Trenażer do nauki zgłębnikowania

Kod produktu: LM097B

Koken

10136,43 zł(8241,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom do nauki umiesz­cza­nia cew­ni­ków odsy­sa­ją­cych przez nos lub usta, przez tra­che­oto­mię, kar­mie­nia przez sondę żołąd­kową oraz pie­lę­gna­cji gastro­sto­mii. Fan­tom umoż­li­wia poka­za­nie wewnętrz­nej struk­tury ana­to­micz­nej struk­tury jamy ust­nej, noso­wej oraz obszaru szyi poprzez odłą­cze­nie czę­ści twa­rzo­wej z fan­tomu.

Opis produktu

Fan­tom do nauki umiesz­cza­nia cew­ni­ków odsy­sa­ją­cych przez nos lub usta, przez tra­che­oto­mię, kar­mie­nia przez sondę żołąd­kową oraz pie­lę­gna­cji gastro­sto­mii. Skóra fan­tomu została wyko­nana z gumy sili­ko­no­wej, która w reali­styczny spo­sób odwzo­ro­wuje skórę czło­wieka. Twarz fan­tomu można podzie­lić wzdłuż linii środ­ko­wej, aby spraw­dzić rze­czy­wi­ste poło­że­nie cew­nika oraz poka­za­nie struk­tury ana­to­micz­nej struk­tury jamy ust­nej, noso­wej oraz obszaru szyi.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • wpro­wa­dza­nie cew­ni­ków przez usta i nos
 • kar­mie­nie przez zgłęb­nik
 • pie­lę­gna­cja tra­che­oto­mii
 • pie­lę­gna­cji gastro­sto­mii

Funk­cje­/ce­chy:

 • skóra fan­tomu została wyko­nana z gumy sili­ko­no­wej, która w reali­styczny spo­sób odwzo­ro­wuje skórę czło­wieka
 • moż­li­wość wyko­na­nia ćwi­czeń zwią­za­nych z odsy­sa­niem takich jak umiesz­cza­nie cew­ni­ków przez jamę ustną lub nosową
 • twarz fan­tomu można podzie­lić wzdłuż linii środ­ko­wej, aby spraw­dzić rze­czy­wi­ste poło­że­nie cew­nika
 • fan­tom umoż­li­wia poka­za­nie struk­tury ana­to­micz­nej struk­tury jamy ust­nej, noso­wej oraz obszaru szyi
 • sztuczny śluz może zostać umiesz­czony w jamie noso­wej, ust­nej lub tcha­wicy, co umoż­li­wia bar­dziej reali­styczny tre­ning (moż­li­wość zmiany kon­sy­sten­cji sztucz­nego śluzu poprzez doda­nie wody)
 • moż­li­wość wpro­wa­dze­nia sond do żołądka, sły­szalne dźwięki pęche­rzy­ków powie­rza potwier­dzają pra­wi­dłowe umiesz­cze­nie sondy
 • ćwi­cze­nie opieki nad gastro­sto­mią
 • wewnętrzne zbior­niki umoż­li­wiają wyko­rzy­sta­nie pły­nów do prze­pro­wa­dza­nia ćwi­czeń kar­mie­nia przez zgłęb­nik oraz opieki nad gastro­sto­mią, posia­dają one sys­tem dre­nażu, który zapo­biega ich prze­peł­nia­nia pod­czas ćwi­czeń

W zesta­wie:

 • tre­na­żer w postaci torsu
 • zacisk na oskrzela
 • gli­ce­ryna
 • symu­lo­wany śluz

Wymiary: 72 × 31 × 20

Waga: 4 kg

Koken

Koken to japoński producent trenażerów o wyjątkowym realizmie doznań podczas wykonywania na nich ćwiczeń. Bardzo wysoka jakość oraz innowacyjność oferowanych przez Kokena produktów została wielokrotnie potwierdzona przez klientów na całym świecie.