Moduł angiografii neurowaskularnej z dostępem przez tętnicę promieniową

Kod produktu: ANGIOTRANSCERE

Simbionix

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł umożlwiające nabycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia angiografii tętnic szyjnych lub tętnic kręgowych poprzez dostęp z tętnicy promieniowej.

Opis produktu

Moduł angio­gra­fii neu­ro­wa­sku­lar­nej z dostę­pem przez tęt­nicę pro­mie­niową do symu­la­to­rów ANGIO Men­tor został stwo­rzony w celu umoż­li­wie­nia zdo­by­cia umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dze­nia angio­gra­fii i inter­wen­cji z dostępu z tęt­nicy pro­mie­nio­wej. Ćwi­czący mogą ćwi­czyć trudną nawi­ga­cję od tęt­nicy pro­mie­nio­wej do tęt­nicy szyj­nej lub krę­go­wej z uży­ciem flu­oro­sko­pii. Przy­padki zawie­rają pato­lo­gie takie jak tęt­niaki wewnątrz­czasz­kowe oraz zwę­że­nia.

Moduł ten umoż­li­wia rów­nież naukę postę­po­wa­nia pod­czas wystą­pie­nia czę­stych powi­kłań i utrud­nień takich jak skurcz, pętla pro­mie­niowa oraz kręta żyła pod­oboj­czy­kowa.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nawi­ga­cja od tęt­nicy pro­mie­nio­wej do tęt­nicy szyj­nej lub krę­go­wej z uży­ciem flu­oro­sko­pii

Funk­cje­/ce­chy:

  • umoż­li­wia rów­nież naukę postę­po­wa­nia pod­czas wystą­pie­nia czę­stych powi­kłań i utrud­nień takich jak skurcz, pętla pro­mie­niowa oraz kręta żyła pod­oboj­czy­kowa
  • zawiera pato­lo­gie takie jak tęt­niaki wewnątrz­czasz­kowe oraz zwę­że­nia

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.