Anatomiczny model krowy w skali 1:3, (15 części)

Kod produktu: VET3300

Erler-Zimmer

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Model anatomiczny przedstawiający zewnętrzną oraz wewnętrzną anatomię krowy. Odwzorowuje budowę zwierzęcia w skali 1:3. Zbudowany jest z 15 elementów.

Opis produktu

Ana­to­miczny model krowy przed­sta­wiony w skali 1:3. Składa się z 15 czę­ści. Jedna strona modelu pre­zen­tuje ana­to­mię zewnętrzną, druga układ mię­śniowy. Model można podzie­lić w płasz­czyź­nie strzał­ko­wej uka­zu­jąc budowę wewnętrzną układu pokar­mo­wego, roz­rod­czego i wydal­ni­czego.

 

Model zbu­do­wany jest z nastę­pu­ją­cych ele­men­tów:

 • jedna koń­czyna
 • 2-czę­ściowe serce
 • płuco
 • jelito cien­kie oraz grube
 • 3-czę­ściowy żołą­dek
 • nerka
 • 2-czę­ściowa macica z jaj­ni­kiem
 • wątroba
 • ogon
 • połowa modelu pre­zen­tu­jąca ana­to­mię zewnętrzną
 • połowa modelu uka­zu­jąca układ mię­śniowy

Po wyję­ciu narzą­dów wewnętrz­nych widoczny jest układ mię­śniowy klatki pier­sio­wej oraz jamy brzusz­nej.

 

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka ana­to­mii zewnętrz­nej oraz wewnętrz­nej krowy

 

Funk­cje­/ce­chy:

 • model krowy w skali 1:3
 • składa się z 15 ele­men­tów
 • jedna strona modelu pre­zen­tuje ana­to­mię zewnętrzną, druga układ mię­śniowy
 • podzie­lony w płasz­czyź­nie strzał­ko­wej, uka­zuje budowę narzą­dów wewnętrz­nych
 • model zamon­to­wany na pod­sta­wie

 

W zesta­wie:

 • ana­to­miczny model krowy w skali 1:3, (15 czę­ści)

 

Wymiary: 93 x 28 x 49 cm

Waga: ok. 12 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.