Zaawansowany fantom PALS dziecka Code Blue III Pediatric z OMNI

Kod produktu: S300.105.250

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawansowany fantom PALS pięcioletniego dziecka realistycznie odwzorowuje cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd oraz wzrost. W zestawie znajduje się urządzenie sterujące funkcjami symulatora oraz umożliwiające weryfikację jakości przeprowadzanej procedury RKO/BLS w czasie rzeczywistym oraz eksport danych na potrzeby debriefingu. Fantom jest  całkowicie bezprzewodowy, zarówno jeśli chodzi o zasilanie jak i o sterowanie. Trening na fantomie obejmuje przeprowadzanie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych, między innymi iniekcje, intubacja, pomiar ciśnienia i wiele innych.

Opis produktu

Zaawan­so­wany fan­tom PALS w postaci pię­cio­let­niego dziecka o reali­stycz­nym wyglą­dzie i wzro­ście. Dostar­czany jest z urzą­dze­niem ste­ru­ją­cym z zain­sta­lo­wa­nym opro­gra­mo­wa­niem i bez­ter­mi­no­wymi licen­cjami. Fan­tom jest cał­ko­wi­cie bez­prze­wo­dowy pod wzglę­dem zasi­la­nia i ste­ro­wa­nia. Posiada reali­stycz­nie odwzo­ro­wane drogi odde­chowe z języ­kiem, widocz­nymi stru­nami gło­so­wymi, tcha­wicą oraz prze­ły­kiem. Umoż­li­wia pro­wa­dze­nia wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej za pomocą urzą­dzeń wspo­ma­ga­ją­cych oddy­cha­nie. Fan­tom zapew­nia moż­li­wość wyko­na­nia poniż­szych czyn­no­ści bez zewnętrz­nego źró­dła zasi­la­nia sprę­żo­nym powie­trzem, tle­nem i dwu­tlen­kiem węgla.

ODDECH I DROGI ODDECHOWE

 • bez­przy­rzą­dowe udraż­nia­nie dróg odde­cho­wych
 • zakła­da­nie rurek ustno-gar­dło­wych i nosowo-gar­dło­wych i pro­wa­dze­nie wen­ty­la­cji z uży­ciem maski twa­rzo­wej i worka samo­roz­prę­żal­nego
 • zakła­da­nie rurek dotcha­wi­czych i pro­wa­dze­nie wen­ty­la­cji
 • zakła­da­nie masek krta­nio­wych i pro­wa­dze­nie wen­ty­la­cji
 • sen­sory wykry­wają głę­bo­kość intu­ba­cji
 • jed­no­stronne uno­sze­nie klatki pier­sio­wej pod­czas intu­ba­cji pra­wego oskrzela
 • roz­dę­cie żołądka przy nie­pra­wi­dło­wej intu­ba­cji
 • osłu­chi­wa­nia szme­rów odde­cho­wych (pra­wi­dłowe i pato­lo­giczne)
 • usta­wie­nia czę­sto­ści odde­chu
 • fan­tom gene­ruje takie dźwięki jak: kaszel, stri­dor, świst, wymioty, poję­ki­wa­nia i inne fabryczne nagrane dźwięki
 • wewnętrzne zbior­niki umoż­li­wiają wytwo­rze­nie spon­ta­nicz­nego odde­chu i tętna przez 2 minuty

SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA

 • osłu­chi­wa­nie tonów serca oraz wad zastaw­ko­wych
 • moni­to­ro­wa­nie pracy serca: za pomocą 3-odpro­wa­dze­nio­wego EKG. przy uży­ciu kli­nicz­nego kar­dio­mo­ni­tora oraz poprzez elek­trody defi­bry­la­cyjno-sty­mu­la­cyjne
 • moż­li­wość wyko­na­nia sty­mu­la­cji zewnętrz­nej, z moż­li­wo­ścią usta­wia­nia róż­nych pro­gów sty­mu­la­cji przy uży­ciu kli­nicz­nego defi­bry­la­tora i elek­trod samo­przy­lep­nych
 • defi­bry­la­cji i kar­dio­wer­sji przy uży­ciu kli­nicz­nego defi­bry­la­tora i elek­trod samo­przy­lep­nych
 • uci­śnię­cia klatki pier­sio­wej oraz wen­ty­la­cja są wykry­wane
 • reali­styczne ugię­cie klatki pier­sio­wej i jej relak­sa­cja
 • pomiar ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi metodą osłu­chową i pal­pa­cyjną
 • obu­stronny pomiar tętna na tęt­ni­cach:
 • szyj­nej
 • ramie­niowa
 • pro­mie­niowa
 • udowa
 • sen­sor wykrywa umiesz­cze­nie pul­sok­sy­me­tru na lewym palcu wska­zu­ją­cym
 • symu­lo­wa­nie odsy­sa­nia wydzie­liny z dróg odde­cho­wych
 • symu­la­tor zapew­nia ocenę mię­dzy innymi cech odde­chu, tętna, szme­rów odde­cho­wych

DOSTĘP NACZYNIOWY

 • wyko­na­nie iniek­cji dożyl­nej w pra­wej ręce
 • wyko­na­nie iniek­cji domię­śnio­wej w mię­sień nara­mienny i udowy
 • dostęp doszpi­kowy w pra­wym pisz­czelu

INNE FUNKCJE

 • symu­la­cja sinicy cen­tral­nej z regu­la­cją siły natę­że­nia, inten­syw­ność sinicy reaguje na inter­wen­cje ćwi­czą­cego

STEROWANIE

 • w zesta­wie znaj­duje się tablet ste­ru­jący bez­prze­wo­dowo symu­la­torem z zain­sta­lo­wa­nym opro­gra­mo­wa­niem w j. pol­skim i bez­ter­mi­no­wymi licen­cjami
 • moni­to­ro­wa­nie wskaź­ni­ków jako­ści resu­scy­ta­cji krą­że­niowo-odde­chowej w cza­sie rze­czy­wi­stym
 • zapew­niona moż­li­wość zapisu i wydruku zare­je­stro­wa­nych czyn­no­ści
 • moż­li­wość two­rze­nia nowych palet
 • opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia wpro­wa­dza­nie zmian pod­czas pro­wa­dzo­nego sce­na­riu­sza w cza­sie rze­czy­wi­stym.
 • urzą­dze­nie ste­ru­jące symu­la­torem zapew­nia współ­pracę z zaawan­so­wa­nym fan­tomem dziecka, apli­ka­cją ste­ru­jącą fan­tomem oraz bez­prze­wo­dowym moni­to­rem pacjenta oraz bez­prze­wo­dowe ste­ro­wa­nie pracą symu­la­tora.
 • opro­gra­mo­wa­nie kon­tro­luje wszyst­kie funk­cje blo­kady i udroż­nie­nia dróg odde­cho­wych, funk­cje kar­dio­lo­giczne, resu­scy­ta­cję, tętno, ciśnie­nie krwi i odgłosy z narzą­dów wewnętrz­nych.
 • każda z funk­cji dróg odde­cho­wych jest usta­wiana indy­wi­du­al­nie za pomocą opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­jącego.
 • bez­płatna aktu­ali­za­cja do naj­now­szej wer­sji w okre­sie trwa­nia gwa­ran­cji i doży­wot­nia licen­cja na posia­dane opro­gra­mo­wa­nia

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • prze­pro­wa­dza­nie pro­ce­dury RKO/BLS
 • roz­po­zna­wa­nie i lecze­nie sinicy
 • bez­przy­rzą­dowe udraż­nia­nie dróg odde­cho­wych
 • zakła­da­nie rurek ustno-gar­dło­wych, nosowo-gar­dło­wych i pro­wa­dze­nie wen­ty­la­cji z uży­ciem maski twa­rzo­wej i worka samo­roz­prę­żal­nego
 • zakła­da­nie rurek dotcha­wi­czych i pro­wa­dze­nie wen­ty­la­cji
 • zakła­da­nie masek krta­nio­wych i pro­wa­dze­nie wen­ty­la­cji
 • osłu­chi­wa­nie oraz dia­gno­zo­wa­nie szme­rów odde­cho­wych, tonów serca i wad zastaw­ko­wych
 • pomiaru ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi metodą osłu­chową i pal­pa­cyjną
 • moni­to­ro­wa­nie pracy serca: za pomocą 3-odpro­wa­dze­nio­wego EKG. przy uży­ciu kli­nicz­nego kar­dio­mo­ni­tora oraz poprzez elek­trody defi­bry­la­cyjno-sty­mu­la­cyjne
 • ana­liza i wycią­ga­nie wnio­sków ze wska­zań apa­ra­tury moni­to­ru­ją­cej pacjenta

Funk­cje / cechy:

 • cią­gła praca symu­la­tora bez koniecz­no­ści łado­wa­nia­/wy­miany aku­mu­la­to­rów do 6 godzin
 • infor­ma­cja o prze­pro­wa­dzo­nym RKO/BLS w cza­sie rze­czy­wi­stym
 • moż­li­wość pracy ze sprzę­tem kli­nicz­nym
 • moni­to­ro­wa­nie wskaź­ni­ków jako­ści resu­scy­ta­cji krą­że­niowo-odde­chowej w cza­sie rze­czy­wi­stym
 • moż­li­wość wyko­ny­wa­nia wszyst­kich czyn­no­ści bez zewnętrz­nego źró­dła zasi­la­nia sprę­żo­nym powie­trzem, tle­nem i dwu­tlen­kiem węgla
 • moż­li­wość two­rze­nia nowych palet
 • opro­gra­mo­wa­nie z bez­ter­mi­no­wymi licen­cjami

W zesta­wie:

 • fan­tom PALS pię­cio­let­niego dziecka
 • tablet z opro­gra­mo­wa­niem
 • zmo­dy­fi­ko­wany man­kiet do pomiaru ciśnie­nia
 • wymienne kości do iniek­cji doszpi­ko­wej, (7 szt.)
 • zestaw do napeł­nia­nia żył
 • łado­warka
 • instruk­cja

Dostępne opcje:

 • S300.105.250.L – fan­tom PALS dziecka Code Blue III Pedia­tric z OMNI o jasnej kar­na­cji skóry
 • S300.105.250.M – fan­tom PALS dziecka Code Blue III Pedia­tric z OMNI o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • S300.105.250.D – fan­tom PALS dziecka Code Blue III Pedia­tric z OMNI o ciem­nej kar­na­cji skóry
 • MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH

Wyko­nany w for­mie sta­cjo­nar­nego kom­pu­ter typu All-in-One z kolo­ro­wym moni­to­rem doty­ko­wym, gło­śni­kami, nie­zbęd­nymi bez­prze­wo­dowymi modu­łami komu­ni­ka­cji, wraz z sys­te­mem moco­wa­nia typu np. VESA do ściany przy sta­no­wi­sku symu­la­cji oraz nie­zbęd­nym opro­gra­mo­wa­niem z nie­gra­ni­czo­nymi cza­sowo licen­cjami.

Prze­kątna ekranu ≥ 19”

Wyświe­tlane krzywe lub war­to­ści nume­ryczne:

 • EKG,
 • ciśnie­nie tęt­ni­cze krwi,
 • SpO2,
 • EtCO2,
 • fala tętna,
 • czę­stość odde­chu,
 • czę­stość pracy serca,
 • tem­pe­ra­tura

Moż­li­wość zmiany kon­fi­gu­ra­cji krzy­wych wyświe­tla­nych na moni­to­rze oraz sper­so­na­li­zo­wa­nia pro­gów alar­mo­wych.

Opro­gra­mo­wa­nie posiada funk­cję bez­po­śred­niego wysła­nia z opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­jącego symu­la­torem na ekran moni­tora obra­zów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki labo­ra­to­ryjne

 • S300.105.060 – DEDYKOWANA TORBA TRANSPORTOWA
 • WK125 – ZESTAW DZIECIĘCYCH RAN WYPADKOWYCH

Zestaw dedy­ko­wa­nych pedia­trycz­nych ran zawiera 15 ran przed­sta­wia­ją­cych typowe urazy u dziecka takie jak otar­cie, nacię­cie, wysypka, uko­sze­nie, użą­dle­nie i inne.

 • WK130 – PEDIATRYCZNY ZESTAW RAN OPARZENIOWYCH

Dedy­ko­wany pedia­tryczny zestaw ran symu­lu­ją­cych opa­trze­nia 1-go, 2-go i 3-go stop­nia twa­rzy, rąk i klatki pier­sio­wej. Rany umoż­li­wiają ewa­lu­ację umie­jęt­no­ści ćwi­czą­cych w opa­try­wa­niu i iden­ty­fi­ko­wa­niu opa­rzeń.

 • WK135 – PEDIATRYCZNY ZESTAW RAN URAZOWYCH

Dedy­ko­wany pedia­tryczny zestaw ran ura­zo­wych jest ide­al­nym dodat­kiem pod­czas ćwi­czeń pole­ga­ją­cych na opa­try­wa­niu ofiar wypad­ków, upad­ków i innych kata­strof. W zesta­wie znaj­duje się 9 róż­nych typów ran, które przed­sta­wiają mię­dzy innymi, otar­cie gór­nej koń­czyny, otwarte zła­ma­nie kości pro­mie­nio­wej, otwarte zła­ma­nie kości pisz­cze­lo­wej oraz otwarte zła­ma­nie kości udo­wej.

 • WK140 – ZESTAW RAN DZIECKA ZANIEDBANEGO

Zestaw ran umoż­li­wia iden­ty­fi­ka­cję i ocenę ran u dzieci u któ­rych podej­rzewa się, że są ofia­rami prze­mocy domo­wej lub zanie­dba­nia. Nie­przy­pad­kowe rany po ura­zach można umiesz­czać w wielu miej­scach na ciele. W zesta­wie znaj­duje się rany przed­sta­wiające zain­fe­ko­wana dużą ranę, zain­fe­ko­waną małą ranę, ślad po ude­rze­niu pasem, ślad po ude­rze­niu otwartą dło­nią, ślady po opa­rze­niach papie­ro­sem.

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.