AIRSIM ADVANCE X- trenażer osoby dorosłej do nauki intubacji

Kod produktu: AA91100X

15675,12 zł(12744,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model głowy do intu­ba­cji wyko­nany z nie­zwy­kłą pre­cy­zją co spra­wia, że jego wygląd jest bar­dzo reali­styczny. Głowa jest wyko­nana z sili­konu, co zapew­nia bar­dzo wysoki realizm pod­czas ćwi­czeń przy uży­ciu narzę­dzi i sprzętu medycz­nego. Reali­styczne wewnętrzne cechy ana­to­miczne, odwzo­ro­wane na pod­sta­wie pli­ków DICOM, pozwa­lają na efek­tywne i sku­teczne demon­stro­wa­nie wszyst­kich wide­ola­ryn­go­sko­pów.

Opis produktu

Model głowy na pod­sta­wie prze­zna­czony do nauki intu­ba­cji. Wysoki realizm ćwi­czeń jest zapew­niony dzięki reali­stycz­nej skó­rze wyko­na­nej z sili­konu oraz bar­dzo dokład­nie odwzo­ro­wa­nym dro­gom odde­cho­wym. Jama ustna i nosowa została odwzo­ro­wana na pod­sta­wie pli­ków DT DICOM. Oprócz pra­wi­dło­wej wewnętrz­nej ana­to­mii tre­na­żer posiada rów­nież pra­wi­dłowe wizu­alne punkty orien­ta­cyjne takie jak mał­żo­winy nosowe. Wymienne płuca roz­prę­żają się pod­czas pra­wi­dło­wej wen­ty­la­cji.

Instruk­tor ma moż­li­wość symu­la­cji obrzęku języka w celu utrud­nie­nia intu­ba­cji.

Tre­na­żer dzięki moż­li­wo­ści zamon­to­wa­nia opcjo­nal­nych wymien­nych trud­nych dróg odde­cho­wych, ćwi­czą­cym mogą tre­no­wać intu­ba­cję na róż­nych ana­to­miach.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • intu­ba­cja przez nos I usta
 • wen­ty­la­cja dodat­nim ciśnie­niem
 • pełny zakres wpro­wa­dza­nia urzą­dzeń nad­gło­śnio­wych
 • laryn­go­sko­pia bez­po­śred­nia
 • intu­ba­cja świa­tło­wo­dowa
 • wpro­wa­dze­nie rurki dotcha­wi­czej
 • umiesz­cze­nie Com­bi­tube

Funk­cje­/ce­chy:

 • model głowy do intu­ba­cji wyko­nany z nie­zwy­kłą pre­cy­zją
 • wewnętrzne cechy ana­to­miczne są odwzo­ro­wane na pod­sta­wie pli­ków DT DICOM
 • głowa wyko­nana jest z sili­konu
 • pełen zakres ruchów żuchwy
 • symu­lo­wane płuca i żołą­dek umoż­li­wiają spraw­dze­nie popraw­no­ści wyko­na­nej intu­ba­cji
 • tre­na­żer jest umiesz­czony na wytrzy­ma­łej pod­sta­wie wyko­na­nej z kar­bonu, która zapew­nia ćwi­czą­cym kom­fort użyt­ko­wa­nia
 • umoż­li­wia wyko­rzy­sta­nie nastę­pu­ją­cych narzę­dzi pod­czas wyko­ny­wa­nia pro­ce­dur:
  • 7.0–7.5 mm dla rurki do intu­ba­cji przez nos
  • 8.0–9.0 mm dla rurki do intu­ba­cji przez usta
  • Rozmiar 3 i 4 dla maski krta­nio­wej LMA
 • w trak­cie i po pra­wi­dło­wym wpro­wa­dze­niu przy­rzą­dów do dróg odde­cho­wych ćwi­czący wyczuwa cha­rak­te­ry­styczny feed­back
 • moż­li­wość symu­la­cji obrzęku języka
 • moż­li­wość zamon­to­wa­nia opcjo­nal­nych trud­nych dróg odde­cho­wych (2 rodzaje)

W zesta­wie:

 • torba do prze­cho­wy­wa­nia (1)
 • pen drive z instruk­cją obsługi
 • butelka lubry­kantu (1)
 • wymienne symu­lo­wane płuca (3)

Wymiar: 46 x 26 x 33 cm

Waga z kar­to­nem: 3.5 kg

Opcje:

• ADVW100DA1– Wymienne trudne drogi odde­chowe typ 1

• ADVW100DA2– Wymienne trudne drogi odde­chowe typ 2

• TPDA1DA2– Zestaw wymien­nych trud­nych dróg odde­cho­wych typ 1 i 2

Ele­menty zuży­walne

• ADVW100– Wymienne drogi odde­chowe AirSim Advance X

• ASKIN02– Wymienna skóra głowy

 • TL001– lubry­kant Tru­Corp

Ele­menty wymie­nialne

• BASE002– pod­stawa

• SUC100– zestaw przy­ssa­wek do pod­stawy (3 sztuki)

Trucorp

TruCorp to irlandzki producent wyspecjalizowany w produkcji trenażerów dedykowanych medycynie ratunkowej. Trenażery tego producenta zapewniają ponadprzeciętny realizm podczas wykonywania procedur, dzięki użyciu najwyższej jakości materiałów do ich wykonania oraz innowacyjnego podejścia podczas ich projektowania.