0
Newsletter

Bądź na bieżąco z rynkiem symulacji medycznej w Polsce i na świecie

Wróć do listy artykułów

NOWOŚĆ Innowacyjny symulator od Simbionix

02.09.2021
Nowości od producentów
symulator endoskopowy

Nowy ENDO Mentor Suite od 3D Systems Healthcare (Simbionix) jest imponującym osiągnięciem, ponieważ łączy w sobie uznane i powszechnie znane symulatory GI Mentor, BRONCH Mentor i URO Mentor w jedną platformę endoskopową. Zawiera 18 modułów zawierających ponad 100 zadań i przypadków o różnym stopniu zaawansowania (od podstawowych do zaawansowanych).

Plat­forma szko­le­niowa ENDO Men­tor zapew­nia ela­styczne i wysoce wszech­stronne śro­do­wi­sko szko­le­niowe z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego, bronchoskopii i urologii endoskopowej.

Umoż­li­wia pro­wa­dze­nie tre­ningu zespo­ło­wego i indy­wi­du­la­nego. Posiada bogaty wachlarz dostęp­nych zadań opie­ra­ją­cych się na ćwi­cze­niu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści oraz kom­plet­nych pro­ce­du­rach dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych.

 

symulator endoskopowy

 

Skuteczność oparta na ponad 100 badaniach walidacyjnych

Posiada sze­reg cech zapew­niających rze­czy­wi­sty tre­ning na wyso­kim pozio­mie m.in. wyko­ny­wa­nie zabie­gów przy uży­ciu  klinicznego endoskopu. Ergonomiczna, o regulowanej wysokości konstrukcja ENDO Mentor Suite pozwala na pracę w różnych pozycjach.

Skuteczność ENDO Mentor Suite została oparta na ponad 100 badaniach walidacyjnych wykonanych przez niezależne ośrodki naukowe z całego świata.

Więcej o symulatorze endoskopowym znajduje się na stronie SIMBIONIX