Koken

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • Symulator odczuć starczych – rozmiar L

  Koken
  7 993,77  (6 499,00  netto) Więcej o produkcie

  Symu­la­tor odczuć star­czych dający moż­li­wość doświad­cze­nia fizycz­nego ogra­ni­cze­nia w pode­szłym wieku pasu­jący na pozo­ran­tów o wzro­ście 170-185 cm. Zestaw zawiera ogra­nicz­niki, które mię­dzy innymi ogra­ni­czają rucho­mość sta­wów, redu­kują siłę mię­śniową, powo­dują utratę czę­ścio­wego czu­cia i funk­cji mani­pu­la­cyj­nych, ogra­ni­czają moż­li­wość przy­ję­cia popraw­nej poprawy ciała oraz gogle wpły­wa­jące na pra­wi­dłowe widze­nie.

 • LM026G Koken Baby Girl pielęgnacyjny fantom noworodka- dziewczynka

  Koken
  6 388,62  (5 194,00  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia nowo­rodka- dziew­czynki, o reali­stycz­nych wymia­rach i wadze prze­zna­czony do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych. Bezsz­wowa struk­tura wyko­nana z kau­czuku sili­ko­no­wego two­rzy nie­zwy­kle reali­styczne wra­że­nia doty­kowe i wizu­alne- fan­tom posiada odwzo­ro­wane fałdy ciała. Bezsz­wowa struk­tura skóry jest wodo­od­porna. Usta nowo­rodka odwzo­ro­wują kształt ust pod­czas kar­mie­nia co umoż­li­wia dodat­kowo naukę przy­sta­wia­nia piersi. Fan­tom umoż­li­wia mię­dzy innymi ćwi­cze­nie takich czyn­no­ści jak np.: kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu), zmiany pie­lu­chy, pomiar ciała, wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych, umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego, prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy, pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta czy umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej.

 • LM026M Koken Baby Boy pielęgnacyjny fantom noworodka- chłopiec

  Koken
  5 933,52  (4 824,00  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia nowo­rodka- chłopca o reali­stycz­nych wymia­rach i wadze i jest prze­zna­czony do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych. Bezsz­wowa struk­tura wyko­nana z kau­czuku sili­ko­no­wego two­rzy nie­zwy­kle reali­styczne wra­że­nia doty­kowe i wizu­alne oraz posiada odwzo­ro­wane fałdy skórne. Dzięki bez­sz­wo­wej struk­tu­rze skóra jest wodo­od­porna. Fan­tom umoż­li­wia mię­dzy innymi ćwi­cze­nie takich czyn­no­ści jak np.: kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu), zmiany pie­lu­chy, pomiar ciała, wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych, umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego, prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy, pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta czy umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej.

 • Trenażer do nauki zgłębnikowania

  Koken
  10 136,43  (8 241,00  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom do nauki umiesz­cza­nia cew­ni­ków odsy­sa­ją­cych przez nos lub usta, przez tra­che­oto­mię, kar­mie­nia przez sondę żołąd­kową oraz pie­lę­gna­cji gastro­sto­mii. Fan­tom umoż­li­wia poka­za­nie wewnętrz­nej struk­tury ana­to­micz­nej struk­tury jamy ust­nej, noso­wej oraz obszaru szyi poprzez odłą­cze­nie czę­ści twa­rzo­wej z fan­tomu.

 • Trenażer do wykonywania zabiegów dorektalnych i lewatywy

  Koken
  7 087,26  (5 762,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci miednicy i ud dorosłego. Stanowi narzędzie szkoleniowe z zakresu wykonywania zabiegów dorektalnych (usuwanie stolca, lewatywa). Odwzorowuje stan osoby obłożnie chorej lub starszej z trudnościami związanymi z wydalaniem. Otwarcie jamy brzusznej uwidacznia znajdujące się wewnątrz przezroczyste jelita umożliwiające sprawowanie kontroli nad przeprowadzanymi zabiegami.

 • Symulator odczuć starczych rozmiar M

  Koken
  7 169,67  (5 829,00  netto) Więcej o produkcie

  Symu­la­tor odczuć star­czych dający moż­li­wość doświad­cze­nia fizycz­nego ogra­ni­cze­nia w pode­szłym wieku pasu­jący na pozo­ran­tów o wzro­ście 155-170 cm. Zestaw zawiera ogra­nicz­niki, które mię­dzy innymi ogra­ni­czają rucho­mość sta­wów, redu­kują siłę mię­śniową, powo­dują utratę czę­ścio­wego czu­cia i funk­cji mani­pu­la­cyj­nych, ogra­ni­czają moż­li­wość przy­ję­cia popraw­nej poprawy ciała oraz gogle, które wpły­wają na pra­wi­dłowe widze­nie. Jest to idealne narzędzie do prowadzenia zajęć pozwalających zrozumieć codzienne życie osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Model niemowlęcia ( 6-8 miesięcy)- dziewczynka

  Koken
  10 383,66  (8 442,00  netto) Więcej o produkcie

  Fantom noworodka w wieku ok. 6-9 miesięcy przeznaczony do nauki szeroko pojętych zabiegów pielęgnacyjnych. Rzeczywiste odwzorowanie ludzkiej skóry zapewnia wykonanie ze specjalnego tworzywa (połączenie kauczuku z silikonem) oraz bezszwowa struktura całego ciała dodatkowo determinująca jego wodoodporność.

 • Trenażer do gastroskopii (ezofagogastroduodenoskopii)

  Koken
  Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci części twarzowej wraz z realistycznie odwzorowanym układem pokarmowym. Umożliwia wprowadzenie endoskopu do górnego odcinka przewodu pokarmowego celem przeprowadzenia badania. Stanowi idealne narzędzie edukacyjne dzięki możliwości otwarcia trenażera w linii pośrodkowej ukazując struktury anatomiczne jamy nosowej, ustnej oraz krtani

 • Trenażer do kolonoskopii (endoskopii dolnego odcinka przewodu pokarmowego) – typ II

  Koken
  13 927,29  (11 323,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci jelita grubego służący do nauki przeprowadzania badania kolonoskopowego. Umożliwia naukę wielu zabiegów endoskopowych, takich jak resekcja polipa dzięki możliwości dołączenia sztucznych polipów. Pokryty specjalnym silikonem zapewnia realistyczne wrażenia dotykowe.

 • Trenażer do nauki chwytów leopolda oraz monitorowania pracy serca płodu

  Koken
  Więcej o produkcie

  Naturalnej wielkości trenażer służy do ćwiczenia i nauki czterech chwytów Leopolda oraz monitorowania bicia serca płodu (dźwięk jest wytwarzany przez syntezator). Skóra wykonana została z gumy silikonowej, co zapewnia realistyczny wygląd i teksturę zbliżoną do skóry ludzkiej. Trenażer posiada możliwość regulowania ciśnienia w owodni.

 • Fantom do ćwiczenia badania palpacyjnego macicy w połogu LM055

  Koken
  14 421,75  (11 725,00  netto) Więcej o produkcie

  Fantom przeznaczony do nauki badania palpacyjnego macicy w połogu. Ściana brzucha została wykonana ze specjalnego materiału, aby badanie macicy było jak najbardziej realistyczne. W zestawie znajdują się 4 wymienne macice, które przedstawiają macicę od 1 do 5 dnia po porodzie.

 • Fantom do ćwiczenia wykrywania i badania piersi – LM 017

  Koken
  3 543,63  (2 881,00  netto) Więcej o produkcie

  Realistyczny trenażer wykonany z materiału dokładnie odwzorującego skórę jest idealnym narzędziem służącym do edukacji pielęgniarek, studentów, lekarzy i innego personelu paramedycznego w zakresie wykrywania objawów raka piersi, ale także może świetnie służyć szkoleniu kobiet w zakresie samokontroli piersi dzięki możliwości nałożenia go na ćwiczącego. Trenażer zawiera 4 guzy umieszczone w różnych lokalizacjach oraz zmianę skórną (wklęśnięcie).

 • Trenażer do nauki pielęgnacji i klasyfikacji ran odleżynowych

  Koken
  8 339,40  (6 780,00  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw modeli prze­zna­czo­nych do nauki pie­lę­gna­cji ran odle­ży­no­wych skła­da­jący się z 6 ele­men­tów, które repre­zen­tują odle­żyny o róż­nych stop­niach od I do IV. Model można zamo­co­wać na pozo­ran­cie lub na fan­to­mie.

 • Model piersi do nauki karmienia

  Koken
  7 581,72  (6 164,00  netto) Więcej o produkcie

  Nakła­dany model piersi umoż­li­wia­jący naukę kar­mie­nia pier­sią. W zesta­wie ze spe­cjalną maską, którą nakłada się na fan­tom nie­mow­lę­cia w celu symu­la­cji pra­wi­dło­wego uchwy­ce­nia piersi przez dziecko. Piersi oraz maska zostały wyko­nane z kau­czuku sili­ko­no­wego, który dokład­nie odwzo­ro­wuje tek­sturę skóry.

 • Trenażer do bronchoskopii

  Koken
  17 718,15  (14 405,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer przeznaczony do nauki bronchoskopii z użyciem cienkiego i tradycyjnego bronchoskopu. Oskrzela zostały wykonane ze specjalnej gumy silikonowej odzwierciedlającej ludzkie tkanki. Widok oskrzeli podczas wziernikowania jest zbliżony do rzeczywistego.

 • Trenażer do bronchoskopii z możliwością wykonania EBUS-TBNA

  Koken
  Więcej o produkcie

  Trenażer przeznaczony do nauki bronchoskopii z użyciem tradycyjnego bronchoskopu oraz możliwość  wykonania przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą USG (EBUS-TBNA). Oskrzela zostały wykonane ze specjalnej gumy silikonowej odzwierciedlającej ludzkie tkanki. Widok oskrzeli podczas endoskopii jest zbliżony do rzeczywistego.

 • Model do badania pochwy- Vulva II

  Koken
  10 960,53  (8 911,00  netto) Więcej o produkcie

  Model krocza dorosłej kobiety przeznaczony do wykonywania badania pochwy oraz sprawdzenia stopnia rozszerzenia szyjki macicy według skali Bishopa (z użyciem opcjonalnego elementu). Dzięki wykonaniu błony śluzowej pochwy z realistycznego,  rozciągliwego i wytrzymałego materiału odczucia podczas wykonywania badania są bardzo zbliżone do badania wykonywanego u pacjentki. Jest one zwiększone dzięki odczuciu jak ściany pochwy przylegają do palców.

 • Kamizelka do symulowania osoby w ciąży

  Koken
  5 521,47  (4 489,00  netto) Więcej o produkcie

  Kamizelka do symulowania osoby w ciąży. Elementy brzucha wykonane są z żelu uretanowego.