Symulator odczuć starczych rozmiar M

Kod produktu: LM060

Koken

7169,67 zł(5829,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Symu­la­tor odczuć star­czych dający moż­li­wość doświad­cze­nia fizycz­nego ogra­ni­cze­nia w pode­szłym wieku pasu­jący na pozo­ran­tów o wzro­ście 155-170 cm. Zestaw zawiera ogra­nicz­niki, które mię­dzy innymi ogra­ni­czają rucho­mość sta­wów, redu­kują siłę mię­śniową, powo­dują utratę czę­ścio­wego czu­cia i funk­cji mani­pu­la­cyj­nych, ogra­ni­czają moż­li­wość przy­ję­cia popraw­nej poprawy ciała oraz gogle, które wpły­wają na pra­wi­dłowe widze­nie. Jest to idealne narzędzie do prowadzenia zajęć pozwalających zrozumieć codzienne życie osób ze szczególnymi potrzebami.

Opis produktu

Symu­la­tor odczuć star­czych daje moż­li­wość doświad­cze­nia fizycz­nego ogra­ni­cze­nia w pode­szłym wieku. Ogra­nicz­niki na kolana i łok­cie ogra­ni­czają rucho­mość sta­wów co utrud­nia poru­sza­nie się ćwi­czą­cym, a także redu­kują siłę mię­śniową. Ręka­wice powo­dują utratę czę­ścio­wego czu­cia, zatra­ce­nie funk­cji mani­pu­la­cyj­nych oraz wyko­ny­wa­nie pre­cy­zyj­nych ruchów pal­ców. Moduł krę­go­słupa ogra­ni­cza postawę ćwi­czą­cego i zmu­sza go do przy­ję­cia wygię­tej pozy­cji spe­cy­ficz­nej dla okresu star­czego. Oku­lary pozwa­lają odczu­wać zmiany zacho­dzące w narzą­dzie wzroku takie jak utrata widze­nia obwo­do­wego i zmian w funk­cji wzroku z powodu zaćmy. Symu­la­tor pasuje na pozo­ran­tów o wzro­ście 155-170 cm. Posz­cze­gólne ele­menty symu­la­tora są łatwe do utrzy­ma­nia w czy­sto­ści, odporne na wodę i środki dezyn­fek­cyjne.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pie­lę­gniar­ska opieka medyczna nad oso­bami star­szymi

Funk­cje / cechy:

 • doświad­cze­nia fizycz­nego ogra­ni­cze­nia w pode­szłym wieku
 • ogra­ni­cze­nie rucho­mość sta­wów
 • ogra­ni­cze­nie siły mię­śnio­wej
 • utrata czę­ścio­wego czu­cia
 • utrata funk­cji mani­pu­la­cyj­nych
 • ogra­ni­cze­nie wyko­ny­wa­nia pre­cy­zyj­nych ruchów pal­ców
 • ogra­ni­cze­nie popraw­nej postawy ciała
 • wymu­sze­nie przy­ję­cia postawy wygię­tej spe­cy­ficz­nej dla okresu star­czego
 • odczu­cia zmian zacho­dzą­cych w narzą­dzie wzroku (utrata widze­nia obwo­do­wego, zmiana w funk­cji wzroku z powodu zaćmy)
 • ele­menty symu­la­tora łatwe do utrzy­ma­nia w czy­sto­ści, odporne na wodę i środki dezyn­fek­cyjne

W zesta­wie:

 • oku­lary (1 szt.)
 • ręka­wice ogra­ni­czające czu­cie- prawa i lewa (1 kpl.)
 • ogra­nicz­niki powo­dujące ogra­ni­cze­nia ruchów sta­wów pal­ców rąk – prawy i lewy – (1 kpl.)
 • ogra­nicz­niki do łokci – prawy i lewy (1 kpl.)
 • ogra­nicz­niki do nad­garst­ków – prawy i lewy (1 kpl.)
 • ogra­nicz­niki do sta­wów kola­no­wych – prawy i lewy (1 kpl.)
 • obciąż­niki na kostki – prawy i lewy (1 kpl.)
 • obciąż­niki na nad­garstki (1 klp.)
 • zatyczki do uszu (50 par)
 • ogra­nicz­niki krę­go­słupa (1 szt.)
 • kula inwa­lidzka (1 szt.)
 • torba trans­por­towa

Ele­menty zamienne:

 • LM-0601 – zatyczki do uszu
 • LM-0602 – ręka­wice symu­lu­jące
 • LM-0603 – oku­lary
 • LM-0604 – ogra­nicz­niki do łokci
 • LM-0605 – ogra­nicz­niki do sta­wów kola­no­wych
 • LM-0606 – ogra­nicz­niki powo­dujące ogra­ni­cze­nia ruchów sta­wów pal­ców rąk
 • LM-0607 – ogra­nicz­niki krę­go­słupa
 • LM-0608 – obciąż­niki na nad­garstki
 • LM-0609 – obciąż­niki na kostki
 • LM-0610 – kula inwa­lidzka
 • LM-0612 – torba trans­por­towa

Waga: ok. 6.5 kg

Koken

Koken to japoński producent trenażerów o wyjątkowym realizmie doznań podczas wykonywania na nich ćwiczeń. Bardzo wysoka jakość oraz innowacyjność oferowanych przez Kokena produktów została wielokrotnie potwierdzona przez klientów na całym świecie.