Duża imitacja rany- owrzodzenie żylakowe, faza epitelizacji

Kod produktu: PW003C

Erler-Zimmer

1997,47 zł(1623,96 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Silikonowa imitacja dużego owrzodzenia żylakowego w fazie epitelizacji. Dzięki zastosowanemu materiałowi rana samoczynnie przylega do ciała pozoranta lub fantomu.

Opis produktu

Reali­styczna, duża sili­ko­nowa imi­ta­cja owrzo­dze­nia żyla­ko­wego w postaci ubytku sub­stan­cji w tkance w wyniku prze­wle­kłej nie­wy­dol­no­ści żyl­nej. Przed­sta­wiona faza epi­te­li­za­cji jest eta­pem naj­częst­szej cho­roby wrzo­do­wej (60–80% wszyst­kich cho­rób wrzo­do­wych) na eta­pie budowy tkanki nabłon­ko­wej, pro­wa­dzą­cej osta­tecz­nie do zamknię­cia rany. Tą dużą ranę można umie­ścić na pod­udziu. Rana samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu. Dostępny jest opcjo­nalny klej do dłuż­szego tre­ningu lub lep­szej przy­czep­no­ści ran.

Dołą­cze­nie tej nie­zwy­kle dokład­nie odwzo­ro­wa­nej rany, spo­wo­duje, że ćwi­cze­nie pie­lę­gna­cji ran sta­nie się bar­dziej zbli­żone do rze­czy­wi­sto­ści a dzięki braku koniecz­no­ści cha­rak­te­ry­za­cji czas przy­go­to­wa­nia do zajęć jest coraz krót­szy

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

• opa­try­wa­nie owrzo­dzeń żyla­ko­wych

Funk­cje­/ce­chy:

• reali­stycz­nie odwzo­ro­wana rana owrzo­dze­nia żyla­ko­wego

• rana przed­sta­wiona w fazie epi­te­li­za­cji

• dedy­ko­wana do umiesz­cza­nia na pod­udziu fan­tomu lub pozo­ranta

• wkładka wyko­nana z sili­konu

• samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu

W zesta­wie:

  • duża imi­ta­cja owrzo­dze­nia żyla­ko­wego
  • dedy­ko­wany pojem­nik do prze­cho­wy­wa­nia poje­dyn­czej rany

Ele­menty opcjo­nalne:

  • 7700– klej do moco­wa­nia ran

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.