Moduł ultrasonografii endoskopowej (EUS)

Kod produktu: GIEUS

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Uni­kalny moduł EUS obej­muje zarówno zestaw zadań edu­ka­cyj­nych, jak i dydak­tycz­nych, two­rząc ide­alne śro­do­wi­sko wyko­ny­wa­nia pro­ce­dur endo­sko­po­wych badań ultra­so­no­gra­ficz­nych.

Opis produktu

Uni­kalny moduł EUS obej­muje zarówno zestaw zadań edu­ka­cyj­nych, jak i dydak­tycz­nych, two­rząc ide­alne śro­do­wi­sko wyko­ny­wa­nia pro­ce­dur endo­sko­po­wych badań ultra­so­no­gra­ficz­nych.

Użyt­kow­nik manew­ruje auten­tycz­nym endo­sko­pem, aby uzy­skać reali­styczny liniowy lub radialny obraz ultra­dź­wię­kowy w cza­sie rze­czy­wi­stym. Użyt­kow­nik zdo­bywa doświad­cze­nie w zakre­sie pra­wi­dło­wego manew­ro­wa­nia endo­sko­pem, inter­pre­ta­cji obra­zów ultra­dź­wię­kowych i iden­ty­fi­ka­cji ana­to­micz­nych punk­tów orien­ta­cyj­nych. Do dys­po­zy­cji użyt­kow­nika są spe­cjalne pomoce wizu­alne, takie jak reali­styczna ana­to­miczna repre­zen­ta­cja 3D. Po każ­dym dzia­ła­niu dostępne są obiek­tywne infor­ma­cje zwrotne.

Umie­jęt­no­ści:

  • pra­wi­dłowe manew­ro­wa­nie endo­sko­pem
  • inter­pre­ta­cja obra­zów ultra­so­no­gra­ficz­nych
  • iden­ty­fi­ka­cja ana­to­micz­nych punk­tów orien­ta­cyj­nych

Wła­ści­wo­ści:

  • obej­muje moduły zadań edu­ka­cyj­nych i dydak­tycz­nych
  • użyt­kow­nik manew­ruje auten­tycz­nym endo­sko­pem
  • do dys­po­zy­cji użyt­kow­nika dostępne są spe­cjalne pomoce wizu­alne
  • po każ­dym dzia­ła­niu dostępne są obiek­tywne infor­ma­cje zwrotne

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.