Dwupłciowy model torsu dorosłego człowieka z otwartymi plecami, składający się z 27 elementów

Kod produktu: B235

Erler-Zimmer

4265,49 zł(3467,88 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Dwupłciowy model torsu dorosłego człowieka z możliwością rozłożenia na 27 elementów, szczegółowo przedstawia budowę anatomiczną ludzkiego ciała. Wszystkie narządy wewnętrzne modelu zostały wykonane z dużą dokładnością aby zapewnić jak najlepsze walory edukacyjne. Ponadto model zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Natu­ral­nej wiel­ko­ści tułów z otwar­tymi ple­cami składa się z 27 ele­men­tów, które szcze­gó­łowo przed­sta­wiają naj­waż­niej­sze organy i struk­tury ana­to­miczne ludz­kiego ciała. Głowa jest podzie­lona na sek­cje, aby wyeks­po­no­wać czaszkę, mózg, usta, obszar gar­dła oraz oko. Ponadto, prze­krój szyi uka­zuje krtań, tar­czycę i naczy­nia szyjne. Klatka pier­siowa i brzuch są cał­ko­wi­cie otwarte dzięki czemu wszyst­kie organy wewnętrzne można wyj­mo­wać i czę­ściowo roz­kła­dać. Oddzielne męskie i żeń­skie geni­ta­lia zapew­niają naukę ana­to­mii oby­dwu płci. Otwarte plecy odsła­niają war­stwy mię­śniowe i krę­go­słup, nerwy krę­gowe oraz wyj­mo­wane kręgi z rdze­niem krę­go­wym.

Model składa się z nastę­pu­ją­cych ele­men­tów:

 • tułów
 • połowa mózgu
 • oko
 • 2-czę­ściowe lewe płuco
 • 2-czę­ściowe prawe płuco
 • 2-czę­ściowe serce
 • tcha­wica
 • prze­łyk
 • wątroba
 • 2-czę­ściowy żołą­dek
 • trzustka, dwu­nast­nica i śle­dziona
 • połowa jed­nej nerki
 • jelita
 • zastawka kręt­ni­czo-kąt­ni­cza
 • 4-czę­ściowe żeń­skie geni­ta­lia
 • 4-czę­ściowe męskie geni­ta­lia
 • kręgi pier­siowe

Całość zamon­to­wana jest na pod­sta­wie.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka szcze­gó­ło­wej ana­to­mii narzą­dów wewnętrz­nych

Funk­cje­/ce­chy:

 • zapew­nia naukę ana­to­mii ciała kobiety i męż­czy­zny
 • składa się z 27 wyj­mo­wa­nych ele­men­tów
 • w odróż­nie­niu od innych modeli posiada otwarte plecy

W zesta­wie:

 • dwu­pł­ciowy kor­pus doro­słego czło­wieka z wyj­mo­wa­nymi ele­men­tami
 • wymienne żeń­skie oraz męskie geni­ta­lia
 • płyta CD z instruk­cją

 

Wymiary: 88 x 40 x 23 cm

Waga: ok. 10.4 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.