ZOE – trenażer do badania ginekologicznego

Kod produktu: S504.100.PK.L

4307,15 zł(3501,75 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący peł­no­wy­mia­rową żeń­ską mied­nicę z istot­nymi zewnętrz­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi słu­żący do nauki prze­pro­wa­dza­nia badań gine­ko­lo­gicz­nych oraz prze­pro­wa­dza­nia lapa­ro­sko­pii i mini­la­pa­ro­to­mii. Jaj­niki i strzępki jajo­wodu zostały reali­stycz­nie odwzo­ro­wane. W tre­na­żerze zasto­so­wano spe­cjalny sys­tem mon­tażu macicy i szyjki macicy umoż­li­wia­jący szyb­kie oraz łatwe moco­wa­nie i ścią­ga­nie.

Opis produktu

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący peł­no­wy­mia­rową żeń­ską mied­nicę z istot­nymi zewnętrz­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi słu­żący do nauki prze­pro­wa­dza­nia badań gine­ko­lo­gicz­nych. Umoż­li­wia ćwi­cze­nie takich czyn­no­ści jak dwu­ręczne bada­nie mied­nicy, pal­pa­cyjne bada­nie pra­wi­dło­wych i niepra­wi­dło­wych macic, bada­nie pochwy, zgłęb­ni­ko­wa­nie­/son­do­wa­nie macicy, umiesz­cza­nie i wycią­ga­nie wkładki doma­cicz­nej, wyko­ny­wa­nie lapa­ro­sko­pii i mini­la­pa­ro­to­mii. Jaj­niki i strzępki jajo­wodu zostały reali­stycz­nie odwzo­ro­wane a dal­szy koniec pochwy uła­twia wpro­wa­dze­nie kobie­cej pre­zer­wa­tywy lub krążka wewnątrz­ma­cicz­nego. Zasto­so­wany spe­cjalny sys­tem mon­tażu macicy i szyjki macicy umoż­li­wia łatwe oraz szyb­kie moco­wa­nia i ścią­ga­nia.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka badań gine­ko­lo­gicz­nych
 • dwu­ręczne bada­nie mied­nicy
 • pal­pa­cyj­nie bada­nie pra­wi­dło­wych i niepra­wi­dło­wych macic
 • bada­nie pochwy, łącz­nie z bada­niem wzier­ni­kiem
 • zgłęb­ni­ko­wa­nie­/son­do­wa­nie macicy
 • umiesz­cza­nie i wycią­ga­nie wkładki doma­cicz­nej
 • lapa­ro­sko­powa wizu­ali­za­cja oraz zamknię­cie­/nie­droż­ność jajo­wo­dów
 • wyko­ny­wa­nie mini­la­pa­ro­to­mii

Funk­cje / cechy:

 • zawarte istotne zewnętrzne punkty orien­ta­cyjne
 • reali­stycz­nie wyko­nane i popraw­nie ana­to­micz­nie jaj­niki i strzępki jajo­wodu.
 • macice i szyjki macicy posia­dają spe­cjalny sys­tem mon­tażu dla łatwego i szyb­kiego moco­wa­nia i ścią­ga­nia
 • dal­szy koniec pochwy uła­twia wpro­wa­dze­nie kobie­cej pre­zer­wa­tywy lub krążka wewnątrz­ma­cicz­nego

W zesta­wie:

 • fan­tom
 • przo­do­zgięta i tyło­zgięta macica (1 szt.)
 • pra­wi­dłowa macica z krót­kimi jajo­wo­dami dla ćwi­czeń pal­pa­cyj­ny­ch/do­ty­ko­wych (1 szt.)
 • macice z wcze­sną ciążą (jedna w 6–8 tygo­dniu, druga w 10–12 tygo­dniu)
 • macica w 20 tygo­dniu ciąży
 • pra­wi­dło­wych szy­jek macicy (5 szt.)
 • cztery szyjki macicy przed­sta­wia­jące: szyjkę macicy wie­lo­ródki, z pro­li­fe­ra­cją nabłonka, z cystą Nabo­tha i poli­pem oraz z nowo­two­rem
 • jajo­wo­dów (10 szt.)
 • talk i torba

Dostępne opcje:

 • S504.100.PK. L – Tre­na­żer do badań gine­ko­lo­gicz­nych ZOE o jasnej kar­na­cji skóry
 • S504.100.PK. M – Tre­na­żer do badań gine­ko­lo­gicz­nych ZOE o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • S504.100.PK. D – Tre­na­żer do badań gine­ko­lo­gicz­nych ZOE o ciem­nej kar­na­cji skóry
 • S504.1– zestaw pra­wi­dło­wych i niepra­wi­dło­wych macic
 • S504.2– macice z pra­wi­dło­wymi i niepra­wi­dło­wymi wewnętrz­nymi pato­lo­giami
 • S504.3– macica w 48-godzi­nie po poro­dzie
 • S504.5– macica w 10 minu­cie po poro­dzie do umiesz­cza­nia wkładki wewnątrz­ma­cicz­nej

Ele­menty zamienne:

 • S504.100.001– Zew­nętrzna skóra
 • S504.100.002– Wew­nętrzna pianka
 • S504.100.003– Pod­stawa
 • S504.100.004– Wymienna wkładka z pochwą i odby­tem
 • S504.100.005– Moco­wa­nie tyło­zgię­tej macicy
 • S504.100.006– Meta­lowy ste­laż
 • S504.100.007– Torba
 • S504.100.008– Macica po poro­dzie (20 tydzień)
 • S504.100.009– Szyjki macicy z pato­lo­giami (4 sztuki)
 • S504.100.010– 5 droż­nych, pra­wi­dło­wych szy­jek macicy
 • S504.100.011– Moco­wa­nie tyło­zgię­tej macicy
 • S504.100.957– Zestaw 10 sztuk jajo­wo­dów
 • S504.100.014– Zestaw, wcze­snej ciąży”
 • S504.100.015– Zestaw 2 pier­ścieni mocu­ją­cych szyjki macicy
 • S504.100.016– Zestaw mocu­ją­cych pinów
 • S504.100.017– Przo­do­zgięta macica do pal­pa­cji
 • S504.100.018– Jaj­niki (2 sztuki)
 • S504.100.019– Strzępki jajo­wodu (2 sztuki)

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.