BRONCH MENTOR – jako platforma do GI Mentor

Kod produktu: BRONCH MENTOR

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Plat­forma szko­le­niowa BRONCH Men­tor współ­dzie­lona wraz z GI Men­tor zapew­nia ela­styczne i wysoce wszech­stronne śro­do­wi­sko szko­le­niowe z zakresu bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego.

Umoż­li­wia pro­wa­dze­nie tre­ningu zespo­ło­wego i indy­wi­du­la­nego. Posiada bogaty wachlarz dostęp­nych zadań opie­ra­ją­cych się na ćwi­cze­niu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści oraz kom­plet­nych pro­ce­du­rach dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych.

Posiada sze­reg cech zapew­niających rze­czy­wi­sty tre­ning na wyso­kim pozio­mie: wyko­ny­wa­nie zabie­gów przy uży­ciu auten­tycz­nego bron­cho­skopu z doty­ko­wym sprzę­że­niem zwrot­nym i reali­styczną wizu­ali­za­cją, moż­li­wość poda­wa­nia pły­nów przy uży­ciu fizycz­nej strzy­kawki, leżąca lub sie­dząca pozy­cja robo­cza, moż­li­wość wpro­wa­dza­nia endo­skopu doust­nego lub noso­wego, i wiele wię­cej.

Ponadto tre­ning wspie­rany jest przez pomoce dydak­tyczne zwięk­sza­jące per­cep­cję oraz wie­dzę ana­to­miczną, takie jak dyna­miczne pod­po­wie­dzi na ekra­nie lub inte­rak­tywne mapy ana­to­miczne 3D.

Posiada sze­reg wskaź­ni­ków efek­tyw­no­ści umoż­li­wia­ją­cych przepro­wa­dze­nie kom­plek­so­wej oceny oraz spra­wo­wa­nie kon­troli nad prze­pro­wa­dza­nym tre­ningiem.

Opis produktu

Plat­forma szko­le­niowa BRONCH Men­tor współ­dzie­lona wraz z GI Men­tor speł­nia w spo­sób kom­plek­sowy kry­te­ria nie­zbędne do szko­le­nia z zakresu bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego dla leka­rzy inten­syw­nej tera­pii, ane­ste­zjo­lo­gii oraz pul­mo­no­lo­gii inter­wen­cyj­nej.

Zada­nia opie­ra­jące się na tre­ningu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści oraz pełne zabiegi ope­ra­cyjne zapew­niają opty­malne warunki roz­woju zdol­no­ści moto­rycz­nych, kogni­tyw­nych oraz koor­dy­na­cji jak rów­nież istot­nych kli­nicz­nie zdol­no­ści dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych.

Symu­la­tor BRONCH Men­tor cechuje ela­styczne, wszech­stronne i wysoce reak­tywne śro­do­wi­sko szko­le­niowe.

Plat­forma GI-BRONCH Men­tor ofe­ruje połą­cze­nie szko­leń endo­sko­pii gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej oraz bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego.

Cur­ri­cula

Cur­ri­cu­lum sta­nowi jeden z klu­czo­wych czyn­ni­ków w pro­ce­sie naby­wa­nia umie­jęt­no­ści przez użyt­kow­ni­ków. Bie­głość pracy osią­gnięta dzięki odpo­wied­niemu szko­le­niu w obsza­rze wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści zmniej­sza liczbę błę­dów pod­czas rze­czy­wi­stych zabie­gów chi­rur­gicz­nych.

Cur­ri­cu­lum ma na celu zwięk­sze­nie moty­wa­cji ćwi­czą­cych do zor­ga­ni­zo­wa­nego, przy­jem­nego i efek­tyw­nego spo­sobu zdo­by­wa­nia umie­jęt­no­ści za pomocą symu­la­to­rów.

Poniż­sze cur­ri­cu­lum BRONCH Men­tor jest prze­zna­czone dla leka­rzy spe­cja­li­zu­ją­cych się w chi­rur­gii płuc, klatki pier­sio­wej, pul­mo­no­lo­gii inter­wen­cyj­nej i inten­syw­nej tera­pii.

Pierw­sza część tego cur­ri­cu­lum może być wyko­rzy­sty­wana rów­nież przez ane­ste­zjo­lo­gów i chi­rur­gów.

 • nauka pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści z zakresu bron­cho­sko­pii
 • zdo­by­wa­nie umie­jęt­no­ści z zakresu chi­rur­gii ogól­nej zgod­nie z pro­gra­mem opra­co­wa­nym wspól­nie z Loy­ola Uni­ver­sity

Cur­ri­cu­lum dostępne jest za pośred­nic­twem Men­torLearn, bez pono­sze­nia żad­nych kosz­tów, zarówno dla klien­tów online, jak i offline. Korzy­sta­nie z Men­torLearn Online wiąże się z sze­re­giem korzy­ści:

 • dostęp do mate­ria­łów dydak­tycz­nych poza cen­trum szko­leń
 • bar­dziej efek­tywne wyko­rzy­sta­nie czasu pracy
 • czy­ta­nie mate­ria­łów, instruk­cji, oglą­da­nie fil­mów i prze­glą­da­nie prze­pro­wa­dzo­nych symu­la­cji może odby­wać się zdal­nie bez uży­cia symu­la­tora, który w tym cza­sie może słu­żyć innym

Wszyst­kie gotowe do uży­cia cur­ri­cula są dostar­czane jako ustruk­tu­ry­zo­wana metoda szko­le­nia i mogą słu­żyć jako wzór dla insty­tu­cji, które mogą dosto­so­wać je do indy­wi­du­al­nych potrzeb szko­le­nio­wych.

Plat­formy

Połą­czona plat­forma GI-BRONCH Men­tor™ ofe­ruje wszech­stronne śro­do­wi­sko szko­le­niowe w zakre­sie gastro­en­te­ro­lo­gii oraz bron­cho­sko­pii przy uży­ciu auten­tycz­nych kli­nicz­nych endo­sko­pów.

BRONCH Men­tor™ zapew­nia rze­czy­wi­ste śro­do­wi­sko tre­nin­gowe dla bron­cho­sko­pii dzięki auten­tycz­nemu kli­nicz­nemu bron­cho­sko­powi z doty­ko­wym sprzę­że­niem zwrot­nym i reali­styczną wizu­ali­za­cją wyświe­tlaną na 24-calo­wym ekra­nie doty­ko­wym.

Pod­czas prze­pro­wa­dza­nia tre­ningu zespo­ło­wego lub indy­wi­du­al­nego sys­tem ofe­ruje wyko­rzy­sta­nie leżą­cej lub sie­dzą­cej pozy­cji robo­czej.

Fizyczna strzy­kawka umoż­li­wia reali­styczne poda­wa­nie pły­nów i obsługę BAL, nato­miast fizyczne narzę­dzie wzor­cowe symu­luje sze­reg róż­nych narzę­dzi bron­cho­sko­po­wych, takich jak klesz­cze biop­syjne, szczo­teczka do cyto­lo­gii, igła aspi­ra­cyjna, balon, elek­tro­kau­ter i inne.

Obsługa urzą­dze­nia wymaga współ­pracy dwóch osób w obsza­rze kanału robo­czego oraz narzę­dzi, co zapew­nia dosko­nały tre­ning zespo­łowy. Pro­wa­dze­nie tre­ningu jest rów­nież osią­galne dla samo­dziel­nych użyt­kow­ni­ków, dzięki funk­cji wir­tu­al­nej akty­wa­cji narzę­dzia słu­żą­cej jako dodat­kowa para rąk.

BRONCH Express

BRONCH Express jest prze­no­śnym symu­la­to­rem zapew­niającym szko­le­nie w zakre­sie Endo­bron­chial Ultra­so­und – Trans­bron­chial Needle Aspi­ra­tion (EBUS-TBNA). Cechuje go taka sama jakość wizu­ali­za­cji i wszech­stron­ność z jakiej znany jest symu­la­tor BRONCH Men­tor. Róż­nice doty­czą uży­wa­nego bron­cho­skopu, hap­tyki oraz ilo­ści dostęp­nych modu­łów (infor­ma­cje o dostęp­nych modu­łach poni­żej). Został opra­co­wany wspól­nie z CHEST (Ame­ri­can Col­lege of Chest Phy­si­cians), aby zapew­nić kom­pletne i przy­stęp­niej­sze cenowo, prak­tyczne narzę­dzie szko­le­niowe w zakre­sie EBUS-TBNA.

Zaspa­ka­ja­jąc rosnące zapo­trze­bo­wa­nie na EBUS wśród pul­mo­no­lo­gów i chi­rur­gów klatki pier­sio­wej ofe­ruje szko­le­nia mające na celu uzy­ska­nie bie­gło­ści w bez­piecz­nym i sku­tecz­nym wyko­ny­wa­niu zabiegu. Wir­tu­alne przy­padki pacjen­tów ofe­rują reali­styczne śro­do­wi­sko ana­to­miczne oparte na rze­czy­wi­stych danych pacjenta, płyn­nie zin­te­gro­wane z kon­tro­lo­wa­nym, roz­sze­rzo­nym o inte­rak­tywne pomoce edu­ka­cyjne śro­do­wi­skiem szko­le­nio­wym.

Biblio­teka modu­łów

System szko­le­niowy BRONCH Men­tor™ został opra­co­wany we współ­pracy z eks­per­tami medycz­nymi z całego świata. System łączy w sobie róż­no­rodne moż­li­wo­ści prak­tyczne, zapew­niając pro­gram szko­le­nia bron­cho­sko­po­wego, skła­da­jący się z zadań obej­mu­ją­cych tre­ning pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści i peł­nych pro­ce­dur kli­nicz­nych oraz poste­po­wa­nia w nagłych przy­pad­kach.

Oprócz modu­łów bron­cho­sko­po­wych, plat­forma GI-BRONCH Men­tor ofe­ruje moduły gastro­en­te­ro­lo­giczne z ponad 120 wir­tu­al­nymi przy­pad­kami, jako roz­sze­rze­nie do symu­la­tora GI Bronch Men­tor.

Dostępne są mię­dzy innymi takie moduły, jak:

Pomoce edu­ka­cyjne

Zawiera pomoce edu­ka­cyjne zwięk­sza­jące per­cep­cję 3D i wie­dzę ana­to­miczną: wizu­ali­za­cje zewnętrzne, atlas ana­to­miczny, wewnętrzne pod­po­wie­dzi uła­twia­jące orien­ta­cję, ety­kiety ana­to­miczne, itp.

Śro­do­wi­sko edu­ka­cyjne wspiera bez­pieczną i efek­tywną pracę, poprzez ostrze­że­nia i alerty infor­mu­jące w cza­sie rze­czy­wi­stym, samo­uczki i nagra­nia wideo oraz wszech­stronne mier­niki wydaj­no­ści.

Obser­wa­cja i ocena ćwi­czą­cych

Instruk­tor może w wygodny spo­sób moni­to­ro­wać indy­wi­du­alne postępy uczest­ni­ków. Opra­co­wane wskaź­niki efek­tyw­no­ści pozwa­lają na retro­spek­cję i ocenę po każ­dym szko­le­niu. W każ­dej chwili dostępna jest ocena umie­jęt­no­ści bron­cho­sko­po­wych, postę­po­wa­nia z pacjen­tem oraz inter­pre­ta­cji wyni­ków kli­nicz­nych.

Cechy i korzy­ści

 • zapew­nia sze­reg opcji uroz­ma­ica­ją­cych tre­ning: leżąca lub sie­dząca pozy­cja robo­cza, wpro­wa­dza­nie endo­skopu doust­nie lub nosowo, różne metody kla­sy­fi­ka­cji seg­men­tów oskrze­lo­wych oraz tre­ning zespo­łowy lub indy­wi­du­alny
 • róż­no­rodne przy­padki wir­tu­al­nych pacjen­tów wyka­zu­jące reali­styczne zacho­wa­nie kli­nicz­nego pacjenta, umoż­li­wiając szko­le­nie i ocenę postę­po­wa­nia w róż­no­rod­nych sytu­acjach, na OIT oraz w sta­nach nagłych
 • zapew­nia moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia tre­ningu obej­mu­ją­cego pełny zakres zabiegu bron­cho­sko­po­wego, przy jed­no­cze­snym stop­nio­wa­niu poziomu kon­troli, opty­ma­li­zu­jąc w ten spo­sób indy­wi­du­alną krzywą ucze­nia się
 • reali­styczne śro­do­wi­sko symu­la­cyjne, obej­mu­jące auten­tyczny bron­cho­skop z doty­ko­wym sprzę­że­niem zwrot­nym i symu­lo­waną fizyką, ela­styczną kon­fi­gu­ra­cję pracy oraz tryb peł­no­ekra­nowy, ogra­ni­czony do wyświe­tla­czy dostęp­nych pod­czas rze­czy­wi­stej pro­ce­dury
 • rze­czy­wi­ste śro­do­wi­sko pacjenta, skła­da­jące się z wir­tu­al­nych przy­pad­ków pacjen­tów mode­lo­wa­nych na pod­sta­wie kli­nicz­nych pacjen­tów, o odmien­nej ana­to­mii i róż­nych scho­rze­niach. Śro­do­wi­sko pacjenta wyka­zuje symu­lo­waną fizjo­lo­gię, w tym skurcz krtani, oddy­cha­nie i kaszel oraz indy­wi­du­alne cechy, takie jak opor­ność na środki uspo­ka­ja­jące, skłon­ność do krwa­wie­nia itp.
 • wysoce reak­tywna symu­la­cja obej­muje oznaki życiowe i poziom świa­do­mo­ści, na które wpływ mają wir­tu­alne cechy pacjenta i dzia­ła­nia użyt­kow­nika, jak rów­nież powi­kła­nia, takie jak hipok­se­mia, krwa­wie­nie, niskie ciśnie­nie, aryt­mia nad­ci­śnie­niowa i inne
 • kom­plek­sowe, bie­żące zarzą­dza­nie pacjen­tami obej­muje: umiar­ko­wane poda­wa­nie środ­ków uspo­ka­ja­ją­cych z róż­nym wpły­wem na pacjen­tów wir­tu­al­nych, poda­wa­nie i wpływ znie­czu­le­nia miej­sco­wego, suple­men­ta­cja tle­nem i pełne moni­to­ro­wa­nie pacjen­tów

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.