Moduł EMR/ESD

Kod produktu: GIEMR/ESD
Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł obej­muje przy­padki szko­le­niowe zwią­zane z endo­sko­pową resek­cją i dysek­cją błony ślu­zo­wej, zapew­nia­jące pełne wir­tu­alne śro­do­wi­sko pacjenta, z reali­styczną ana­to­mią i fizjo­lo­gią, jed­no­cze­śnie obej­mu­jąc postę­po­wa­nie z powi­kła­niami jako inte­gralną część pro­ce­dury.

Opis produktu

Moduł obej­muje przy­padki szko­le­niowe zapew­nia­jące pełne wir­tu­alne śro­do­wi­sko pacjenta, z reali­styczną ana­to­mią i fizjo­lo­gią, jed­no­cze­śnie obej­mu­jąc postę­po­wa­nie z powi­kła­niami jako inte­gralną część pro­ce­dury.

Symu­la­cja endo­sko­po­wej resek­cji błony ślu­zo­wej (EMR – Endo­sco­pic Muco­sal Resec­tion) ofe­ruje prak­tykę poli­pek­to­mii wspo­ma­ga­nej iniek­cją w zakre­sie róż­nych zmian pato­lo­gicz­nych, przy uży­ciu typo­wych mate­ria­łów do iniek­cji, narzę­dzi do wyci­na­nia i róż­nych metod lecze­nia powi­kłań.

Symu­la­cja endo­sko­po­wej dysek­cji pod­ślu­zów­ko­wej (Endo­sco­pic Sub­mu­co­sal Dis­sec­tion – ESD) ofe­ruje zada­nia pro­ce­du­ralne do prze­ćwi­cze­nia róż­nych eta­pów pro­ce­dury, takich jak ozna­cze­nie gra­nicy zmiany i wycię­cie obwo­dowe, zarówno w śro­do­wi­sku z samo­ucz­kiem, jak i bez.

Moduł pozwala rów­nież ćwi­czyć dia­gno­stykę zmian przed zabie­giem, wyko­rzy­stu­jąc tech­nikę optycz­nego obra­zo­wa­nia endo­sko­po­wego na żąda­nie oraz kla­sy­fi­ka­cję zmian.

Umie­jęt­no­ści:

  • poli­pek­to­mia wspo­ma­gana iniek­cją
  • przy uży­ciu typo­wych mate­ria­łów do iniek­cji, urzą­dzeń do usu­wa­nia zmian i róż­nych metod lecze­nia powi­kłań
  • ozna­ko­wa­nie gra­nicy zmiany i w wycię­cie obwo­dowe
  • dia­gno­styka zmian po zabiegu z wyko­rzy­sta­niem tech­niki optycz­nego obra­zo­wa­nia endo­sko­po­wego na żąda­nie oraz kla­sy­fi­ka­cja zmian
  • lecze­nie powi­kłań

Wła­ści­wo­ści:

  • kom­pletne wir­tu­alne śro­do­wi­sko pacjenta z reali­styczną ana­to­mią i fizjo­lo­gią
  • ćwi­cze­nie klu­czo­wych eta­pów pro­ce­dury z pod­po­wie­dziami symu­la­tora lub bez nich