GI Mentor Express – przenośny symulator procedur gastroenterologicznych

Kod produktu: GI MENTOR EXPRES

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Przenośny  symu­la­tor medyczny słu­żący do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń z zakresu zabie­gów gastro­en­te­ro­logicznych gór­nego i dol­nego odcinka prze­wodu pokar­mo­wego. Liczne pomoce edu­ka­cyjne, takie jak inte­rak­tywne mapy ana­to­miczne 3D lub wskaź­nik odczu­wa­nego bólu przez pacjenta, dostar­czają infor­ma­cji zwrot­nych na temat loka­li­za­cji endo­skopu, stanu prze­wodu pokar­mo­wego, wystę­pujących kom­pli­ka­cji oraz poziomu dys­kom­fortu pacjenta pod­czas zabiegu.

Opis produktu

GI Men­tor Express to nabiurkowy, przenośny  symu­la­tor medyczny słu­żący do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń z zakresu zabie­gów gastro­en­te­ro­sko­po­wych gór­nego i dol­nego odcinka prze­wodu pokar­mo­wego. Zapew­nia bogate szko­le­nie, dzięki sze­re­gowi róż­nych przy­pad­ków medycz­nych zbu­do­wa­nych na real­nych histo­riach cho­rób pacjen­tów o róż­nym stop­niu zaawan­so­wa­nia. Ofe­ruje bogatą biblio­tekę modu­łów z ponad 120 róż­nymi przy­pad­kami kli­nicz­nymi. Tre­ning obej­muje wyko­ny­wa­nie zabie­gów o niskim stop­niu trud­no­ści oraz bar­dziej zaawan­so­wa­nych, takich jak ECPW – Endo­sko­powa cho­lan­gio­pan­kre­ato­gra­fia wsteczna (ang. ERCP – endo­sco­pic retro­grade cho­lan­gio­pan­cre­ato­gra­phy) oraz Ultra­so­no­gra­fię Endo­sko­pową (EUS).

Reali­styczny tre­ning na wyso­kim pozio­mie zapew­niają kolo­no­skop oraz duode­no­skop z odczu­wal­nym doty­ko­wym sprzę­że­niem zwrot­nym oraz moż­li­wość korzy­sta­nia z sze­regu róż­nych urzą­dzeń endo­sko­po­wych. Symu­la­tor GI Men­tor stwa­rza dosko­nałe warunki do prak­ty­ko­wa­nia zabie­gów w bez­pieczny oraz reali­styczny spo­sób.

Cur­ri­cula

Cur­ri­cu­lum sta­nowi jeden z klu­czo­wych czyn­ni­ków w pro­ce­sie naby­wa­nia umie­jęt­no­ści przez użyt­kow­ni­ków. Bie­głość pracy osią­gnięta dzięki odpo­wied­niemu szko­le­niu w obsza­rze wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści zmniej­sza liczbę błę­dów pod­czas rze­czy­wi­stych zabie­gów chi­rur­gicz­nych. Cur­ri­cula mają na celu zwięk­sze­nie moty­wa­cji ćwi­czą­cych do zor­ga­ni­zo­wa­nego, przy­jem­nego i efek­tyw­nego spo­sobu zdo­by­wa­nia umie­jęt­no­ści za pomocą symu­la­torów.

Poniż­sze cur­ri­cu­lum GI Men­tor oparte jest na „Texas Asso­cia­tion of Sur­gi­cal Skills Labo­ra­to­ries (TASSL) Fle­xi­ble Endo­scopy Tra­ining Cur­ri­cu­lum” i jest prze­zna­czone dla leka­rzy spe­cja­li­zu­ją­cych się w gastro­en­te­ro­lo­gii, chi­rur­gii ogól­nej, chi­rur­gii prze­wodu pokar­mo­wego i medy­cy­nie wewnętrz­nej.

  • cur­ri­cu­lum pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści oparte na Texas Asso­cia­tion of Sur­gi­cal Skills Labo­ra­to­ries (TASSL)
  • zdo­by­wa­nie umie­jęt­no­ści z zakresu chi­rur­gii ogól­nej zgod­nie z pro­gra­mem opra­co­wa­nym wspól­nie z Loy­ola Uni­ver­sity

Cur­ri­cu­lum jest dostępne za pośred­nic­twem Men­torLearn, zarówno dla klien­tów online, jak i offline. Korzy­sta­nie z Men­torLearn Online wiąże się z sze­re­giem korzy­ści:

  • dostęp do mate­ria­łów dydak­tycz­nych poza cen­trum szko­leń
  • bar­dziej efek­tywne wyko­rzy­sta­nie czasu pracy
  • czy­ta­nie mate­ria­łów, instruk­cji, oglą­da­nie fil­mów i prze­glą­da­nie prze­pro­wa­dzo­nych symu­la­cji może odby­wać się zdal­nie bez uży­cia symu­la­tora, który w tym cza­sie może słu­żyć innym

Wszyst­kie gotowe do uży­cia cur­ri­cula są dostar­czane jako ustruk­tu­ry­zo­wana metoda szko­le­nia i mogą słu­żyć jako wzór dla insty­tu­cji, które mogą dosto­so­wać je do indy­wi­du­al­nych potrzeb szko­le­nio­wych.

Biblio­teka modu­łów

3D Systems współ­pra­cuje z eks­per­tami medycz­nymi z całego świata, two­rząc wir­tu­alne przy­padki pacjen­tów w opar­ciu o rze­czy­wi­ste dane medyczne obej­mu­jące histo­rię, wyniki testów bio­lo­gicz­nych oraz wyniki obra­zo­wa­nia.

Wszech­stronna biblio­teka modu­łów zapew­nia pro­gram szko­le­nia w zakre­sie pod­sta­wo­wych
i zaawan­so­wa­nych pro­ce­dur, począw­szy od ogól­nych nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści endo­sko­po­wych, poprzez pro­ste pro­ce­dury kli­niczne, a skoń­czyw­szy na wyma­ga­ją­cych pro­ce­durach, takich jak nagłe krwa­wie­nie, ERCP i EUS. Stała współ­praca ze śro­do­wi­skiem medycz­nym oraz udo­sko­na­la­nie opro­gramowania zapew­niają stały roz­wój dostęp­nych modu­łów. Dostępne są mię­dzy innymi:

Pomoce edu­ka­cyjne

GI Men­tor zapew­nia śro­do­wi­sko edu­ka­cyjne z wie­loma róż­no­rod­nymi przy­pad­kami wir­tu­al­nych pacjen­tów. Liczne pomoce edu­ka­cyjne, takie jak inte­rak­tywne mapy ana­to­miczne 3D lub wskaź­nik odczu­wa­nego bólu przez pacjenta, dostar­czają infor­ma­cji zwrot­nych na temat loka­li­za­cji endo­skopu, stanu prze­wodu pokar­mo­wego, wystę­pujących kom­pli­ka­cji oraz poziomu dys­kom­fortu pacjenta pod­czas zabiegu.

Obser­wa­cja i ocena ćwi­czą­cych

Instruk­tor może w łatwy spo­sób two­rzyć samo­uczki oraz przy­pi­sy­wać je do wybra­nych uczest­ni­ków szko­le­nia. W trak­cie oraz po zakoń­czo­nej symu­la­cji dostępne są obiek­tywne wskaź­niki efek­tyw­no­ści, pozwa­la­jące na bie­żące moni­to­ro­wa­nie oraz ocenę ćwi­czą­cego.

Cechy i korzy­ści

  • wszech­stronny pro­gram naucza­nia
  • jedyny symu­la­tor ofe­ru­jący prak­tyczne szko­le­nie EUS
  • zatwier­dzona sku­tecz­ność w ponad czter­dzie­stu nie­za­leż­nych bada­niach nauko­wych w ciągu ostat­nich dzie­się­ciu lat
  • kom­pa­ty­bilny dla uczest­ni­ków szko­leń o róż­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych – tre­ning pro­ce­dur od pod­sta­wo­wych, do najbar­dziej zaawan­so­wa­nych
  • zapew­nia trwały efekt naby­wa­nia umie­jęt­no­ści, prze­wyż­sza­jący inne metody szko­le­nia

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.