BT MAN- zaawansowany fantom ALS z informacją zwrotną

Kod produktu: BT-ACTB

BT inc.

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawan­so­wany fan­tom ALS zapew­nia­jący bar­dzo szcze­gó­łowy feed­back z prze­pro­wa­dza­nych czyn­no­ści za pomocą opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­ją­cego jak np.: kąt odchy­le­nia głowy, siła jaką użyto laryn­go­skop, poło­że­nie rurki intu­ba­cyj­nej (pra­wi­dłowe, zbyt głę­boko lub do prze­łyku), obję­tość wen­ty­la­cji, popraw­no­ści uci­śnięć klatki pier­sio­wej,

Dodat­kowo fan­tom umoż­li­wia osłu­chi­wa­nie dźwię­ków płuc i serca, odbar­cza­nia odmy, pomiaru ciśnie­nia, bada­nie tętna oraz wyko­na­nie ini­ke­cji (dożylne, doszpi­ko­wej w kość pisz­cze­lową i ramienną, oraz domię­śniową).

Opis produktu

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom ALS BT-ACTB łączy naj­lep­sze funk­cje tre­na­że­rów i fan­tomów wypro­du­ko­wa­nych przez firmę BT Inc. Dzięki zamon­to­wa­nym sen­so­rom w dro­gach odde­cho­wych instruk­tor otrzy­muje szcze­gó­łową infor­ma­cję w opro­gra­mo­wa­niu o prze­pro­wa­dzo­nej intu­ba­cji zawie­ra­jący mię­dzy innymi infor­ma­cje o poło­że­niu rurki intu­ba­cyj­nej (pra­wi­dłow, zbyt głę­boko lub zbyt płytko), o poło­że­niu głowy i kącie jej odchy­le­nia, wysu­nię­ciu żuchwy i o sile z jaką działa laryn­go­skop na zęby.

Instruk­tor otrzy­muje rów­nież szcze­gó­łowy feed­back o prze­pro­wa­dza­nej wen­ty­la­cji i uci­śnię­ciach klatki pier­sio­wej.

Dodat­kowo fan­tom posiada moż­li­wość wyko­ny­wa­nia róż­nego rodzaju iniek­cji czy odbar­cze­nia odmy. Ćwi­czący ma rów­nież moż­li­wość spraw­dze­nia sze­ro­ko­ści źre­nic, któ­rych sze­ro­kość i czas reak­cji są usta­wiane przy uży­ciu dołą­czo­nego opro­gra­mo­wa­nia. Dźwięki serca i płuc są osłu­chi­wane kli­nicz­nym ste­to­sko­pem.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji
 • udraż­nia­nie dróg odde­cho­wych
 • pod­sta­wowe i zaawan­so­wane czyn­no­ści resu­scy­ta­cyjne

Funk­cje­/ce­chy:

OGÓLNE

 • moż­li­wość pracy w dwóch try­bach: manu­al­nym i poprzez sce­na­riusz
 • połą­cze­nie pomię­dzy kom­pu­te­rem instruk­tora a fan­tomem w tech­no­lo­gii Blu­eto­oth
 • opro­gra­mo­wa­nie posiada dzien­nik zda­rzeń, który umoż­li­wia zapis zmian para­me­trów, poda­wa­nych leków, pod­jęte dzia­ła­nia przez ćwi­czą­cego oraz cze­kli­stę
 • instruk­tor ma moż­li­wość kre­owa­nia wła­snych cze­klist
 • dołą­czone opro­gra­mo­wa­nie jest łatwe w obsłu­dze
 • gra­ficzne przed­sta­wie­nie pacjenta umoż­li­wia łatwą zmianę para­me­trów życio­wych
 • opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia wyświe­tla­nie bie­żą­cego stanu pacjenta; instruk­tor obser­wuje:
  • pro­fil pacjenta
  • umiesz­cze­nie rąk pod­czas uci­ska­nia klatki pier­sio­wej
  • siłę tętna oraz miej­sce pal­pa­cji
  • ciśnie­nie w man­kie­cie
  • sta­tus dźwię­ków tonów serca, dźwię­ków płuc oraz tonów Korot­kowa
  • manewr wysu­nię­cia żuchwy
  • kąt usta­wie­nia głowy pod­czas udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych
  • siła dzia­ła­jącą na sie­ka­cze
  • pozy­cja rurki ET
  • roz­dę­cie żołądka
  • uno­sze­nie klatki pier­sio­wej oraz nie­droż­ność drogi odde­cho­wej
  • odbar­cze­nie odmy
 • instruk­tor może okre­ślić czas w jakim para­metr ulega zmia­nie
 • około 4 godzin pracy na aku­mu­la­to­rze

OCZY

 • spraw­dza­nie reak­cji źre­nicy na świa­tło (syn­ch­ro­niczna i asyn­ch­ro­niczna)
 • usta­wie­nie szyb­ko­ści reak­cji źre­nicy na świa­tło
 • moż­li­wość usta­wie­nia roz­sze­rze­nia źre­nicy (1–8 mm)
 • zamknię­te/ otwarte powieki

DROGI ODDECHOWE

 • odchy­le­nie gło­wy/ wysu­nię­cie żuchwy
 • wen­ty­la­cja dodat­nim ciśnie­niem
 • intu­ba­cja przez nos i usta
 • detek­cja pra­wi­dłowej intu­ba­cji/ intu­ba­cji pra­wego oskrzela
 • detek­cja intu­ba­cji prze­łyku
 • pod­czas intu­ba­cji mie­rzona jest siła jaka działa na sie­ka­cze
 • nie­droż­ność dróg odde­cho­wych (auto­ma­tycz­na­/ma­nu­alna)
 • odbar­cze­nie odmy

KRĄŻENIE

 • moni­to­ro­wa­nie pracy serca przy uży­ciu 3–4 odpro­wa­dze­nio­wego EKG
 • defi­bry­la­cja i kar­dio­wer­sja
 • osłu­chi­wa­nie tonów serca
 • moż­li­wość bada­nia tętna na pra­wej i lewej tęt­nicy szyj­nej, udo­wej i grzbie­to­wej stopy oraz lewej tęt­nicy pro­mie­nio­wej i ramie­nio­wej
 • moż­li­wość usta­wie­nia inten­syw­no­ści tętna (sil­ne/ śred­nie/ sła­be­/brak)
 • moż­li­wość bada­nia ciśnie­nia krwi poprzez pal­pa­cję lub osłu­chowo

ODDECH

 • spon­ta­niczny oddech
  • jed­no­stronne i obu­stronne uno­sze­nie klatki pier­sio­wej
  • dźwięki osłu­chowe
 • osłu­chi­wa­nie dźwię­ków płuc w 4 kwa­dran­tach

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

 • infor­ma­cja zwrotna w cza­sie rze­czy­wi­stym w postaci wykresu
 • moż­li­wość usta­wie­nia wytycz­nych RKO
 • uci­śnię­cia klatki pier­sio­wej
  • głę­bokość uci­śnięć
  • umiesz­cze­nie dłoni (pra­wi­dłowo, za wysoko, za nisko, za bar­dzo na prawo i za bar­dzo na lewo)
  • czę­stość uci­śnięć
  • nie­kom­pletna relak­sa­cja klatki pier­sio­wej
  • czas bez prze­pływu
 • wen­ty­la­cja
  • obję­tość
  • czas wde­chu
  • ilość wen­ty­la­cji na minutę

INIEKCJE

 • dostęp dożylny (prawa ręka)
 • dostęp doszpi­kowy (prawy pisz­czel/ prawe ramię)
 • iniek­cja domię­śniowa (prawe ramię)
 • poda­wa­nie leków (opro­gra­mo­wa­nie)

MOWA

 • odpo­wie­dzi gło­sowe (10)

WIRTUALNY MONITOR

 • umoż­li­wia wyświe­tla­nie war­to­ści nume­rycz­nych oraz dyna­micz­nych
 • moż­li­wość two­rze­nia wła­snych lay­out’ów moni­tora pacjenta
 • wyświe­tla­nie ciśnie­nia tęt­ni­czego, ciśnie­nia tęt­nicy płuc­nej (PAP), SpO2, EtCO2
 • moż­li­wość usta­wie­nia alar­mów
 • moż­li­wość usu­wa­nia i doda­wa­nia para­me­trów
 • moż­li­wość wyświe­tla­nia pomiaru NIBP na żąda­nie ćwi­czą­cego
 • moż­li­wość usta­wie­nia cykli pomia­rów NIBP

DEBRIEFING

 • moż­li­wość zoba­cze­nia zmian w logach
  • zmiana para­me­trów pod­czas tre­ningu
  • moż­li­wość gru­po­wa­nia zda­rzeń
 • eks­port danych do pliku Excel
 • wykres RKO
  • widoczne infor­ma­cje o prze­pro­wa­dzo­nych uci­śnię­ciach klatki pier­sio­wej oraz wen­ty­la­cji w for­mie wykresu oraz tabeli
  • moż­li­wość spraw­dze­nia infor­ma­cji o prze­pro­wa­dzo­nym RKO w wybra­nym cza­sie poprzez wyszu­ki­warkę

W zesta­wie:

 • peł­no­po­sta­ciowy fan­tom (175 cm, ok 25 kg)
 • wkładka do iniek­cji dożyl­nych
 • moduł iniek­cji doszpi­kowych (pisz­czel)
 • moduł iniek­cji doszpi­kowych/domięśniowych (ramię)
 • zbior­nik i prze­wody do napeł­nia­nia sys­te­mów iniek­cyj­nych
 • strzy­kawka
 • symu­lo­wana krew
 • man­kiet do pomiaru ciśnie­nia
 • lubry­kant
 • koł­nierz na szyję
 • aku­mu­la­tor
 • lap­top instruk­tora
 • router WiFi
 • wir­tu­alny moni­tor pacjenta
 • dedy­ko­wana walizka

Ele­menty zuży­walne:

 • wkładka do iniek­cji dożyl­nych
 • moduł iniek­cji doszpi­kowych (pisz­czel)
 • moduł iniek­cji doszpi­kowych/domięśniowych (ramię)
 • skóra fan­tomy (twarz, klatka pier­siowa itp.)
 • lubry­kant
 • symu­lo­wana krew

BT inc.

BT inc. to koreański producent trenażerów oferujący bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Ich unikalne produkty łączą wysoką jakość z wyjątkowym stopniem zaawansowania technologicznego.