LM026G Koken Baby Girl pielęgnacyjny fantom noworodka- dziewczynka

Kod produktu: LM026G

Koken

4735,5 zł(3850,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom przed­sta­wia nowo­rodka- dziew­czynki, o reali­stycz­nych wymia­rach i wadze prze­zna­czony do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych. Bezsz­wowa struk­tura wyko­nana z kau­czuku sili­ko­no­wego two­rzy nie­zwy­kle reali­styczne wra­że­nia doty­kowe i wizu­alne- fan­tom posiada odwzo­ro­wane fałdy ciała. Bezsz­wowa struk­tura skóry jest wodo­od­porna. Usta nowo­rodka odwzo­ro­wują kształt ust pod­czas kar­mie­nia co umoż­li­wia dodat­kowo naukę przy­sta­wia­nia piersi. Fan­tom umoż­li­wia mię­dzy innymi ćwi­cze­nie takich czyn­no­ści jak np.: kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu), zmiany pie­lu­chy, pomiar ciała, wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych, umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego, prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy, pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta czy umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej.

Opis produktu

Fan­tom nowo­rodka o reali­stycz­nych wymia­rach i wadze (3 kg) prze­zna­czony jest do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych z dodat­kową funk­cją nauki przy­sta­wia­nia do piersi dzięki reali­stycz­nemu odwzo­ro­wa­niu kształtu ust pod­czas kar­mie­nia. Skóra fan­tomu została wyko­nana z nowo­cze­snych mate­ria­łów, co powo­duje, że jest bar­dzo reali­styczna w dotyku a dzięki bez­sz­wo­wej struk­tu­rze skóra jest wodo­od­porna. Reali­styczny kształt ciała oraz wyko­rzy­sta­nie mięk­kich i reali­stycz­nych mate­ria­łów spra­wiają, że fan­tom posiada odwzo­ro­wane fałdy ciała. Nowo­ro­dek posiada odwzo­ro­wane cie­miączko przed­nie i tylne oraz szew strzał­kowy i wień­cowy. Reali­styczne mał­żo­winy uszne oraz ruchoma szyja wymu­sza pod­trzy­my­wa­nie główki pod­czas prze­no­sze­nia. Prze­strzeń mię­dzy jamą nosową a gar­dłem wynosi 5 cm, mię­dzy jamą ustną a żołąd­kiem wynosi 15 cm, nato­miast dłu­gość odbytu to 3 cm. Fan­tom posiada oboj­czyk i mostek co umoż­li­wia spraw­dze­nie czy nie doszło do ich zła­ma­nia. Ist­nieje rów­nież moż­li­wość odłą­cze­nia kikuta pępo­wi­no­wego. Fan­tom dziew­czynki posiada także funk­cję odda­wa­nia moczu. Na fan­tomie nowo­rodka ćwi­czący może ćwi­czyć takie czyn­no­ści jak np.: kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu), przy­sta­wia­nia do piersi, zmiany pie­lu­chy, pomiar ciała, wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych, umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego, prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy, pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta, umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych nowo­rodka:

– kar­mie­nie pier­sią

– kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu)

– zmiany pie­lu­chy

– pomiar ciała

– wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych

– umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego

– prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy

– pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta

– umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej

Funk­cje / cechy:

 • bez­sz­wowa struk­tura z kau­czuku sili­ko­no­wego
 • usta fan­tomu odwzo­ro­wu­jące kształt ust pod­czas kar­mie­nia
 • wodo­od­porna skóra
 • odwzo­ro­wane fałdy ciała
 • odwzo­ro­wane cie­miączko przed­nie i tylne oraz szew strzał­kowy i wień­cowy
 • reali­styczne mał­żo­winy uszne oraz ruchoma szyja
 • prze­strzeń mię­dzy jamą nosową a gar­dłem wynosi 5 cm, mię­dzy jamą ustną a żołąd­kiem 15 cm, nato­miast dłu­gość odbytu to 3 cm
 • moż­li­wość nauki przy­sta­wia­nia do piersi
 • oboj­czyki i mostek, umoż­li­wiający spraw­dze­nie czy nie doszło do jego zła­ma­nia
 • moż­li­wość odłą­cze­nia kikuta pępo­wi­no­wego
 • funk­cja odda­wa­nia moczu
 • moż­li­wość ćwi­cze­nia czyn­no­ści takich jak np.: kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu), przy­sta­wia­nia do piersi, zmiany pie­lu­chy, pomiar ciała, wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych, umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego, prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy, pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta, umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej

W zesta­wie:

 • fan­tom nowo­rodka – dziew­czynka
 • kikut pępo­winy
 • instruk­cja w j. pol­skim
 • torba do prze­cho­wy­wa­nia

Waga: ok. 3 kg

Wyso­kość: ok. 48 cm

Obwód głowy: ok. 34 cm

Koken

Koken to japoński producent trenażerów o wyjątkowym realizmie doznań podczas wykonywania na nich ćwiczeń. Bardzo wysoka jakość oraz innowacyjność oferowanych przez Kokena produktów została wielokrotnie potwierdzona przez klientów na całym świecie.