LM026M Koken Baby Boy pielęgnacyjny fantom noworodka- chłopiec

Kod produktu: LM026M

Koken

4428,00 zł(3600,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom przed­sta­wia nowo­rodka- chłopca o reali­stycz­nych wymia­rach i wadze i jest prze­zna­czony do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych. Bezsz­wowa struk­tura wyko­nana z kau­czuku sili­ko­no­wego two­rzy nie­zwy­kle reali­styczne wra­że­nia doty­kowe i wizu­alne oraz posiada odwzo­ro­wane fałdy skórne. Dzięki bez­sz­wo­wej struk­tu­rze skóra jest wodo­od­porna. Fan­tom umoż­li­wia mię­dzy innymi ćwi­cze­nie takich czyn­no­ści jak np.: kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu), zmiany pie­lu­chy, pomiar ciała, wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych, umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego, prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy, pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta czy umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej.

Opis produktu

Fan­tom nowo­rodka- chłopca, o reali­stycz­nych wymia­rach i wadze (3 kg) prze­zna­czony jest do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych. Skóra fan­tomu została wyko­nana z nowo­cze­snych mate­ria­łów, co powo­duje, że jest bar­dziej reali­styczna w dotyku a dzięki bez­sz­wo­wej struk­tu­rze skóra jest wodo­od­porna. Reali­styczny kształt ciała oraz wyko­rzy­sta­nie mięk­kich i reali­stycz­nych mate­ria­łów spra­wiają, że fan­tom posiada odwzo­ro­wane fałdy ciała. Nowo­ro­dek posiada odwzo­ro­wane cie­miączko przed­nie i tylne oraz szew strzał­kowy i wień­cowy. W odwzo­ro­wanej mosz­nie znaj­dują się wyczu­walne jądra. Reali­styczne mał­żo­winy uszne oraz ruchoma szyja wymu­sza pod­trzy­my­wa­nie główki pod­czas prze­no­sze­nia. Prze­strzeń mię­dzy jamą nosową a gar­dłem wynosi 5 cm, mię­dzy jamą ustną a żołąd­kiem wynosi 15 cm, nato­miast dłu­gość odbytu to 3 cm. Fan­tom posiada oboj­czyk i mostek co umoż­li­wia spraw­dze­nie czy nie doszło do ich zła­ma­nia. Ist­nieje rów­nież moż­li­wość odłą­cze­nia kikuta pępo­wi­no­wego. Na fan­tomie nowo­rodka ćwi­czący może wyko­ny­wać takie czyn­no­ści jak np.: kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu), zmiany pie­lu­chy, pomiar ciała, wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych, umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego, prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy, pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta, umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka czynności pielęgnacyjnych noworodka:

– kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu)

– zmiany pie­lu­chy

– pomiar ciała

– wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych

– umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego

– prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy

– pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta

– umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej

Funk­cje / cechy:

 • bez­sz­wowa struk­tura z kau­czuku sili­ko­no­wego
 • wodo­od­porna skóra
 • odwzo­ro­wane fałdy ciała
 • odwzo­ro­wane cie­miączko przed­nie i tylne oraz szew strzał­kowy i wień­cowy
 • reali­styczne mał­żo­winy uszne oraz ruchomą szyję
 • w mosz­nie znaj­dują się wyczu­walne jądra
 • prze­strzeń mię­dzy jamą nosową a gar­dłem wynosi 5 cm, mię­dzy jamą ustną a żołąd­kiem 15 cm, nato­miast dłu­gość odbytu to 3 cm
 • oboj­czyki i mostek, umoż­li­wiający spraw­dze­nie czy nie doszło do ich zła­ma­nia
 • moż­li­wość odłą­cze­nia kikuta pępo­wi­no­wego
 • moż­li­wość ćwi­cze­nia czyn­no­ści takich jak np.: kąpiel (pod­trzy­my­wa­nie główki i koń­czyn, zabez­pie­cze­nie uszu), zmiany pie­lu­chy, pomiar ciała, wyko­ny­wa­nie pro­stych ćwi­czeń fizycz­nych, umiesz­cza­nie ter­mo­me­tru dood­byt­ni­czego, prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy, pie­lę­gna­cja kikuta pępo­wi­no­wego oraz pępka po odpad­nię­ciu kikuta, umiesz­cza­nie rurki odsy­sa­ją­cej

W zesta­wie:

 • fan­tom nowo­rodka – chło­piec
 • kikut pępo­winy
 • instruk­cja w j. pol­skim
 • torba do prze­cho­wy­wa­nia

Waga: ok. 3 kg

Wyso­kość: ok. 48 cm

Obwód głowy: ok. 34 cm

Koken

Koken to japoński producent trenażerów o wyjątkowym realizmie doznań podczas wykonywania na nich ćwiczeń. Bardzo wysoka jakość oraz innowacyjność oferowanych przez Kokena produktów została wielokrotnie potwierdzona przez klientów na całym świecie.