Trenażer do nauki określania postępu porodu [W43045]

Kod produktu: 1005579

3B Scientific

6337,18 zł(5152,18 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer prze­zna­czony do nauki okre­śla­nia postępu porodu, który umoż­li­wia reali­styczną symu­la­cję bada­nia pochwy, postępu porodu, okre­śle­nia roz­war­cia szyjki macicy, pal­pa­cji cie­miączka i szwów oraz okre­śla­nie uło­że­nia płodu (głów­kowe, poślad­kowe). Model składa się z główki płodu, dol­nej czę­ści macicy, poślad­ków płodu dla symu­la­cji porodu poślad­kowego oraz roz­warte szyki macicy (4 wymienne modele).

Opis produktu

Tre­na­żer prze­zna­czony do nauki okre­śla­nia postępu porodu, który umoż­li­wia reali­styczną symu­la­cję bada­nia pochwy, postępu porodu, okre­śle­nia roz­war­cia szyjki macicy, pal­pa­cji cie­miączka i szwów oraz okre­śle­nia uło­że­nia płodu (głów­kowe, poślad­kowe). Głowa płodu i szyjki macicy zostały wyko­nane z mate­riału, który zapew­nia reali­styczne odczu­cia pal­pa­cyjne oraz trwa­łość. Kom­po­nenty miesz­czą się w wytrzy­ma­łej pla­sti­ko­wej obu­do­wie, która uła­twia wizu­ali­za­cję i czysz­cze­nie. Tre­na­żer w zesta­wie zawiera 4 szyjki macicy przed­sta­wia­jące różne stany roz­war­cia: 1, 3, 4 oraz 8 cm.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • prze­pro­wa­dza­nie bada­nia pochwy
 • ocena postępu porodu i roz­war­cia szyjki macicy
 • pal­pa­cyjne bada­nie szwów i cie­mią­czek
 • ocena pozy­cji głowy płodu

Funk­cje­/ce­chy:

 • reali­styczny model 3D głowy oraz poślad­ków płodu
 • głowa płodu posiada odwzo­ro­wane szwy oraz cie­miączka
 • szyjki macicy przed­sta­wia­jące różne stany roz­war­cia: 1, 3, 4 oraz 8 cm
 • umoż­li­wia reali­styczną symu­la­cją bada­nia pochwy, postępu porodu oraz wpro­wa­dze­nia cew­nika do pomiaru ciśnie­nia wewnątrz­ma­cicz­nego

W zesta­wie:

 • główka płodu
 • dolna czę­ści macicy
 • pośladki płodu
 • 4 wymienne modele roz­sze­rzo­nej szyjki macicy (1, 3, 4 i 8 cm)
 • lubry­kant
 • torba trans­por­towa

Wymiary: 34 x 16 x 29 cm

Waga: 5.151 kg

Ele­menty wymie­nialne:

 • 1014173[W99999-822] szyjka macicy o roz­war­ciu 2 cm
 • 1013903[W99999- 823] szyjka macicy o roz­war­ciu 4 cm
 • 1013601 szyjka macicy o roz­war­ciu 8 cm

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.