czy przej­śció­wek i czuj­ni­ków. Umoż­li­wiają wyko­ny­wa­nie wielu zaawan­so­wa­nych zabie­gów jak intu­bo­wa­nie, wen­ty­la­cja, cew­ni­ko­wa­nie pępo­winy itp.

NOELLE S574.100.PK.L oraz Premie HAL S2209

Opis produktu

Symu­la­tor kobiety doro­słej posiada sze­reg zaawan­so­wa­nych funk­cji, m.in. mru­ga­jące powieki o regu­lo­wa­nej czę­sto­tli­wo­ści, roz­sze­rza­nie i zwę­ża­nie źre­nic o regu­lo­wa­nym cza­sie reak­cji oraz auto­ma­tyczna reak­cja źre­nic na świa­tło. Ponadto posiada wkład do rekon­struk­cji epi­sio­to­mii, który może być wie­lo­krot­nie zszy­wany, oraz 3 wkładki przed­sta­wia­jące różne rodzaje nacięć. Ponadto symu­la­cja obej­muje tre­ning manew­rów położ­ni­czych Leopolda, ćwi­cze­nie znie­czu­le­nia zewną­trzo­po­no­wego na rdze­niu krę­go­wym oraz ćwi­cze­nie cię­cia cesar­skiego z wyko­rzy­sta­niem praw­dzi­wych narzę­dzi chi­rur­gicz­nych. Poród można roz­po­cząć w wielu róż­nych pozy­cjach (ROA, LOA, LOP oraz ROP). Płód scho­dzi tylko pod­czas skur­czu macicy, a jego główka ugina się pod­czas prze­miesz­cza­nia w kanale poro­do­wym. Dostępne są dwa modele płodu, jeden w pozy­cji głów­ko­wej, drugi w pozy­cji mied­ni­co­wej. Co wię­cej moduł do ćwi­czeń pal­pa­cyj­nych zawiera worek owo­dniowy zapew­nia­jący reali­styczne odczu­cia. Symu­la­tor nowo­ro­dek uro­dzony w 30-tym tygo­dniu ciąży jest reali­stycz­nie odwzo­ro­wany oraz cał­ko­wi­cie bez­prze­wo­dowy Posiada dokład­nie odwzo­ro­wane drogi odde­chowe, gładką i ela­styczną skórę na całym ciele i sze­reg funk­cji uroz­ma­ica­ją­cych tre­ning takich jak płacz, sinica cen­tralna i wiele wię­cej. Współ­pra­cuje ze stan­dar­do­wymi respi­ra­to­rami pra­cu­ją­cymi w try­bie dodat­niego ciśnie­nia takimi jak worek samo­roz­prę­żalny, resu­scy­ta­tory, mecha­niczne respi­ra­tory, CPAP. Ponadto umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie EKG. przy uży­ciu kli­nicz­nych urzą­dzeń. Posiada sen­sor wykry­wa­jący pomiar tem­pe­ra­tury. Tre­ning obej­muje wiele róż­no­rod­nych zabie­gów, jak intu­bo­wa­nie, wen­ty­la­cja, cew­ni­ko­wa­nie pępo­winy itp.

Chcesz uzy­skać wię­cej infor­ma­cji o symu­la­to­rze nowo­rodka klik­nij TUTAJ: https://www.gaumard.com/hal-s2209

Chcesz uzyskać więcej informacji o symulatorze porodowym kliknij TUTAJ: https://www.gaumard.com/s574-100

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.