SIMStation Essential

Kod produktu: SS-ESSENTIAL

Simstation

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

SIMSta­tion Essen­tial to pierw­szy wyso­kiej klasy ultra­mo­bilny sys­tem reje­stra­cji wideo do debrie­fingu. Cechuje go mobil­ność, krótki czas kon­fi­gu­ra­cji, łatwość w trans­por­cie oraz dosko­nały osprzęt, taki jak pro­fe­sjo­nal­nej klasy kamera i mikro­fon. Ide­alny do prze­pro­wa­dze­nia tzw. symu­la­cji in-situ oraz szko­leń ratow­ni­ków medycz­nych, a także do wszyst­kich symu­la­cji wyma­ga­ją­cych bar­dzo krót­kiego czasu kon­fi­gu­ra­cji bez koniecz­no­ści zasto­so­wa­nia skom­pli­ko­wa­nej tech­no­lo­gii i anga­żo­wa­nia całego zespołu tre­ne­rów.

Opis produktu

SIMSta­tion Essen­tial to ultra­mo­bilny sys­tem reje­stra­cji wideo do debrie­fingu. Dzięki dużej mobil­no­ści sys­tem SIMSta­tion z uni­kal­nym opro­gra­mo­wa­niem do nagry­wa­nia i debrie­fingu jest ide­alny do prze­pro­wa­dze­nia tzw. symu­la­cji in-situ, a także do wszyst­kich symu­la­cji wyma­ga­ją­cych bar­dzo krót­kiego czasu kon­fi­gu­ra­cji bez koniecz­no­ści zasto­so­wa­nia skom­pli­ko­wa­nej tech­no­lo­gii i anga­żo­wa­nia całego zespołu tre­ne­rów. Dosko­nała kamera, którą można kon­tro­lo­wać za pomocą opro­gra­mo­wa­nia oraz wyso­kiej jako­ści mikro­fon z inter­fej­sem zapew­niają zna­ko­mitą jakość nagry­wa­nia. SIMSta­tion Essen­tial jest lekki i mie­ści się w walizce na kół­kach, co umoż­li­wia bez­pro­ble­mowy trans­port sys­temu nawet w samo­lo­tach.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • prze­pro­wa­dza­nie ana­lizy wyko­na­nych pro­ce­dur w trak­cie symu­la­cji, ich kry­tyczna ocena i wycią­ga­nie wnio­sków mają­cych na celu poprawę wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści medycz­nych dla dobra pacjenta

Funk­cje / cechy:

 • mobil­ność
 • bez­pro­ble­mowy trans­port
 • krótki czas kon­fi­gu­ra­cji
 • dosko­na­łej jako­ści kamera oraz mikro­fon

W zesta­wie:

 • SIMSta­tion Network-Box – jed­nostka cen­tralna sys­temu reje­stra­cji w sali szko­le­nio­wej słu­żąca do połą­cze­nia wszyst­kich kom­po­nen­tów za pomocą kabla sie­cio­wego lub sieci bez­prze­wo­do­wej
 • kamera PTZ IP-HD posia­da­jąca 30-krotny zoom optyczny – wypo­sa­żona w 30-krotny zoom i auto­fo­kus. Ste­ro­wa­nie kamerą jest w pełni zin­te­gro­wane z opro­gra­mo­wa­niem SIMSta­tion słu­żą­cym do reje­stro­wa­nia wideo
 • mikro­fon klasy pro­fe­sjo­nal­nej – służy do nagry­wa­nia i prze­sy­ła­nia dźwięku
 • lap­top do nagry­wa­nia/debrie­fingu – wyso­kiej jako­ści lap­top, który działa jako jed­nostka reje­stru­jąca w pomiesz­cze­niu ste­ro­wa­nia, a także służy jako narzę­dzie do prze­pro­wa­dza­nia zajęć debrie­fingu w prze­zna­czo­nej do tego sali
 • opro­gra­mo­wa­nie do nagry­wa­nia/debrie­fingu – opro­gra­mo­wa­nie insta­lo­wane jest na lap­topie i zawiera wszyst­kie nie­zbędne oraz pro­ste w obsłu­dze funk­cje do reje­stro­wa­nia, two­rze­nia nota­tek oraz debrie­fingu
 • tablet instruk­tora do obsługi debrie­fingu – umoż­li­wia wpro­wa­dza­nie nota­tek na temat zda­rzeń pod­czas trwa­nia sce­na­riu­szy symu­la­cyj­nych, a także służy jako narzę­dzie do debrie­fingu (kon­tro­luje i odtwa­rza filmy powią­zane z notat­kami i znacz­ni­kami

Dostępne opcje:

 • SIMSta­tion Moni­tor Cap­tu­ring – Umoż­li­wia trans­mi­sję stru­mie­niową i reje­stra­cję sygnału wideo z moni­to­rów symu­la­to­rów pacjenta (Laer­dal, Gau­mard, Meti CAE)
 • lap­top do debrie­fingu i pod­glądu na żywo – ide­alne uzu­peł­nie­nie dla pro­fe­sjo­nal­nych użyt­kow­ni­ków. Urzą­dze­nie służy do obser­wa­cji tego, co dzieje się w pomiesz­cze­niu z symu­la­to­rem. Może być podłą­czony do pro­jek­tora lub panelu tele­wi­zora
 • SIMSta­tion Voice of God – kom­pak­towy sys­tem gło­śni­ków do komu­ni­ka­cji pomię­dzy salą ste­ro­wa­nia a salą symu­la­cji
 • dodat­kowe kamery – dostępne wer­sje prze­wo­dowe i bezprze­wo­dowe z róż­no­ra­kimi uchwy­tami do moco­wa­nia na róż­nych obiek­tach i powierzch­niach

Waga: ok. 22kg

Simstation

SIMStation to austriacki producent system audio wideo dedykowane symulacji medycznej i nauce klinicznej z wykorzystaniem metod debriefingu. Ten producent oferuje doskonałą jakość dźwięku i obrazu, co w połączeniu z łatwością użycia daje wyjątkowy produkt na rynku.